نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده فلسفه دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

پرسش اصلی این مقاله این است: «آیا خود دین نقشی در خشونت سیاسی بازی می­کند؟». در آغاز اصطلاحات مربوط و رایج در ادبیات این بحث، مانند «دین»؛ «خشونت دینی»؛ «خشونت سکولار»؛ «خشونت سیاسی» و «فعل اختیاری» را تعریف می‌کنم. سپس به بررسی دو استدلالی خواهم پرداخت که می‌توان به سود این مدعا که خود دین یگانه علت به اصطلاح نوع دینیِ خشونت سیاسی است، اقامه کرد، و از این بحث نتیجه خواهم گرفت که این دو استدلال در معرض نقد قرار دارند و هیچ یک قادر به تأیید ادعای مذکور نیستند. در پایان تبیین مورد قبول خود از علت و ریشة اصلی خشونت سیاسی به نحو عام و راه‌حل درست آن را پیشنهاد خواهم کرد. همچنین از بحث خود نتیجه خواهم گرفت که تفکیک مشهور میان خشونت دینی و خشونت سکولار قابل دفاع نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Religious Violence: Fact or Fiction?

نویسنده [English]

 • Abolqasem Fanaei

Assistant Professor, Faculty of Philosophy, Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

The main question of this article is this. Does religion itself play a role in “political violence”? After clarifying the meaning of relevant terms such as “religion”, “religious violence”, “secular violence”, “voluntary action” and “political violence”, I will examine two arguments that can be formulated in favour of the claim that religion itself is the unique cause of the so-called religious type of political violence, concluding that both of these arguments are subject to criticism and neither is successful in supporting that claim. Then I will suggest my own explanation of the real cause and origin of political violence in general and its proper solution. I will also conclude that the well-known distinction between religious and secular violence is not tenable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Religious Violence
 • Secular Violence
 • Political Violence
 • Hisory of Religion
 • Interpretation of Religious Texts
 1. Books & Articles:

  1. Alles, G. D. (2005). “Religion”, in: Jones, L. ed. Encyclopedia of Religion, 2nd ed., Vol. 11, pp. 7701-7706.
  2. Aḥṣāʾī, I. A. J. (1982).ʿAwālī al-ālī, edited by Mujtabā ʿIrāqī, Qom: Maṭbaʿa Sayyid al-Shuhadāʾ.
  3. Armstrong, K. (2014). Fields of Blood: Religion and the History of Violence, London: Random House.
  4. Armstrong, K. (2006). Muhammad: A Prophet for Our Time, New York: Harper One.
  5. Audi, R. & N. Wolterstorff, (1997). Religion in the public square: the place of religious convictions in political debate, New York: Rowman & Littlefield.
  6. Blasi, A. J. (1998). “Definition of religion”, in: Swatos, W. H., & Kivisto, P. eds. Encyclopaedia of religion and society (Rowman Altamira), pp. 129-133.
  7. Brink, D. O. (1989). Moral realism and the foundations of ethics, Cambridge: Cambridge University Press.
  8. Carlson, J. D. (2011). “Religion and Violence: Coming to Terms with Terms”, in: The Blackwell Companion to Religion and Violence, pp. 5-22.
  9. Cavanaugh, W. T. (2011). “The Myth of Religious Violence”, in: The Blackwell Companion to Religion and Violence, pp. 23-33.
  10. Chignell, A. (2013). “The Ethics of Belief”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy.
  11. Fiala, A. (2005). Tolerance and the ethical life, London: Continuum.
  12. Gentile, E. (2006). Politics as Religion, Trans. by George Staunton, Princeton: Princeton University Press.
  13. Glover, J. (2012). Humanity: A Moral History of the Twentieth Century, 2nd ed., London: Yale University Press.
  14. Hall, J. R. (2013). “Religion and Violence from a Sociological Perspective”, in: Mark Juergensmeyer, et al. eds. The Oxford Handbook of Religion and Violence, New York: Oxford University Press.
  15. Harris, S. (2005). The end of faith: Religion, terror, and the future of reason, New York: WW Norton & Company.
  16. Hitchens, C. (2007) God Is Not Great: How Religion Poisons Everything, New York: Twelve Hachette Book Group.
  17. Idinopulos, T. A. & Wilson, B. C. eds. (1998). What is religion?: Origins, definitions, and explanations, Leiden: Brill.
  18. Jakobsen, J. R. (2004). “Is Secularism Less Violent than Religion?”, in: Castelli, E. A. and Jakobsen, J. R. eds. Interventions: Activists and academics respond to violence, New York: Palgrave Macmillan.
  19. Jones, J. W. (2013). “Religion and Violence from a Psychological Perspective”, in: Mark Juergensmeyer, et al. eds. The Oxford Handbook of Religion and Violence, New York: Oxford University Press.
  20. Juergensmeyer, M. et al. eds. (2013). The Oxford Handbook of Religion and Violence, New York: Oxford University Press.
  21. Juergensmeyer, M. & Sheikh, M. K. (2013). “A Sociotheological Approach to Understanding Religious Violence”, in: Mark Juergensmeyer, et al. eds. The Oxford Handbook of Religion and Violence, New York: Oxford University Press.
  22. Kimball, C. (2013). “Religion and Violence from Christian Theological Perspectives”, in: Mark Juergensmeyer, et al. eds. The Oxford Handbook of Religion and Violence, New York: Oxford University Press.
  23. King, W. L. (2005). “Religion”, in: Jones, L. ed. Encyclopedia of Religion, 2nd ed., Vol. 11, pp. 7692-7701.
  24. Mabrito, R. (2013). “On Some Recent Attempts to Resolve the Debate between Internalists and Externalists”, The Southern Journal of Philosophy, Vol.51, No.2, pp. 179-205.
  25. Majlisī, M. B. (1982). Bihār al-anwār, Tehran: Al-Maktabat al-Islāmiyya.
  26. Majlisī, M. T. (1993). Al-Lawāmiʿ, Qom: Ismāʿīliyyān.
  27. Nelson, R. H. (2001). Economics as Religion: From Samuelson to Chicago and Beyond, University Park: Pennsylvania State University Press.
  28. Philpott, D. (2013). “Religion and Violence from a Political Science Perspective”, in: Mark Juergensmeyer, et al. eds. The Oxford Handbook of Religion and Violence, New York: Oxford University Press, pp. 397-409.
  29. Razī, S. (2009). Peak of Eloquence, New York: Tahrike Tarsile Qur’ān, Inc. .
  30. Rāzī, F. (1993). Miftā al-ghayb [=Tafsīr al-kabīr], Beirut, Dār al-Fikr.
  31. Smith, M. (1994). The moral problem, Oxford: Blackwell.
  32. Stewart, P. J. & A. Strathern, (2013). “Religion and Violence from an Anthropological Perspective”, in: Mark Juergensmeyer, et al. eds. The Oxford Handbook of Religion and Violence, New York: Oxford University Press, pp. 375-384.
  33. Turner, B. S. (2006). “Religion”, Theory Culture & Society, Vol. 23, No. 2-3, pp. 437-444.
  34. Ward, K. (2011). Is religion dangerous?, Oxford: Lion Books.
  35. Warner, M. (2008). “Is liberalism a religion,”, in: Hent de Vries ed. Religion: Beyond a concept, New York: Fordham University Press, pp. 610-617.
CAPTCHA Image