نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضائیه،تهران، ایران

چکیده

واژۀ شهروندی به هویت بین شخص و یک شهر، دولت یا ملت اشاره دارد. ترکیب این عبارت با واژۀ «جهانی» شخص را با هویت «جامعة جهانی» که مقدم بر هویتشان‌ به‌ عنوان شهروند مکان خاص است، تعریف کرده است. ایده این است که هویت شخص فراتر از جغرافیا یا مرزهای سیاسی قرار دارد و مسئولیت‌ها و حق‌ها ناشی از عضویت در یک طبقة وسیع‌تر «انسانیت» است. در شهروندی جهانی (Global Citizenship) واقعیت‌های بنیادین اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطیِ جهان امروز در همة سطوح توسط اشخاص، سازمان‌های جامعۀ مدنی، اجتماعات و دولت‌های ملی از طریق یک نگاه جهانی مدنظر قرار می‌گیرد. عدم شکل‌گیری دولت دموکراتیک جهانی پاسخگو و مسئول در قبال چالش‌های جهانی و در برابر شهروندان، نشان از ناکارآمدی و فقدان اثر بخشی لازم ساختارهای موجود جهانی است. بنابراین شهروندجهانی که عملگرایانه و شهروند محور است، به عنوان مکمل ساختارهای موجود شکل گرفته و در حال تقویت است. شهروندان ازطریق شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی در موضوعات جهانی از جمله مسائل اکولوژیکی، حقوق بشر، صلح و فقر جهانی مشارکت فعال دارند. این شهروندی از طریق فناوری اطلاعات، آموزش زیست محیطی، آموزش چند فرهنگی و آموزش حقوق بشر تقویت می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Concept, Components and Promotion of Global Citizenship

نویسنده [English]

 • mojtaba hemmati

PhD in Public Law, Assistant Professor of department of Public and International Law, Judicial Sciences and Administrative Services University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The term "citizenship" refers to an identity between a person and a city, state or nation. When combined with the term "global", it typically defines a person who places their identity with a "global community" above their identity as a citizen of a particular nation or place. The idea is that one’s identity transcends geography or political borders and that responsibilities or rights are or can be derived from membership in a broader class: "humanity". The message of Global citizenship is that the core social, political, economic and environmental realities of the world today should be addressed at all levels - by individuals, civil society organizations, communities and nation states - through a global lens. The lack of a global democratic government that is accountable and responsible against citizens in the face of global challenges, demonstrate the ineffectiveness and lack of effectiveness of the world existing structures. Therefore, to supplement the existing structures, global citizenship is performative and citizen-oriented. Citizens through information and communication networks participate in solving global issues, including environmental problems, human rights, peace and global poverty. This type of citizenship is promoted thorough information technology, environmental, multicultural and human rights education.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information Society
 • Humanity
 • Revitalization of the Planet
 • Multicultural Society
 • Global Citizenship
 1. امیر ارجمند، اردشیر (1378)، «آموزش حقوق بشر»، مجلة تحقیقات حقوقی، شمارة 26-25.
 2. انصاری، باقر و همکاران (1388)، آموزش حقوق بشر، تهران: انتشارات مجد.
 3. همتی، مجتبی (1387‌)، «آموزش شهروندی»، نشریة تخصصی حقوق اساسی، شمارة 9.
 4. جونز، پیتر (1392)، فلسفه‌ حقوق‌: حق‌ها (مبا‌نی‌، ما‌هیت‌، قلمرو، محتوا و نا‌رسا‌یی‌ها‌(، ترجمة: مشتاق زرگوش و مجتبی همتی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
 5. الفردسون، قودماندر (1392)، حق بر آموزش حقوق بشر، ترجمة عطاء الله صالحی، در: آسبیورن ایده، کاتارینا کراوزه و آلن روساس (1392)، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گروهی از مترجمان، چاپ دوم، تهران: انتشارات مجد.
 6. هندل، قانتر (1392)، حقوق بشر و حمایت از محیط زیست، ترجمة علی نسیم فر، در: آسبیورن ایده، کاتارینا کراوزه و آلن روساس (1392) حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گروهی از مترجمان، چاپ دوم، تهران: انتشارات مجد.
 7. همتی، مجتبی (1393)، حقوق شهروندی و نسل دوم حقوق بشر، چاپ اول، تهران: انتشارات خرسندی

 

8. Ardigo, A (1989). “New Technology and Social Citizenship”, Paper Presented to the International Workshop on Human Centered Systems Design, Brighton Polytechnic.

9. Beardon, Colin (1993). “Social Citizenship in the Information age”, Colin Beardon and Diane Whitehouse (ed) (1993). Computers and Society, Oxford: Oxford Press.
10. Beck, Ulrich (1992). Risk Society: Towards a new Modernity, 2nd ed, London: Sage.
11. Bobbio, Norberto (1996). The Age of Rights, Cambridge: Polity Press.
12. Cassese, Antonio (1990). Human Rights in a Changing World, Cambridge: Polity Press.
13. Cotgrove, Stephen, & Andrew, Duff (1980). “Environmentalism, Middle – Class Radicalism and Politics”, Sociological Review, Vol. 28, No.2.
14. Donati, Pierpaolo (1995). “Identity and Solidarity in the Complex of Citizenship: the Relational Approach”, International Sociology, Vol.10, No.3.
15. Falk, Richard (1994). The Making of Global Citizenship in The Condition of Citizenship, Edited by Bart van Steenbergen , London: Sage Publications.
16. Hall, Stuart & Held, David (1989). “Citizens and Citizenship”, In: Hal, Stuart and Tacques, Martin (eds) (1989). New Times: The Changing Face of Politics in the 1990 s, London: Lawrence and Wishart.
17. Hall, Stuart (1997). “The Local and the Global: Globalization and ethnicity”, In: Culture, Globalization and the World-System: Contemporary Conditions for the Representation of Identity, Edited by Anthony D. King, Minnesota: University of Minnesota Press.
18. O` Byrne, J.Darren (2005). The Dimensions of Global Citizenship, London: Frank Cass and Co LTD.
19. O` Byrne, J.Darren (1997). “Working Class Culture; Local Community and Global Conditions”, In: Eade, John, (ed) (1997). Living the Global City, London: Rutledge.
20. Lash, Scott (1994). “Reflexivity and its Doubles”, In: Anthony, Giddens & Lash, Scott (ed) (1994). Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order, Cambridge: Polity Press.
21. Oommen, T. K. (1995). “Contested Boundaries and Emerging Pluralism”, International Sociology, Vol.10, No.3.
22. Robertson, Roland (1992). Globalization: Social Theory and Global Culture, London: Sage.
23. Skogen, Ketil, (1996). “Young Environmentalists: Post-Modern Identities or Middle-Class Culture”, Sociological Review, Vol.44, No.3, pp.73-452.
24. Steward, Fred, (1991). “Citizenship of Planet Earth”, In: Andrews, Geoff (ed) (1991). Citizenship, London: Lawrence and Wishart.
25. Turner, S.Bryan (1993). “Outline of A theory of Human Rights”, In: Turner, S.Bryan (1993). Citizenship and Social Theory, London: Sage.

26.Yuval - Davis, Niva (1997). Gender and Nation, London: Sage.

27. Taso G. Lagos, Global Citizenship – Towards a Definition, p.5, Available in: https://depts.washington.edu/gcp/pdf/globalcitizenship.pdf, Retrieved  2015-8-10.

CAPTCHA Image