نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق عمومی، دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد حقوق عمومی، دانشگاه مازندران

چکیده

واژة قانون طبیعی به‌رغم تکراری بودنش در دوره‎های مختلف، حامل معانی و مفاهیم متفاوتی بوده است. معنای نوین قانون طبیعی در قرون هفدهم و هجدهم میلادی در بسترسازی جوامع دموکراتیک نقش بسزایی داشته و با مقوله حقوق انتخابات مرتبط است. لذا قدرت اندیشه قانون طبیعی از این روست که در تبیین ایجاد دولت‎های مدرن و ایفای نقش جدید سیاسی مردم اهمیت بسیاری داشته است. بنابراین رد پای عمیقی از آن در قانون اساسی اغلب کشورهای دموکراتیک و همچنین در بعضی از حقوق موضوعه از جمله حقوق انتخاباتی دیده می‎شود. در واقع حقوق انتخابات دموکراتیک در جوامع مدرن بر مبنای حقوق طبیعی بشر که مدرنیزه شده بود، تحقق یافت و در بسیاری از قوانین اساسی تضمین گردید. بسیاری از مقولات حقوق بشری چون آزادی، برابری، حق مشارکت سیاسی در توجیه حقوق انتخابات دموکراتیک به کار گرفته شد و به نوعی منجر به بقا و پویایی این مفاهیم در ادبیات و نظم حقوقی عصر مدرن گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Evolution of Natural Law and Its Impact on Construction of Electoral Rights

نویسندگان [English]

 • Javad Taghizadeh 1
 • Rezvan Fadaee 2

1 Associate professor of Public Law, Mazandaran University

2 M.A of Public Law, Mazandaran University

چکیده [English]

In spite of its being repetitive, the phrase "natural law" has been used with different meanings and notions. The new meaning of natural law has had important role in foundation of democratic societies in the seventeenth and eighteenth century and is relevant with election rights notion. Therefore the power of the idea of natural law is based upon the fact that it has been essential for the explanation of constitution of modern States and the performance of new political role of people. Hence its substantive trace can be observed in the constitutions of most democratic States and also in some statutes especially in election rights. In fact the democratic election rights in modern societies are based upon the modernized human natural rights and were guaranteed in a lot of constitutions. A lot of human rights categories such as liberty, equality and the right of political participation were used for the justification of democratic election rights and somehow it resulted in survival and dynamism of these notions in literature and legal order of modern age.        

کلیدواژه‌ها [English]

 • Democratic Elections
 • Natural Rights
 • Modern State
 • Electoral Rights49
 1. استاینر، هلیل؛ «مفهوم عدالت»، ترجمه محمد راسخ، نشریه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سال دهم، 1382، شماره 38.
 2. تقی‌زاده، جواد؛ گفتارهایی در حقوق انتخاباتی، جزوه درسی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، نیمسال اول 91-1390.
 3. خسروی، حسن؛ حقوق انتخابات دموکراتیک، تهران، انتشارات مجد، 1388.
 4. دلاکامپانی، کریستیان؛ فلسفه سیاست در جهان معاصر، ترجمه بزرگ نادر زاده، تهران، انتشارات هرمس، 1382.
 5. دل وکیو، ژرژ؛ تاریخ فلسفه حقوق، ترجمه جواد واحدی، تهران، بهارستان، 1336.
 6. روسو، ژان ژاک؛ قرارداد اجتماعی، ترجمه عنایت الله شکیباپور، تهران، بنگاه مطبوعاتی فرخی، چاپ دوم، 1345.
 7. سالیوان، راجر؛ اخلاق در فلسفه کانت، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران، انتشارات طرح نو، 1380.
 8. طباطبایی موتمنی، منوچهر؛ حقوق اساسی، تهران، میزان، 1380.
 9. قاضی، ابوالفضل؛ بایسته‌های حقوق اساسی، تهران، میزان، چاپ بیست و یکم، 1371.
 10. قاسم زاده، قاسم؛ حقوق اساسی، تصحیح تحشیه و پیش‌گفتار علی اکبر گرجی، تهران، جنگل، جاودانه، 1390.
 11. کلی، جان؛ تاریخ تئوری حقوقی در غرب، ترجمه محمد راسخ، تهران، نشر نی، 1388.
 12. کاتوزیان، ناصر؛ کلیات حقوق، تهران، سهامی انتشار، 1387.
 13. لاگلین، مارتین؛ مبانی حقوق عمومی، ترجمه محمد راسخ، تهران، نشر نی، 1388.
 14. میلبرث،‌ لستر؛ گوئل، لیل؛ مشارکت سیاسی، ترجمه سید رحیم ابوالحسنی، تهران، نشر میزان، 1386.
 15. مردی‌ها، مرتضی؛ جنس فلسفی حقوق بشر، فصلنامه حقوق، زمستان1387، شماره 4.
 16. محمودی، سیدعلی؛ نظریه آزادی در فلسفه هابز و لاک، تهران، سهامی انتشار، 1387.
 17. موحد، محمد علی؛ در هوای حق و عدالت، تهران، نشر کارنامه، چاپ اول، 1381.
 18. مونتسکیو، شارل؛ روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، تهران، امیر کبیر، 1370.
 19. نلسون، ویلیام؛ در توجیه دموکراسی، ترجمه علیرضا پارسا، تهران، نشر دیگر، چاپ اول، 1384.
 20. هاشمی، سید محمد؛ حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی، قم، مجتمع آموزشی عالی قم، چاپ اول، 1375.
 21. هابز، توماس لویاتان؛ ویرایش و مقدمه سی بی مکفرسون، ترجمه حسین بشریه، تهران، نشر نی، 1380.

 

 1. Curran, Eleanor; 2002, "Hobbes Theory of Right", Journal of Ethics, Vol. 6, no.1.
 2. Waldron, Jeremy; 2009, "The Decline of Natural Right", New York University, School of Law,Public Law and Legal Theory Research Papers, Paper no. 9.
 3. Natural Law, The Modern Tradition, Brian Bix, available at ssrn.com
CAPTCHA Image