نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه مفید، قم، ایران.

2 استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

مقالۀ حاضر در این مقام است که از خلال تحلیل پرونده‌های دیوان اروپایی حقوق بشر و با مطالعۀ غیرجانب‌دارانه، کارکردها و آثار مثبت و منفی سقط جنین آزاد - با حداقل محدودیت- فارغ از لحاظ بنیان‌های اخلاقی، فلسفی یا دینی، دریابد کدام‌یک از دو دیدگاهِ محدودیت موسّع سقط جنین یا جواز گستردۀ آن می‌تواند در عمل برای خانواده یا جامعه به‌عنوان کل، سودمندتر باشد. این پژوهش در ابتدا با تببین رویکرد دیوان اروپایی حقوق بشر راجع‌به سقط جنین، دریچه‌ای به بحث می‌گشاید و ذیل دو عنوان، به شیوۀ تحلیلی و کارکردگرایانه، آثار مثبت و منفی سقط جنین در جامعه را برمی‌شمرد. سقط‌های مبتنی بر جنسیت، سقط جنین و استثمار زنان و توریسم و صنعت سقط جنین تنها شماری از کارکردهای سوء سقط جنین آزاد در جامعه‌اند که حتی رفته‌رفته رویه دیوان اروپایی حقوق بشر را نیز به محدود‌کردن قوانین سقط جنین منعطف نموده و در تزاحم خواست مادر، حیات جنین، حق پدر بالقوه و سایر عوامل، ترجیح را به برقراری تعادل میان همۀ منافع درگیر داده است تا خواست مادر.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A functionalist attitude towards “free abortion” with emphasis on the procedure of the European Court of Human Rights

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Hosseini 1
  • Saeed Rahaee 2

1 Ph.D. Student of International law, Mofid University, Qom, Iran.

2 Assistant Professor, Faculty of International Law, Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

The present article is based on the analysis of the cases of the European Court of Human Rights and an impartial study of the functions and positive and negative effects of free abortion -with minimal restrictions- regardless of the moral, Philosophical or religious basis; to find out which of the two perspectives on the widespread limitation of abortion, or its widespread licensing, can be most beneficial in practice for the family or society as a whole.
The present article is based on the analysis of the cases of the European Court of Human Rights and an impartial study of the functions and positive and negative effects of free abortion -with minimal restrictions- regardless of the moral, Philosophical or religious basis; to find out which of the two perspectives on the widespread limitation of abortion, or its widespread licensing, can be most beneficial in practice for the family or society as a whole.
This study first shed light on the European Court of Human Rights' approach to abortion, and under two headings, in an analytical and functionalist manner, enumerates the positive and negative effects of abortion on society. Gender-based abortions, abortion and the exploitation of women, tourism and the abortion industry are just a few of the abusive functions of the free abortion in society that have even gradually reduced the European Court of Human Rights' practice to restricting abortion laws; in conflict with the mother's wishes, the life of the fetus, the rights of the potential father, and other factors, the European Court of Human Rights has preferred a balance between all the interests involved rather than the wishes of the mother.

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Court of Human Rights
  • Right to Life of the Fetus
  • Privacy
  • Right to life of the Pregnant Woman
  • Social Function of Abortion

کتاب­نامه

الف- کتب و مقالات

1- فارسی:

