نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد مدرسه حقوق، دانشگاه پنسلوینیا، پنسلوینیا، آمریکا.

چکیده

طی چند سال گذشته دو اتفاق، هویت آمریکایی و بینش جهانی نسبت به آمریکا در خصوص حقوق بشر به طور اساسی دگرگون کرده است. اولین اتفاق حبس «جنگجویان دشمن» در خلیج گوانتانامو و دوم آزار زندانیان در زندان ابوغریب عراق است. این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه گوانتانامو و ابوغریب تلقی‌های فکری و عمومی از حقوق بشر در آمریکا و خارج از آن را تغییر داده‌اند. این مقاله استدلال می‌کند که واکنش‌های بسیار متفاوت به این رویدادها در ایالات متحده و خارج از آن حاکی از حرکتی به سمت دیدگاه نسبی‌گرایانه حقوق بشر در ایالات متحده است به این صورت که حقوق بشر به دلیل ضرورت و قانون در داخل آمریکا محدود می باشد، اما در خارج از آمریکا قوانین حقوق بشر دارای ویژگی جهانشمولی دارند. حرکت به سوی درک جهانی مشترک از ضرورت و قانونمندی برای پیگیری حقوق بشر جهانشمول حیاتی است. واکنش‌ها به گوانتانامو نشان‌دهنده پذیرش فزاینده ویژگی نسبی حقوق بشر در ایالات متحده است. در زمستان و بهار سال 2003، نیروهای نظامی ایالات متحده در زندان ابوغریب مرتکب یک سری تخلفات اغلب وحشتناک علیه زندانیان عراقی شدند. هنگامی که اخبار و تصاویر این سوء استفاده ها به رسانه ها رسید، واکنش در ایالات متحده با خشم اخلاقی و محکومیت گسترده همراه بود. همچنین، در خارج از ایالات متحده، واکنش ها به زندان گوانتانامو و ابوغریب به همان اندازه محکوم شده است و نقض حقوق اساسی بشر تلقی شده است. این واکنش‌های بین‌المللی نشان‌دهنده رویکرد جهانی فزاینده به حقوق بشر در سایر نقاط جهان و برداشت‌های کاملاً متفاوت از ضرورت و قانونی بودن نقض حقوق بشر است. تمایزات انتقادی بین واکنش‌ها به ابوغریب و گوانتانامو بر اساس ضرورت و قانونی بودن این اقدامات است. این مقاله استدلال می کند که حل و فصل اختلافات در مورد ضرورت و قانونی بودن نقض حقوق بشر گامی ضروری در پیگیری حقوق بشر جهانشمول است و این دو رویداد ممکن است بینشی را در مورد درک مشترک از ضرورت و قانونی بودن ارائه دهند. بخش اول این مقاله واکنش‌های ایالات متحده به زندان گوانتانامو و ابوغریب را در قانون، سیاست و فرهنگ دنبال می‌کند و حرکتی به سمت برداشت نسبی‌گرایانه از حقوق بشر را بر اساس مفاهیم ضرورت و قانونی پیشنهاد می‌کند. بخش دوم به واکنش‌های بین‌المللی به گوانتانامو و ابوغریب می‌پردازد، و نشان می‌دهد که هر دو رویکردی جهان‌شمول به حقوق بشر را تقویت کرده‌اند که ریشه در درک بسیار متفاوتی از ضرورت و قانونی بودن دارد. بخش سوم حقوق بین‌الملل و برداشت‌های عمومی از مفهوم ضرورت را از طریق توضیح واکنش‌های مختلف در ایالات متحده و خارج از کشور و ارائه بینشی به درک مشترک از این اصطلاح بررسی می‌کند. این مقاله با این استدلال به پایان می رسد که حرکت به سمت حقوق بشر جهانی در دوران پس از 11 سپتامبر مستلزم اجماع بیشتر در ایالات متحده و خارج از کشور هم در قانون و هم در برداشت عمومی از ضرورت محدود کردن حقوق بشر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

From Guantanamo Bay to Abu Ghraib: Challenging and Reconciling the Universality of Human Rights

نویسنده [English]

 • William W. Burke-White

Professor, University of Pennsylvania Law School, Pennsylvania, USA.

چکیده [English]

Over the past few years, two events have radically transformed American identity and global perceptions of America with respect to human rights. The first of these is the detention of “enemy combatants” at Guantanamo Bay and the second is the abuse of prisoners at Abu Ghraib prison in Iraq. This paper considers how Guantanamo and Abu Ghraib have altered the intellectual and popular perceptions of human rights in America and abroad. The paper argues that the very different reactions to these events in the US and abroad suggest a move toward a relativist view of human rights in the US, limited by necessity and legality, but a universalist approach to human rights abroad. Moving toward a common global understanding of necessity and legality is critical to the pursuit of universal human rights. The reactions to Guantanamo indicate a growing acceptance in the United States of a relative conception of human rights. In the winter and spring of 2003, United States military forces at Abu Ghraib prison committed a range of often gruesome violations of Iraqi prisoners.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human Rights
 • Torture
 • Prison
 • International Law
 • Guantanamo Bay
 • Abu Ghraib
 1. A) Books & Articles

  “Abu Ghraib Accountability, Review and Outlook.” the Wall Street Journal, (April 27, 2005): A14.

