نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دپارتمان فلسفه مسیحی، دانشگاه اینسبروک، اینسبروک، اُتریش.

چکیده

در سراسر اتحادیه اروپا مفهوم « منزلت انسان» نقش مهمی در مباحثات مربوط به حقوق بشر ایفا می کند. یک دلیل عمده این امر بیانیه حقوق بشر سازمان ملل است که در آن صراحتاً « منزلت انسان» ذکر گردیده است. دلیل دیگر این است که اشاره به منزلت انسان در متون قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان که در آن حقوق بشر معرفی گردیده، نکته ای ضروری است. بحث منزلت انسان مبحثی میان رشته ای است اما تمرکز آن خصوصاً بر روی اخلاق اجتماعی و عملی است: « ما باید به گونه ای [درست] با انسانها رفتار کنیم، چرا که آنها دارای منزلت خاصی هستند». «تمام انسانها حقوق خاصی دارند، چرا که آنها موضوع منزلت انسان هستند». اما «منزلت انسان» واقعاً به چه معنایی است و چگونه می توان آن را به لحاظ نظری توضیح داد؟
من در مقاله خود نمی توانم پیرامون مسئلة مبنای نظری منزلت انسان بطور کلی بحث نمایم. اما، قصد دارم در مورد یک راه (امروزه بسیار مؤثر) در رسیدن به حل مسئله یافتن مبنایی برای منزلت انسان بحث نمایم. این رویکردها ریشه در فلسفه نوین آلمان داشته و می توان آنها را « رویکردهای عمل گرایانه» نامید. من در بحث خود پیرامون رویکردهای عمل گرایانه در سه مرحله پیش خواهم رفت.
1)      نخست، تلاش خواهم نمود فرض کلی تمام رویکردهای عمل گرایانه را روشن سازم: معنای این ایده در فایده عملی آن نهفته است. به عبارت دیگر: منزلت انسانی را باید (بدون توجیه بیشتر) پذیرفت زیرا پذیرش آن مفید است مثلاً برای همزیستی افراد در یک جامعه و برای وجود همزمان جوامع و تمدن های مختلف. (در مرحله اول همچنین بین انواع مختلف رویکردهای عمل گرا تمایز قائل خواهم شد.)
2)      در مرحله دوم من تلاش می نمایم که انگیزه های فلسفی را برای پذیرش یک دیدگاه عمل گرا نشان دهم. من می خواهم خاطر نشان سازم که این انگیزه ها تقریباً به طور کامل منفی هستند: نویسندگان در نظریه خود در مورد منزلت انسان عمل گرا هستند زیرا امکان تلاش برای مثبت نمودن زمینه های آن را انکار می نمایند. مبانی متافیزیکی (الهیاتی) کار آمد نیستند زیرا (به گفته عمل گرایان) این مبانی «خارق العاده» بوده و« مورد قبول همگان نیستند». این مطلب (به گفته عمل گرایان) در مورد دیدگاههایی که تلاش می نمایند زمینه منزلت خاص انسانها را در برخی قابلیت های خود مثلاً در قابلیت های  عقلانی و اختیاری خود قرار دهند. دلیل این امر وجود انسانهایی است که فاقد این قابلیت ها هستند و به گفته آنها، وجود غیر انسانهایی که دارای این قابلیت ها هستند. اما منزلت انسان باید متعلق به همه انسانها و تنها متعلق به انسانها باشد.
3)      مرحله سوم کار من ارزیابی نقادانه ای از رویکردهای عمل گراست. به نظر من عمل گرایی در چار چوب مبحث منزلت انسان به سه دلیل به شکست می انجامد: الف) استدلال هایی که عمل گرایان علیه سایر رویکردها ارائه می کنند، مربوط به دیدگاه خودشان هم می باشد. ب) عمل گرایی به ایده ای از منزلت انسان منتهی می شود که برای آن دسته از اهداف نظری که ایده مذکور برای آن عرضه گردیده، بیش از حد ضعیف است. ج) یک مفهوم دارای مبنای عمل گرایانه از منزلت انسان آنقدر مبهم است که نمی تواند نقش بایسته خود را ایفا نماید: [یعنی] چنین ایده ای کاملاً بی فایده است.

نهایتاً، من می خواهم تناسب ردّ رویکردهای عمل گرایانه را برای نظریة سازندة دیگری از منزلت انسان خاطر نشان نمایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Human Dignity and Personal Identity, Why Pragmatic Approaches Fail

نویسنده [English]

  • Christian Kanzian

Professor, Department of Christian Philosophy, University of Innsbruck, Innsbruck, Austria.

چکیده [English]

Throughout the European Union the concept Human Dignity plays an important role in theoretical debates on human rights. One main reason for this is the UN-Declaration of Human Rights, in which Human Dignity is mentioned explicitly. Another reason is that the reference to Human Dignity is essential to those passages of the Constitution of the Federal Republic of Germany in which Human Rights are introduced. The discussion of Human Dignity is interdisciplinary, but focuses especially in social and applied ethics: We have to treat humans in such a way, because they have a peculiar dignity. All humans have special rights, because they are objects of human dignity . But what does Human Dignity really mean and how can it be explained theoretically?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pragmatic
  • Approaches
  • Human
  • Dignity

Bibliography

- Baumann, P. (2003). “Menschenwürde und das Bedürfnis nach Respekt”, in R. Stoecker (ed.), Menschenwürde, Wien.
- Denkel, A. (1996). Object and Property, Cambridge: Cambridge University Press.
- Dennett, D. (1996). “Intentional Systems” (IS) & “Conditions of Personhood” (CoP) in Brainstorms, London: The MIT Press.  
- Herrmann, M. (2003). “Pragmatische Rechtfertigung für einen unscharfen Begriff von Menschenwürde”, in R. Stoecker (ed.), Menschenwürde, Wien.
- Kant, I. (1903). “Grundlegung zur Metaphysik der Sitten”, Akademieausgabe Band VI, Berlin 1903/11, 203, 429.
- Ladwig, B. (2003). “Ist Menschenwürde ein Grundbegriff der Moral gleicher Achtung”, in: R. Stoecker (ed.), Menschenwürde, Wien.
- Lewis, D. (1999). Papers in Metaphysics and Epistemology, Cambridge: Cambridge University Press.
- Locke, J. (1979). Essay Concerning Human Understanding, ed. P.H. NIDDITCH, Oxford: Oxford University Press.
- Quine, W.V.O. (1960). Word and Object, Cambridge: MA.
- Ryle, G. (1949). The Concept of Mind, Oxford: Oxford University Press.
- Schaber, P. (2003).“Menschenwürde als Recht, nicht erniedrigt zu werden”, in R. Stoecker (ed.), Menschenwürde, Wien.
- Stepanians, M. (2003). “Gleiche Würde, gleiche Rechte” (engl.: Equal Dignity, Equal Rights), in: R. Stoecker (ed.), Menschenwürde, Wien.
- Sturma, D. (2001). Person: History of Philosophy - Theoretical Philosophy - Practical Philosophy, Paderborn: Mentis Verlag.
CAPTCHA Image