نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه مازندران

چکیده

هدف نویسنده آن است که اثبات کند فلسفة سیاسی در برابر چالش‌های متعدد در حیات سیاسی نیازمند اصلاحدر مبانی خود است. در استدلال نسبت به نشان دادن نومیدی و سرخوردگی به سیر توسعة جامعه، ناکامی و ضعف سه مولفة نظری مطرح در سدة بیستم یعنی ناسیونالیسم، دموکراسی لیبرال و سرمایه‌داری مورد توجه و ارزیابی قرار می گیرد. پس از اشاره به پیامدهای منفی حاصل از چنین سرخوردگی‌ها که شامل گسترش ناامنی، خشونت است، ایدة گفتگوی فرهنگی به مثابه مبنای جدید از نظریه‌پردازی اخلاقی در جهان متکثر مورد بررسی قرار می‌گیرد. نویسنده با عنایت به ایدة اخلاقی کانتی - هابرماسی بر آن است جهان امروز که جامعه‌ای غیر-داوطلبانه بر پایة شراکت در خطرات است نیازمند فلسفة سیاسی جدید مبتنی بر رویکرد گفتگویی است. بر همین اساس مولفه های اخلاق صلح‌جویانه مورد بررسی و نقد قرار گرفته است: از جمله گفتگوی پایدار، تأکید بر فهم تاریخی، مشارکت بین تمدنی، فضیلت‌خواهی جهان‌شمول. ویژگی‌های حاضر اصولی برگرفته از مدرنیته در معنای کانتی با امعان‌نظر به مفاهیم متأثر از تئوری‌های انتقادی است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Morality of Peace in Pluralistic World: Introduction on New Political Philosophy

نویسنده [English]

 • Mohammad Taghi Ghezelsofla

Associate Professor of Political Science, Mazandaran University

چکیده [English]

The author's purpose of this paper is to prove that political philosophy in the face of multiple challenges in political life need improvement and revision of its foundations. The argument to show frustration and dissatisfaction over the course of the development of society, Failures and weaknesses of the three components in the twentieth century theories, such as Nationalism, Liberal democracy and Capitalism will be evaluated. After pointing out the negative consequences of such frustration that the spreading insecurity, Violence and alienation, The idea of intercultural dialogue as a new basis of moral theorist studied in a diverse world. the writer With regard to the idea of ethics Kantian – Habermas Analyzing that today's world is a society based on sharing the risks that requires new political philosophy that based on dialogic approach. Accordingly peaceful ethics has been reviewed and criticized: Including sustainable dialogue, emphasizing the historical understanding, cooperation among civilizations, the virtues of the world.present characteristics are principles from the basic features of modernity in the Kantian sense with regard to concepts is affected by critical theories.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nationalism
 • Liberal Democracy
 • Capitalism
 • Violence
 • Dialogue Between Cultures
 • Modernity
 1.  