  Amann, Diane Marie. “Guantanamo.” Colum. J. Transnational Law 42, no. 2 (2004): 263-348.

  Burke-White, William W. Human Rights in the Inter-American System. Tehran: International Studies, 2004.

  Cole, David. The Torture Memos. New York: New Press, 2005.

  Dershowitz, Alan. Why Terrorism Works. Connecticut: Yale University Press, 2002.

  Dickson, Brice. “The Council of Europe and the European Convention on Human Rights.” in Human Rights and the European Convention, Vol. 6, Brice Dickson ed., 1997.

  Dworkin, Ronald. Taking Human Rights Seriously. NJ: Princeton University, 2005.

  Gonzalez, John W.  “Prosecutions Wind Down at Fort Hood: No one ranked higher than staff sergeant faces charges in the Abu Ghraib case.” The Houston Chronicle, (April 4, 2005).

  Henning, Virginia Helen. “Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001: Has the United Kingdom Made a Valid Derogation From the European Convention on Human Rights?” Am. U. Int'l L. Rev. 17, No. 6 (2002): 1263-1297.

  Hersh, Seymour. Chain of Command: The Road From 9/11 to Abu Ghraib. NY: Harper, 2004.

  Heyman, Philip B. & Sandford Levinson. “Can Torture Ever Be Justified?.” Bulletin of the American Academy of Sciences, (Summer 2004).

  Higgins, Rosalyn. Problems and Process: International Law and How We Use It. Oxford: Oxford Public International Law, 1994.

  Ignatieff, Michael. “Is the Human Rights Era Ending?” New York Times, (5 February 2002).

  Jehl, Douglass. “Questions Left by CIA Chief on Torture Use.” The N.Y.Times, (March 2005).

  Kent, Ann. China, the United Nations and Human Rights. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 1999.

  Kwang, Han Fook; Warren Fernandez & Sumiko Tan. Lee Kuan Yew: The Man and His Ideas. Singapore: The Time, 1998.

  Lewis, Neil A. Red Cross Criticizes Indefinite Detention in Guantanamo Bay. NY: N.Y. Times, 2003.

  Medina, Cecilia. “The Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights: Reflections on a Joint Venture.” Hum. Rts. Quarterly 12, no. 4 (1990): 439-464.

  Nickel, James. “How Human Rights Generate Duties to Protect and Provide.” Hum. Rts. Q. 15, no. 1 (1993): 77-86.

  Nmehielle, Vincent O. Orlu. The African Human Rights System: Its Laws, Practices, and Institutions. Berline: Springer, 2001.

  Pannikar R. “Is the Notion of Human Rights a Western Concept.” Diogenes 20, no. 120 (1982): 75-102.

  Posner, Richard. “Torture, Terrorism, and Interrogation”, in Sanford Levinson, Torture: A Collection, Oxford: Oxford University Press, 2006.

  Robinson, Mary. “Shaping Globalization: The Role of Human Rights.” AM. U. Int'l L. Rev. 12, (2003): 1-12.

  Scheppele, Kim. “Hypothetical Torture in the “War on Terror”.” Journal of National Security Law and Policy 1, (2005): 285-340.

  Scheppele, Kim L. “Law in a Time of Emergency: States of Exception and the Temptations of 9/11.” U. Pa. J. Const. L., (2000): 1001.

  Tomuschat, Christian & Quo Vidas. “Argentorantum? The Success Story of the European Convention on Human Rights—And A Few Dark Stains.” Hum. Rts. L. J. 13, no. 11-12 (1992): 401-407.

  White, Josh. “Top Army Officials are Cleared in Abuse Cases.” The Washington Post, April 23 2005.

  1. B) Website

  Abu Ghraib Only The Tip of the Iceberg, 27 April 2005, available at http://www.hrw.org/english/docs/2005/04/27/usint10545.htm.

  Abuse of Iraqi POWS by GIs Probed, CBSNEWS.COM:60Minutes.

