نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دپارتمان فلسفه، دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

حقوق بشر به عنوان مبنایی برای قوانین ملّی و فرا ملّی ونیز به عنوان مشروعیت بخشنده به فرآیندهای سیاسی در این دو سطح شناخته می‌شود. بعلاوه، اعتبار بسیاری از نظریاّت علوم انسانی بر اساس نسبتشان با حقوق بشر سنجیده می‌شود. این مقاله می‌کوشد نشان دهد علی‌رغم اینکه در این زمینه‌ها مفهوم حقوق بشر اغلب به گونه‌ای به کار می‌رود که گویی با مفهومی روشن و مورد اتفاق همگان مواجه هستیم، در واقع حقوق بشر هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ مصداقی از سربستگی و ابهامات مبنایی رنج می‌برد. مادامی که این ابهامات گشوده نشده است، هرگونه بحث از حقوق بشر در عرصهٔ قانون، سیاست، اقتصاد و اجتماع بحث بی‌فرجامی خواهد بود و گشودن این ابهامات در گرو مطالعات فلسفی در حقوق بشر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Opacity of “Human Rights”

نویسنده [English]

  • Seyed Masoud Moosavi Karimi

Assistance Professor, Philosophy Dep., Mofid University, Qom, Iran

چکیده [English]

Human rights are of the basis for the local and international laws and bestow legitimacy on states. Furthermore, a vast number of theories in the field of humanities are evaluated based on their approaches to human rights. Despite widespread assumption that “human rights” is a clear and commonly accepted concept, in this article I show the opacity of human rights both conceptually and extensionally. Also, I explain that, as long as “human rights” is not clarified, the whole discussions on human rights in the fields of law, economics, politics and so on will be in vain, and the clarification of “human rights” is possible only under philosophical examination of this notion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Rights
  • The Concept of Human Rights
  • Conceptual Ambiguities of Human Rights
  • The Universal Declaration of Human Rights
  • Philosophical Criticism
 

سیاهه منابع

الف- کتب و مقالات:

- Cassin, Rene. “How the Charter on Human Rights Was Born”. The UNESCO Courier. 21st year (1968): 4-6.
- Glendon, Mary Ann. “Foundations of Human Rights: The Unfinished Business”. American Journal of Jurisprudence. Vol. 44, Iss. 1, Article 1 (January 1999): 1-14.
- Pinghua, Sun. “Pengchun Chang’s Contributions to the Drafting of the UDHR”. Journal of Civil & Legal Sciences. Vol. 5, Iss. 5 (January 2016): 209.
- Twiss, S. B. “Confucianism and the Universal Declaration of Human Rights: A Historical and Philosophical Perspective”. in The World's Religions After September 11. Ed. Sharma, Arvind. vol. 2: Religion and Human Rights. Connecticut: Praeger/Greenwood, 2009.  

ب- وب‌سایت

- Research Guides. “Drafting of the Universal Declaration of Human Rights”. published at: http://research.un.org/en/undhr/draftingcommittee.
CAPTCHA Image