نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

The University of Salford European Law Research Centre

چکیده

این مقاله استدلال می نماید که رویکرد اتخاذ شده نسبت به آزادی دین در قانون آیندة آلمان در حد اصول اساسی حقوقی نبوده و حاکی از مطابقت با تعهدات بین المللی نیست. به علاوه برای شهروندان غیر مسیحی مشکل فزاینده ای را برای حفظ هویت دینی خود در پی دارد.
آزادی دینی در مادة 4 قانون اساسی آلمان مورد حمایت قرار گرفته است: « (1) آزادی دین، افکار و احساسات و آزادی فِرق دینی و فلسفة حیات قابل نقض نیستند. (2) اجرای بدون مزاحمت اَعمال دینی تضمین می گردد.» یک قید مربوطة دیگر، مادة 3 قانون اساسی است که تبعیض ـ از جمله تبعیض بر اساس دین ـ را ممنوع می داند. این مقاله سازوکارهایی را تبیین و تحلیل خواهد نمود که بر اساس آن می توان حقوق بشر را در جمهوری فدرال آلمان ( FRG ) محدود نمود.
در زمانهای اخیر، هنگامیکه کارفرمایان بخش دولتی از کارمندان مسلمان خواستند تا در هنگام کار حجاب خود را بردارند، کشمکش هایی در گرفت. یک پروند به دادگاه قانون اساسی فدرال راه یافت که بدون جانب داری حکم نمود که صدور قوانینی در چارچوب قانون اساسی شامل قوانینی در مورد اینکه چه پوشش دینی در ادارات دولتی دولت های فدرال مناسب است، به عهدة خود این دولت هاست.
اکنون 8 ایالت از 16 ایالت فدرال قصد دارند قانونی وضع نمایند که کارکنان دولت را از بروز دادن آشکار فرقة دینی خود باز دارد. این کار به چند دلیل بسیار مشکل ساز است. برای مثال، تصمیم گیری در این مورد بسیار پیچیده است که آیا یک « نماد دینی» به اندازة کافی آشکار است که ممنوع گردد یا نه. از آنجا که روسری، حجاب و کیپه (kippah ) در مقایسه با یک صلیب کوچک بر روی یک زنجیر بیشتر قابل رؤیت هستند، احتمال بیشتری دارد که این [نمادها] در قالب تعریف [نماد] غیر قابل پذیرش قرار گیرند. فرضیاتی در این مورد ارائه خواهد شد که چگونه این تصمیم می تواند بر روی هویت دینی افراد متأثر از آن اثر گذارد.
پس از بررسی رویة قضایی مربوطه، این مقاله به ارزیابی انطباق قانون پیشنهادی دولت فدرال با قانون آلمان و شروط اروپا می پردازد که این کشور مجبور به تبعیت آنهاست. در سطح ملی، هر بیانیه و حکم دادگاه باید در راستای پیش شرط های قانونی صادر گردد. بدون در نظر گرفتن این واقعیت که آزادی دینی در قانون اساسی تعریف نگردیده و لذا می تواند صرفاً به معنای آزادی داخلی تفسیر شود، قانون باید در انطباق با اصل تناسب و این قانون نوشته شود که نمی توان در آزادی شخصی مداخله نمود مگر اینکه حقوق دیگران نقض گردد. این مسئله به ویژه در شرایط مفروض، مورد تردید است.
آلمان به خاطر عضویت در اتحادیه اروپا، تابع قانون این سازمان است. چندین سند حقوقی بر بخشهای استخدام و حقوق بشر حاکمند، اما لزوماً به اندازة کافی دقیق نیستند تا پاسخ روشنی برای این مسئله ارائه دهند که آیا قانون پیشنهادی می تواند بر اساس قانون جامعة اروپا در دادگاه های آلمان در برابر چالش ها مقاومت نماید.
آلمان نیز یکی از امضاء کنندگان شورای اروپا است و در نتیجه باید بر اساس تصمیمات قضایی این نهاد عمل نماید. در حال حاضر هیچ رویة قضایی کاملاً مرتبطی وجود ندارد، اما از تفسیر عمومی مورد استفادة دادگاه این شورا در مورد آزادی دین و تبعیض، نتایجی استخراج خواهد شد.
این مقاله نتیجه خواهد گرفت که قانون پیشنهادی دولت فدرال، در برابر انتقاد مقاومت نخواهد نمود، و پیش بینی می نماید که سازوکارهای ملی و بین المللی به دادگاه قانون اساسی فدرال، امکان بی طرف ماندن در این موضوع را نخواهد داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recent developments in the protection of religious freedom in Germany and its impact on religious identity

نویسنده [English]

  • Stephanie Fehr

The University of Salford European Law Research Centre

چکیده [English]

The paper argues that the approach taken to freedom of religion under future German law falls short of basic legal principles and it does not signal compliance with international obligations. Moreover, it entails an increased difficulty for non-Christian citizens to maintain their religious identity.

Religious freedom is protected under Art. 4 of the German constitution: “(1) The freedom of faith, conscience and the freedom of religious denomination and of philosophy of life are inviolable. (2) The undisturbed practice of religion is guaranteed.” A further relevant provision is Art. 3 of the constitution, which prohibits discrimination, inter alia on grounds of religion. The paper will explain and analyse the mechanisms in which human rights can be restricted in the FRG. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • developments
  • protection
  • religious
  • freedom

A) Books & Articles

- Badura (1989). Der Schutz von Religion und Weltanschauung durch das Grundgesetz,  Tübingen: J.C.B. Mohr.
- Bertrams (2003). Lehrerin mit Kopftuch? Islamismus und das Menschenbild des Grundgesetzes, DVBl. 2003, 1225.
- Craig, de Búrca (2003). EU Law, 3rd ed., Oxford: Oxford University Press.
- Epping (2004). Grundrechte, Heidelberg.
- Gerstenberg (2055). “Germany: Freedom of conscience in public schools”, IJConstL, Vol. 3, No. 1, pp. m94, 96.
- Langenfeld, Mohsen (2005). “Germany: The head scarf case”, I. J. ConstL, Vol. 83, No. 3, p. 94.
- Müller,  Friedrich (1990). Die Positivität der Grundrechte, 2nd ed., Berlin: Duncker & Humblot Gmbh. Oxford Concise English Dictionary of Current English, 9th ed., 1995.
- Pieroth, Schlink (2003). Grundrechte Staatsrecht II, 19th ed., Heidelberg: Heidelberg.
- Schiek (2004). “Just a Piece of Cloth? German Courts and Employees with Headscarves”, IndLJ, Vol. 33, No. 1.
- Schoch (2001). Festschrift fuer Hollerbach, p.149.

B) Documents

- Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and education, OJ L 303/16, 2 December 2000.
- Dahlab v. Switzerland, (15/02/2001) Appl. No. 42393/98.
- Federal Constitutional Court ruling, BVerfGE 79, 69 (75).
- German Constitution, the Grundgesetz of 1950.
- Gesetze gegen Kopftücher, www.br-online.de/bayern-heute/artikel/0311_kabinett/ (15/12/2004).
- Green Paper Equality and non-discrimination in an enlarged European Union, COM(2004)379 final.
- Leyla Sahin v. Turkey, (29/06/2004) Appl. No. 44774/98.
- Preuss, Augsburger Kommentar, Art. 4 Abs. 1, 2, Rn.25f.
- Verwaltungsgericht Lüneburg, 16 October 2000, 39 NJW 2899 (2001).
CAPTCHA Image