  American Convention On Human Rights (Adopted at the Inter-American Specialized Conference on Human Rights, San José, Costa Rica, 22 November 1969) at Art. 5

  Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001, c. 24, 21-23 (Eng.) available at http://www.legislation.hmso.gov.uk/acts/acts2001/20010024.htm

  Department of Defense Military Commission Instruction No. 8, Administrative Procedures, 3 (Apr. 30, 2003), at http://www.defenselink.mil/news/May2003/b05022003 bt297-03.html

  Department of Defense Military Commission Order No. 1, Procedures for Trials by Military Commissions of Certain Non-United States Citizens in the War Against Terrorism (Mar. 21, 2002), 2, 3(A), 4(A)(1)-(3), at http://www.defenselink.mil/news/Mar2002/d20020321ord.pdf

  Getting Away With Torture, Command Responsibility for U.S. Abuse of Detainees, Human Rights Watch Report, April 2005, available at http://www.hrw.org/reports/2005/us0405/

  Human Rights First, The Military Commissions: An Overview, available at http://www.humanrightsfirst.org/us_law/detainees/militarytribunals_overview.htm

  Human Rights First, Trials Under Military Order, A Guide to the Final Rules for Military Commissions, October 2004, available at http://www.humanrightsfirst.org/us_law/PDF/detainees/trials_under_order0604.pdf

  Human Rights First, Trials Under Military Order, A Guide to the Final Rules for Military Commissions, October 2004, available at http://www.humanrightsfirst.org/us_law/PDF/detainees/trials_under_order0604.pdf

  Human Rights Watch, Briefing Paper on US Military Commissions, Revised and Updated August 2004, available at http://www.hrw.org/backgrounder/ usa/2004/1.htm

  Human Rights Watch, Letter to Defense Secretary Rumsfeld on the Military Commissions at Guantanamo Bay, 16 September 2004, available at http://www.hrw.org/english/docs/2004/09/15/usdom9350.htm.

  International Commission of the Red Cross, Annual Report 1999, available at http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/iwpList171/039624EDFFD5FC9CC1256B66005EF202.

  Memorandum From Daniel Levin for James B. Comey, Deputy Attorney General, December 30, 2004, available at http://www.usdoj.gov/ olc/dagmemo.pdf

  Memorandum from the President, February 7, 2002. Available at http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB127/02.02.07.pdf

  MG Antonio M. Taguba, AR 15-6 Investigation of the 800th Military Police Brigade, at 16-17, available at http://www.globalsecurity.org/intell/ library/reports/2004/800-mp-bde.htm.

  on the Application of Abbasi & Anor. v. Sec'y of State for Foreign & Commonwealth Affairs, [2002] EWCA Civ 1598, para. 64 (U.K. Sup. Ct. Judicature, (C.A.), Nov. 6, 2002), available at http://www.bailii.org/ ew/cases/EWCA/Civ/2002/1598.html.

  Order Signed by President Bush, February 7, 2002. Available at http://lawofwar.org/Bush_torture_memo.htm

  Salim Ahmed Hamdan v. Donald Rumsfeld, available at http://news.findlaw.com/hdocs/docs/tribunals/hamdanrums110804opn.pdf

  C) Documents

  African [Banjul] Charter on Human and Peoples' Rights, adopted June 27, 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), entered into force Oct. 21, 1986

  Against Terrorism, 66 Fed. Reg. 57,833, 57,833-34 (Nov. 13, 2001)

  Bámaca Velásquez Case [2000] IACHR 7 (25 November 2000) Judgment Of November 25, 2000.

  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1987.

  Convention relative to the Treatment of Prisoners of War. Geneva, 27 July 1929, at Art. 69

  Deputy Assistant Attorney General, 9 January 2002.

  European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, at Art. 15(2).

  Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, ' Vol. II-A, p. 571.

  Gabcíkovo-Nagymaros Project (Hungary / Slovakia) Judgment of 25 September 1997 I.C.J. Reports 1997

  Geneva Convention III, Relative to the Treatment of Prisoners of War, at Art. 3.

  International Covenant on Civil and Political Rights.

  International Law Commission, Articles on the International Responsibility of States, at Art. 33.

  Letter from Secretary of State Daniel Webster to Lord Ashburton, April 24, 1841.

  Memorandum for the President from Alberto R. Gonzales, 25 January 2002.

  Memorandum for William J. Hayes, General Council, Department of Defense, from John Yoo,

  Memorandum from Jay Baybee to Alberto Gonzales, August 1, 2002.

  Memorandum from Secretary of Defense Donald Rumsfeld to the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, 19 January 2002.

  National Security Strategy of the United States (2002).

  North Sea Continental Shelf Case, Federal Republic of Germany vs. Denmark, Judgment on the Merits, 20 February 1969.

  Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate And Others, Ex Parte Pinochet Ugarte (No. 3) [2000] 1 A.C. 147 HL, Opinion of the Lord Browne-Wilkinson.

  The Cairo Declaration on Human Rights in Islam, 1990.

  Transcript of Oral Argument in Hamdi v. Rumsfeld, No. 03-6696 (I.S. Apr. 28, 2004) at 49-50.

  U.S.: Presidential Military Order - Detention, Treatment, and Trial of Certain Non-Citizens in the War

  Universal Declaration of Human Rights, General Assembly Resolution 217 A (III) of 10 December 1948.

   

CAPTCHA Image