نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده فلسفه، دانشگاه مفید

چکیده

از عمده‌ترین موانع شناخت حقوق بشر ابهام‌آمیز بودن مفهوم بشر است. فیلسوفان سنّتی با رویکرد ذات گرایانهٔ ارسطویی بشر را تعریف می‌کنند و مدّعی هستند که چنین تعریفی بستر لازم برای شناسایی بشر را فراهم می‌کند. در این مقاله ضمن بررسی رویکردهای افلاطونی و ارسطویی به شناخت بشر، نشان می‌دهم چگونه تعریف ارسطویی بشر نه از کفایت فلسفی برخوردار است و نه کارآیی عملی دارد. بعلاوه، این رویکرد مسبّب بسیاری از سوء برداشت‌ها دربارهٔ حقوق بشر است. سپس ضمن نقد مبانی ذات گرایی، رویکرد جایگزینی مبتنی بر سنّت تحلیلی برای تعریف بشر ارایه می‌کنم که بر اساس آن «تعریف بشر» با «معنای کلمهٔ بشر» معادل است. این رویکرد هم از خطاهای فلسفی رویکرد ذات گرایانه بری است، هم برای تشخیص مصادیق بشر عملاً کاراست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The First Step in Understanding Human Rights

نویسنده [English]

  • Seyed Masoud Moosavi Karimi

Assistance Professor, Philosophy Department, Mofid University

چکیده [English]

The ambiguity of the concept of human is of the main obstacles in understanding human rights. Traditional philosophers take the Aristotelean essentialist approach to define human and claim that such produced definition provides us with a needed basis for the discovery of human rights. In this article, I elaborate on the Platonist and Aristotelian approach to the understanding of human and show how Aristotelian definition of human is neither philosophically sufficient nor practically applicable. Furthermore, such an approach is the root of many misunderstandings of human rights. Next, through criticizing the basis of essentialism, I present an alternative approach for defining human in analytic tradition based on which the “definition of human” is equivalent to the “meaning of the term human.” This approach is both immune to the philosophical flaws of essentialist approach and properly applicable to identify the instances of human.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human rights
  • Definition of Human
  • Aristotelian Definition
  • Essentialism
  • Definition as Meaning
                                                                             سیاهه منابع
Aristotle. “Topics”, I. 5, 101b38, in The Complete Works of Aristotle. The Revised Oxford Translation, ed. Jonathan Barnes. Princeton: Princeton University Press, 1995.
Aristotle. Categories and De Interpretatione. Trans. with Notes by J. L. Ackrill. Oxford: Clarendon Press, 2002.
Aristotle. Posteriori Analytics. Trans. Jonathan Barnes. NewYork: Oxford University Press, 2002.
Aristotle. Nicomachean Ethics, Trans&Ed. Roger Crisp. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
Lesher, James. “The Meaning of ΝΟΥΣ in the Posterior Analytics”, Phronesis (1973), Vol. 18, No. 1, p44-68.
Plato. “Meno and Phaedo and Republic”. in Plato Complete Works. Ed. John M. Cooper. Indianapolis: Hacket Publishing Company, 1997.
Quine, Willard Van Orman. “Three Grades of Modal involvement”. The Ways of Paradox and Other Essays, NewYork: Random House (January 1966): 74-156.
Quine, Willard Van Orman. “Intentions Revisited”. Theories and Things, Cambridge: Harvard University Press (1981): 23-113. 
Quine, Willard Van Orman. Word and Object. Cambridge: MIT Press, 2013.
Smith, Robin. “Logic”. In The Cambridge Companion to Aristotle. Ed. Jonathan Barnes. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
Wittgenstein, Ludwig. The Blue and Brown Books. Oxford: Blackwell Publishing, 1991.
Wittgenstein, Ludwig. Philosophical Investigations. Trans. G. E. M. Anscombe. Oxford: Blackwell Publishers, 1999.
CAPTCHA Image