نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد مدعو، دانشکده حقوق ازگود هال، دانشگاه یورک. کانادا

چکیده

من درمقاله خود، این پرسش را به عنوان نقطه آغاز بحث خود انتخاب می نمایم: دین چه نسبتی با بنیان­ها، مفاهیم و ارزش­های حقوق بشر دارد؟ من این پرسش را به عنوان یک نمونه خاص از رابطه بین دین و حقوق بشر در اثر یورگِن هابِرماس (Jurgen Habermas) می­دانم که می­پرسد آیا رابطه ­ای بین دین و مبانی حقوق بشر وجود دارد؟ استدلال من این است که اگر منظور ما از حقوق بشر همان چیزی است که در اثر اخیر هابِرماس مطرح گردیده، آنگاه رابطه­ ای اندک یا ناچیز بین دین و حقوق بشر می­ تواند وجود داشته باشد. یا دین می­تواند کمکی اندک یا ناچیز به بحث حقوق در جوامع چند فرهنگی بنماید، و یا باید منشائی دیگر برای حقوق بشر یافت.

تازه های تحقیق

این مقاله توسط نویسندۀ آن به زبان انگلیسی نگاشته شده و برای اولین بار جهت انتشار در اختیار مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید قرار داده شده است.

مرکز مطالعات حقوق بشر برای بهره برداری بیشتر خوانندگان فارسی زبان دوفصلنامۀ حقوق بشر، متن انگلیسی مقاله را به زبان فارسی ترجمه نموده و در این شماره از نشریه به چاپ می رساند. همچنین متن اصلی مقاله از نسخه انگلیسی وب سایت نشریه قابل دریافت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Habermas, Religion and Human Rights

نویسنده [English]

 • Kevin W. Gray

Visiting Prof., Osgoode Hall Law School, York University. Canada

چکیده [English]

In my paper,  I take as a specific example of the relationship between religion and human rights in the work of Jürgen Habermas, asking if there is any possible relationship between religion and the foundations of human rights. I argue that if we mean by human rights what has been taken from Jürgen Habermas’s recent work, then there can be little or no relationship between religion and human rights. Either religion can contribute little or nothing to the discussion of rights in multicultural societies, or another formulation for the origin of human rights must be found.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Religion
 • Foundation of Human Rights
 • Ethics
 • Habermas
 • Universalism
 • Public Sphere
 1. A) Books & Journals

  1. Abizadeh, Arash (2005). “In Defence of the Universalization Principle in Discourse Ethics,” The Philosophical Forum. Vol. 36, No. 2.
  2. Benhabib, Seyla (1992). Situating the Self: Gender, Community, and Postmodernism in Contemporary Ethics, New York: Routledge.
  3. Dillon, Matthew (1999). “The Authority of the Holy Revisited: Habermas, Religion, and Emancipatory Possibilities”, Sociological Theory. Vol. 17, No. 3.
  4. Galen, P.F. (1962). “Freedom and Resentment”, Proceedings of the British Academy, Volume 48.
  5. Gilabert, Pablo (2005). “Should Discourse Ethics Do Without A Principle of Universalization,” The Philosophical Forum. Vol. 36, No. 2.
  6. Habermas, Jürgen (1984A). The Theory of Communicative Action: Volume I, Beacon Press: Boston.
  7. Habermas, Jürgen (1984B). The Theory of Communicative Action: Volume II, Beacon Press: Boston.
  8. Habermas, Jürgen (1990). Moral Consciousness and Communicative Action, Cambridge: MIT Press.
  9. Habermas, Jürgen (1996). Between Facts and Norms. Cambridge: MIT Press.
  10. Habermas, Jürgen (2002). Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity, Cambridge, MA: MIT Press.
  11. Habermas, Jürgen (2004). Der gespaltene Westen, Frankfurt: Suhrkamp.
  12. Habermas, Jürgen (2005). “Religion in the Public Sphere”, Lecture given at the University of San Diego. Available at: http://www.sandiego.edu/pdf/pdf_library/ habermaslecture031105_c939cceb2ab087bdfc6df291ec0fc3fa.pdf.
  13. Heath, Joseph (2003). Communicative Action and Rational Choice, Cambridge, MA: MIT Press.
  14. Kelly, Ute (2006). “Discourse Ethics and ‘the Rift of Speechlessness’: The Limits of Argumentation and Possible Future Directions”, Political Studies Review, Vol. 4.
  15. Larmore, Charles, “The Moral Basis of Political Liberalism”, The Journal of Philosophy, 96:12.
  16. McCarthy, Thomas (1978). The Critical Theory of Jürgen Habermas, Cambridge, MA: MIT Press.
  17. McCarthy, Thomas (1991). Ideals and Illusions: On Reconstruction and Deconstruction in Contemporary Critical Theory, Cambridge, MA: MIT Press.
  18. Nemoianu, Virgil (2006). “The Church and the Secular Establishment: A Philosophical Dialog between Joseph Ratzinger and Jürgen Habermas”, Logos, Vol. 9, No. 2.
  19. Watt, A. J. (1975). “Transcendental Arguments and Moral Principles,” Philosophical Quarterly, Vol. 25, No. 40.
CAPTCHA Image