نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اصفهان، واحد خوراسگان. ایران

2 استادیار روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اصفهان، واحد خوراسگان. ایران.

چکیده

جهانی‌شدن با افزایش تعاملات و روابط انسانی باعث گردیده تا مفهوم صلح به معنای فقدان تهدید و جنگ، و برقراری آرامش در حیات انسانها، با آمره شدن قواعد حقوق‌بشر در جهانی‌شدن حقوق‌بشر به عنوان اولین و مهمترین هدف نظام بین‌الملل، به صورت فرهنگ صلح در قالب مطالعات صلح در روابط بین‌الملل ظهور و نمود یابد. بر این اساس، شناخت و آگاهی از میزان توانمندی تأثیرگذاری جهانی‌شدن حقوق‌بشر در شکل‌دهی به فرهنگ صلح، جهت ترسیم چشم‌انداز دستیابی به صلح در روابط بین‌الملل و پیش‌زمینه‌ای برای ارائه طرح‌ها و پیشنهادهایی برای حل و فصل، بحرانهای بر هم زننده صلح در روابط بین‌الملل، سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود. نویسندگان معتقدند، جهانی‌شدن با مطرح‌کردن اندیشه حقوق‌بشری به عنوان هسته اصلی فرهنگ در جهانی‌شدن حقوق‌بشر باعث گردیده تا مطالعات صلح مثبت در قالب نسل‌های حقوق‌بشر و مطالعات صلح منفی در قالب اصل مداخله بشر دوستانه و اصل مسئولیت حمایت در تعاملی دو طرفه با همپوشانی یکدیگر نهادینه‌شدن فرهنگ صلح در روابط بین‌الملل فراهم سازد. روش پژوهش در این تحقیق، توصیفی- تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The globalization on Human Rights: Culture of Peace and International Relations

نویسندگان [English]

 • Mohammad Kaffash Nayyeri 1
 • Mahnaz Goodarzi 2

1 Ph.D Student, Department of International Relation, Khorasgan Branch, Islamic Azad University. Iran

2 Academic Assistance of International Relation, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan.Iran

چکیده [English]

Globalization with the increasing interaction and human relationships has caused the concept of peace means the absence of the threat of war and establishment Relax in life relationships and social interactions of humans with Jus Cogens Rules of human rights in the globalization of human rights as the first and foremost, aim of the international system for to form of Culture of peace in format of peace studies come to fruition. According to this, recognition and awareness of amount ability effectiveness globalization of human rights in forming to culture of peace direction draw to perspective achieve to peace in international relations and background for presentation Plans and suggestions for settlement Crises disruptive pace in international relations, question that must be answered. The authors believe, globalization with bring up human rights thought as core main culture human rights globalization is caused peace studies positive in format of generations of human rights And negative peace studies in format of form of the principle of humanitarian intervention and the principle of the responsibility of support in a two-way interactive with overlap institutionalize culture of peace in international relations is caused.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Globalization
 • Human Rights
 • Culture of Peace
 • Positive Peace
 • Negative Peace
 1. الف- کتب و مقالات