  1. اربلاستر، آنتونی (1377)، ظهور و سقوط لیبرالیسم، ترجمه عباس مخبر، تهران: مرکز.
  2. اسپریگنز، توماس (1377)، فهم نظریه‌های سیاسی، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران: آگه.
  3. انصاری، منصور (1384)، دموکراسی گفتگویی، تهران: مرکز.
  4. برلین، آیزایا (1385)، سرشت تلخ بشر، ترجمه لیلا سازگار، تهران: ققنوس.
  5. پایا، علی (1381)، گفتگو در جهان واقعی، تهران: طرح نو.
  6. توین بی، آرنولد و ایکدا، دایسا (1381)، برای قرن بیست و یکم، ترجمه فیروز مجیدی، تهران: ثالث.
  7. جیکوبز، لزلی (1386)، درآمدی بر فلسفه سیاسی نوین، مترجم: مرتضی جیریایی، چاپ اول، تهران: نشر نی.
  8. خاتمی، سید محمد (1379)، انسان ملتقای جان، تهران: وزارت خارجه.
  9. دالمایر، فرد (1381)، «مدرنیته و ناخرسندی‌ها»، ترجمه فاطمه صادقی، گزارش گفتگو، 1381، ش2.
  10. دالمایر، فرد (1387)، سیاست مدن و عمل، ترجمه مصطفی یونسی، تهران: پرسش.
  11. دوبنوا، آلن (1378)، تأمل در مبانی دموکراسی، مترجم: بزرگ نادر زاد، تهران: نشر چشمه.
  12. راولز، جان (1383)، عدالت به مثابه انصاف، ترجمه عرفان ثابتی، تهران: ققنوس.
  13. رورتی، ریچارد (1385)، اولویت دموکراسی بر فلسفه، مترجم: خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو.
  14. فوکویاما, فرانسیس (1393)، پایان تاریخ و انسان واپسین، ترجمه عباس و زهره عربی, تهران: سخنکده.
  15. فوکویاما، فرانسیس (1384)، «آیندة پسا انسانی»، ترجمة حبیب الله فقیهی‌نژاد، تهران: روزنامه ایران، 1383.
  16. فوکویاما، فرانسیس (1385)، امریکا بر سر تقاطع، ترجمه مجتبی امیری وحید، تهران: نشر فی.
  17. فی، برایان (1381)، فلسفة امروزین علوم اجتماعی، ترجمه خشایار دیهمی، تهران: طرح نو.
  18. فینکل کروت، الن (1375)، شکست اندیشه، ترجمه عباس باقری، تهران: فرزان روز.
  19. کامپانی، کریستیان دلا (1382)، فلسفه سیاست در جهان معاصر، ترجمه بزرگ نادرزاد، تهران: هرمس.
  20. کورونگ، شن (1381)، «دموکراتیک‌سازی مناسبات بین‌اللملی»، گزارش گفتگو، 1381، ش 2.
  21. گادامر، هانس گئورک (1384)، آموزه قرن یک گفتگو با ریکاردو تورل، ترجمه محمود عبادیان، تهران: اختران.
  22. گنو، ژان ماری (1380)، آیندة آزادی، ترجمه عبدالحسین نیک‌گر، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
  23. لیدمن، سون ادیک (1387)، در سایة آینده، ترجمه سعید مقدم، تهران: اختران.
  24. لیسپت، مارتین (1383)، دایره المعارف دموکراسی، ترجمه گروه مترجمان، دورة 3 جلدی، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
  25. مارش، دیوید و جری استوکر (1378)، روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی، تهران: راهبرد.
  26. مک لنان، گرگور (1380)، کثرت‌گرایی، مترجم: نسرین طباطبائی، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
  27. مکفرسون، کرافورد (1376)، زندگی و زمانه دموکراسی لیبرال، ترجمه مسعود پدرام، تهران: نشر نی.
  28. ملکیان، مصطفی (1380)، راهی به رهایی، تهران: مؤسسه پژوهش نگاه معاصر.
  29. مورتی، کریشنا (1378)، فراسوی خشونت، ترجمه سیامک عاقلی، تهران: نشر گفتار.
  30. نگری، آنتونیو و هارت، مایکل(1387)، انبوهه، ترجمه علی نورالدینی، تهران: دیگر.
  31. هابرماس، یورگن (1384)، جهانی شدن و منظومه پساملی، ترجمه کمال پولادی، تهران: مرکز.
  32. هاروی، دیوید (1386)، نئولیبرالیسم، ترجمه محمود عبدالله‌زاده، تهران: اختران.
  33. هانیتنگون، ساموئل (1380)، برخورد تمدن‌ها، ترجمه مجتبی امیری وحید، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
  34. هلد، دیوید و مک گرو، آنتون (1382)، جهانی شدن و مخالفان، ترجمه مسعود کرباسیان، تهران: علمی و فرهنگی.
  35. Beck, ulrish (1992). Risk society: toward a new modernity, London: sage.
  36. Bird, Colin (2006). An lntroduction to Political Philosophy, Cambridge: University press.
  37. Craig, Edward (1998). Routledgy Encyclopedia of philosophy, Vol. 9, Lodon: Routledge.
  38. Jaspers, Karl (1962). Kant, Ed: Hannah Arendt, New York: A Harvest Book.
  39. Kagarlitsky, Boris (1999). New Realism,New Barbarism, London: Pluto press.
  40. Crouch, Colin (2004). Post-democracy, London: polity press.

   

   

   

CAPTCHA Image