نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ملایر، ملایر، همدان

چکیده

طی یک دهه اخیر دزدان دریایی پس از سالها فترت مجددا فعالیت خود را در عرصه دریاها و آبراههای بین المللی از سر گرفته اند. این موضوع موجب غافلگیری جامعه جهانی شده و مجموعه ای از اقدامات عموما خشن و قهرآمیز در مقابله با این مرتکبان را به دنبال داشته است. این در حالی است که مرتکبان دزدی دریایی نیز مانند متهمان سایر جرایم بین المللی از حقوق و امتیازات مختلفی بهره مند بوده که کشورها تمایل چندانی برای اختصاص این حقوق به این متهمان از خود نشان نمی دهند. به علاوه رعایت حقوق بشر در فرایند مقابله کیفری با مرتکبان دزدی دریایی با چالشهایی از قبیل رعایت مهلت معقول بازداشت و نگه داری متهمان در عرشه کشتی، مقام صادرکننده قرار بازداشت افراد دستگیرشده و محاکمه متهمان به دزدی دریایی در کشور ثالث مواجه بوده که شایسته توجه و بررسی می باشد. در پژوهش حاضر وضعیت ویژه تعقیب، دستگیری و محاکمه متهمان دزدی دریایی و حقوق بشر قابل اجرا برای ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Human Rights Considerations in Criminal Deal with the Phenomenon of Piracy

نویسنده [English]

  • seyyed sajjad kazemi

Faculty Member of the Department of Law at the Faculty of Literature and Humanities at Malayer University, Malayer, Hamadan

چکیده [English]

Over the last decade, pirates have resumed their activity in the international seas and waterways after years of enthusiasm. This has led to a surprise to the international community and a series of generally violent and violent measures to confront these perpetrators. However, piracy perpetrators, like those charged with other international crimes, enjoyed various privileges and privileges, with countries showing little interest in assigning these rights to these defendants. in addition, respect for human rights in the criminal proceedings against piracy committed with challenges such as respecting the reasonable deadline for arrest and detention of defendants on board the ship, the issuing authority has arrested detainees and prosecuted piracy suspects in a third country who deserve attention and Review. In the present research, the special status of prosecution, arrest and trial of piracy offenders and applicable human rights are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Rights
  • Persecution
  • Reasonable Time
  • Piracy
  • Accused

الف- کتب و مقالات

1. فارسی

- آشوری، محمد (1379)، عدالت کیفری (مجموعه مقالات)، چاپ اول، تهران: کتابخانه گنج دانش.
- خالقی، علی و کاظمی، سید سجاد (1394)، «تحلیلی بر صلاحیت دادگاه‌های ایران در رسیدگی به جرم دزدی دریایی»، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دوره 2، شماره 2-3، تابستان، صص 71- 90.
- رحیمی نژاد، اسمعیل (1390 «نگرش اسلامی به کرامت انسانی»، معرفت حقوقی، سال اول، شماره 2، زمستان، صص 113– 126.
- زالمن، ماروین و سیگل، لاری (1378)، «دادرسی کیفری به‌عنوان حقوق بشر»، ترجمه جلیل امیدی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 44، صص 9- 24.

2. لاتین

- Archibugi, Daniele and Marina Chiarugi (2014). “Looking for a Jurisdiction for Somali Pirates”, Italian National Research Council, IRPPS, Vol. 21, pp. 230-245.
- Chang, Diana (2010). “Piracy Law and the Effective Prosecution of Pirates”, Boston College International law Review, Vol.18, pp. 31-44.
- Dickinson, Edward (1999). “Is the Crime of Piracy Obsolete?”, HARV, L.REV, Vol.38, PP. 410-419.
- Dutton, Yvonne (2015). “Bringing Pirates to Justice: A Case for Including Piracy within the Jurisdiction of the International Criminal Court”, Chicago Journal of International Law, Vol. 11, No. 1, pp. 73-84.
- Elagab, Omer (2016). “Somali piracy and international law: some aspects”, A&NZ Mar LJ, Vol. 24, pp. 1-21.
- Guilfoile, Douglas (2010). “Counter-Piracy Law Enforcement and Human Rights”, International and Comparative Law, Vol. 59, pp. 160-173.
- Ginkel, - Bibi van and Lennart Landman (2012). “In Search of a Sustainable and Coherent Strategy”, Journal of International Criminal Justice, Vol. 10, pp. 51-67.
- Ginkel, Bibi and Maggie, Gardner (2012). “Testing The Waters: Assessing International Responses To Somali Piracy”, Journal of International Criminal Justice, Vol. 10, pp. 246- 260.
- Roazen, Daniel (2010). “The enemy of all, piracy and the law of nations”, New York: Zone books.
- Passman, Michael H (2008). “Protections Afforded to Captured Pirates Under the Law of War and International Law”, Tul. Mar. L.J., Vol. 33, No. 1, pp. 170-183.
- Isanga, Joseph M (2010). “Countering Persistent Contemporary Sea Piracy: Expanding Jurisdictional Regimes”, American University Law Review, Vol. 59, pp. 263-275.
- McFadden, Robert D. & Scott Shane (2009). “Navy Rescues Captain, Killing 3 Pirate Captors”, N.Y. TIMES, Apr. Vol. 13, pp. 28-29.
- Thuo Gathii, James (2010). “Kenya’s Piracy Prosecution”, American Journal of International Law, No. 104, pp. 416-436.
- Schwartz, John (2010). “Somalis No Longer Face Federal Piracy Charges”, N.Y. TIMES, Aug. 18, pp. 15-25.

ب- پرونده‌های بین‌المللی

- Case of Al-Saadoon and Mufdhi v. The United Kingdom (2010) App No. 61498/08, ECtHR, 2 March.
-  Case of Behrami and Behrami v France; Saramati v France Germany and Norway (2007) ECHR, App Nos. 71412/01 & 78166/01 2 May.
- Case of Al-Jedda v. United Kingdom(2011) App. No. 27021/08, ECHR, 7 July.
- Case of Medvedev and others v France( 2010) App no. 3394/03, ECHR, 29 March.
- Case of Rigopolous v. Spain(1999) App. No. 37388/97 (decision on admissibility), ECHR.
- Case of United States of America v. Jackson et al(2003) App No. 139255, Michigan Eastern District Court, November 24.

پ- اسناد بین‌المللی

- اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی 1998.
- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966.
- کنوانسیون اروپایی حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی 1953.
- کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و توهین‌آمیز 1975.
- کنوانسیون‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌ 1951.
- کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها 1982.

ت- وبسایت‌ها

- “German Navy Inspector Discusses Expansion of Navy Powers to Combat Piracy” (2008) BBC monitoring European.
- “Germany Looks to Battle Pirates, Speigel” (2008) the Law and the High Seas: Online Intl (Nov. 21),http://www.spiegel.de/international/germany/ 0,1518,591891,00.html.
- Nine Suspected Pirates Set Free; Others Could Face Trials (2009) Wiltrout, Kate, Virginian-Pilot (March 3), http://hamptonroads.com/2009/03/ ninesuspected-pirates-set-free-others-could-face-trials.
-“The Prosecution of Piracy under the Offenses Clause” (2013) Woodruff, James J, Electronic copy available at:http://ssrn.com/abstract=1693867.
CAPTCHA Image