  الف-1: فارسی

  1. اخوان زنجانی، داریوش (1381)، جهانی‌شدن و سیاست خارجی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
  2. اس پیس، کلی کیت (1381)، «حقوق‌بشر و سازمانهای بین‌المللی»، ترجمه: حسین شریفی طراز کوهی، فصلنامه راهبرد، شماره 23، صص 79-106.
  3. اکسفورد، باری (1378)، نظام جهانی: اقتصاد، سیاست و فرهنگ، ترجمه: حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
  4.  تاموشات، کریستیان (1391)، حقوق‌بشر، چاپ دوم، ترجمه: حسین شریفی طراز کوهی، تهران: نشر میزان.
  5. دانلی، جک (1381)، «دموکراسی، توسعه و حقوق‌بشر»، ترجمه: حسین شریفی طراز کوهی، فصلنامه راهبرد، شماره 23، بهار، صص 51-78.
  6. ذاکریان، مهدی (الف 1379)، «فراگرد تبدیل قواعد بنیادین حقوق‌بشر به قواعد آمره»، فصلنامه سیاست خارجی، سال چهاردهم، شماره 4، زمستان، صص 1043-1054.
  7. ذاکریان، مهدی (ب 1379)، «فرآیند یکپارچگی نسل‌های حقوق‌بشر»، ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 158- 157، مهر و آبان، صص 128-135.
  8. رابرتسون، رونالد (1380)، جهانی‌شدن: تئوریهای اجتماعی و فرهنگی جهانی، ترجمه: کمال پولادی، تهران: نشر ثالث.
  9. رضایی، علی اکبر (1379)، «دوره مطالعات صلح»،  رویدادها و تحلیل‌ها، شماره 142، آبان، صص 54-56.
  10. رنجبریان، امیر حسین و نواب دانشمند، فریبا (1387)، «بررسی تأثیر آموزش حقوق‌بشر بر صلح و توسعه»، دو فصلنامه حقوق خصوصی، شماره 12، بهار و تابستان، صص 97-114.
  11. زمانی، قاسم و نوری، وحید (1391)، «بحران غزه در ترازوی دکترین مسئولیت»، فصلنامه روابط خارجی، شماره 15، بهار، صص 287-319.
  12. سلیمی، حسین (1379)، فرهنگ‌‌گرایی، جهانی‌شدن و حقوق‌بشر، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
  13. سواری، حسن و حسینی بلوچی، مهدی (1390)، «نظریه مسئولیت حمایت از حرف تا عمل»، پژوهش‌ حقوق عمومی، شماره 32، بهار، صص 173-204.
  14. شریفی طراز کوهی، حسین (1383)، «ائتلاف برای صلح، زمینه حاکمیت حقوق بین‌الملل»، پژوهش حقوق عمومی، شماره 13، زمستان، صص 73-93.
  15.  عباسی اشلقی، مجید (1380)، «مداخلات بشر دوستانه و اصل عدم مداخله»، ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، سال شانزدهم، شماره 170-169، مهر و آبان، صص 82-89.
  16. علی بابایی، غلامرضا (1392)، فرهنگ دیپلماسی و روابط بین‌الملل، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
  17. قوام، سید عبدالعلی (1384)، روابط بین‌الملل: نظریه‌ها و رویکردها، تهران: انتشارات سمت.
  18.  قوام، سید عبدالعلی و روان بد، امین (1389)، «مفهوم مسئولیت حمایت: ارزیابی نقش غرب – جنبش عدم تعهد در شکل‌گیری هنجار جهانی»، فصلنامه راهبرد، شماره 55، تابستان، صص 171-188.
  19. کافی، مجید و کاظمی مهر آبادی، رعنا و هوشیار، آزاده (1392)، «نظریه پردازی ایرانی در حوزه مطالعات صلح: گامی فراتر از صلح دموکراتیک»، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، سال بیست و هشتم، شماره 294، زمستان، صص 30-39.
  20. میر کوشش، امیر هوشنگ و نوری صفا، شهرزاد (1392)، «هستی‌شناسی صلح بین‎المللی در بستر فرهنگ مدارا و صلح ایرانی» ، فصلنامه راهبرد، سال بیست و دوم، شماره 68، پائیز، صص 7-32.
  21.  یاقوتی، محمد مهدی (1391)، «از مداخله بشر دوستانه تا مسئولیت پشتیبانی»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 289، پائیز، صص 46-51.

  الف-2: لاتین

  1. Annan, kofi.A (1997), " Strengthening United Nations Actions in The Field of Human Rights: Prospects and Priorities ",Harvaard Human Rights Journal. Vol. 10. p.6.
  2. Ghali, Boutros (1992), "Angenda for Peace ", United Nations.
  3. Pease, Kelly - Forsyth, Daivid (1993), "Human Rights, Humanitarian International and World Politics", Human Rights Quartely, p. 308.
  4. United Nations: Millennium Declaration (2000), Resolution adopted by the General Assembly, A/RES/55/2, 18 September.
  5. Vienna Declaration on Human Right (1993), UNA / CONF, 157/23. 12 July.
CAPTCHA Image