ال. کوهن، نانسی. «چگونه انقلاب جنسی، جامعۀ آمریکا را برای همیشه دگرگون کرد؟»، ترجمۀ ابوالفضل ایمانی راغب. مجلۀ سیاحت غرب 10، شماره 105 (اردیبهشت 1391): 34-52.
آقایی‌نیا، حسین. حقوق کیفری اختصاصی (جنایات). چاپ 11. تهران: نشر میزان، 1392.
بلوم، مارکی. «توریسم سقط جنین و گسترش فزایندۀ آن»، مجلۀ سیاحت غرب6 ، شمارۀ 65 (آذر 1387): 51-53.
توسلی، غلامعباس. نظریه‌های جامعه‌شناسی. تهران: انتشارات سمت، 1376.
رستمی، سحر، فاطمه عبدی، محبوبه احمدی، و ابوعلی دادهیر. «بررسی تطبیقی قوانین سقط جنین در کشورهای جهان»، فصلنامه تاریخ پزشکی 5، شماره 17 (زمستان 1392): 79-112.
شامبیاتی، هوشنگ. حقوق کیفری اختصاصی جرائم علیه اشخاص. جلد 1. چاپ 10. تهران: نشر مجد- ژوبین، 1385.
علیزاده پاسدار، شیوا. ویلیامز 2010 فشرده بارداری و زایمان. تهران: نشر و تبلیغ بشری- تحفه، 1391.
فتح‌نژاد کاظمی، آزیتا، نسیبه شریفی، سمیه خزائیان و علی رمضان خانی. «ابعاد مختلف سقط جنین و سیاست‌های مرتبط با آن در جهان»، مجلۀ اخلاق پزشکی 11، شمارۀ 39 (بهار 1395): 76-89.
فرانکلین، آدریان. «سکس و توریسم»، مجلۀ سیاحت غرب 6، شماره 61 (مرداد 1387): 23-30.
کوزر، لیوئیس. زندگی و اندیشۀ بزرگان جامعه‌شناسی. ترجمۀ محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی، 1390.
مشیری، مهشید. فرهنگ زبان فارسی. تهران: نشر سروش، 1369.
معین، محمد. فرهنگ فارسی. جلد 2. تهران: انتشارات امیرکبیر، 1375.
می‌ری دلماس، مارتی. «به دنبال حقوق جزای مشترک اروپایی»، ترجمۀ علی‌حسین نجفی ابرندآبادی. مجلۀ حقوقی بین‌المللی 15، شمارۀ 21 (زمستان 1376): 181-212.

2- لاتین:

Berer, Marge. “Abortion Law and Policy around the World: In Search of Decriminalization”, Health and Human Rights Journal 19, no. 1 (June 2017): 13-27.
Boonin, David. A Defense of Abortion. University of Colorado. Boulder: Cambridge University Press, 2003.
Das Gupta, Monica. “Is banning sex-selection the best approach for reducing prenatal discrimination?” Asian Population Studies 15, no. 3 (September 219): 319-336.
Fisher, Brian E. Abortion: The Ultimate Exploitation of Women. USA: Published by Online for Life, 2013.
Higgins, Anna. Sex-Selection Abortion: The Real War on Women. American Reports Series: Charlotte Lozier Institute, 2016.
Hirvonen, Ewa. “Polish Abortion Tourism.” Master’s Thesis, Laurea University of Applied Sciences, 2017.
Hornby, A. S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Sixth Edition. Tehran: Published by diba, 1379.
Lee, Ellie. Abortion Law and Politics Today. Great Britain: Macmilan press LTD, 1998.
Management of Unintended and Abnormal Pregnancy Comprehensive Abortion Care. Edited by Maureen Paul, Steve Lichtenberg, Lynn Borgatta, David A. Grimes, Phillip G. Stubblefield, and Mitchell D. Creinin. UK: Wiley-Blackwell, 2009.
Puppinck. Gregor. “Abortion and the European Convention on Human Rights.” Irish Journal of Legal Studies 3, no. 2 (July 2013): 142.

ب- اسناد

Abortion Legislation in Europe, The Law Library of Congress, Global Legal Research Center (January 2015).
American convention of human rights, Adopted at the Inter-American Specialized Conference on Human Rights, San José, Costa Rica, 22 November 1969.
Case of A, B and C v. Ireland; Application no. 25579/05; 16 December 2010.
Case of Brüggemann and Scheuten v. Germany, no. 6959/75, Commission’s report of 12 July 1977.
Case of Boso v. Italy, no. 50490/99, Judgment of 5 September 2002.
Case of the S.J. v. BELGIUM, Application no. 70055/10, March 19, 2015.
Case of P and S v. Poland; Application no. 57375/08, 30 October 2012.
Case of R.H. against Norway; Application No. 17004/90; The European Commission of Human Rights sitting in private on 19 May 1992.
European abortion laws a comparative overview, center for reproductive rights, //reproductiverights.org/sites/default/files/documents/European%20abortion%20law%20a%20comparative%20review.pdf.
European convention of human rights.
Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine; European Treaty Series- no. 164, Oviedo, 4. IV, 1997.
General Comment No. 28: Article 3 (The Equality of Rights Between Men and Women) Adopted at the Sixty-eighth session of the Human Rights Committee (March 29, 2000).
Protection of Life During Pregnancy Act 2013, no. 35 of 2013.
Women at work, trends, Executive summary, International Labour Office, Geneva (2016).

پ- سایت‌ها

Abortion in Ireland, 2020/5/2, https: //www.mariestopes.ie/abortion-care/is-abortion-legal-in-ireland.
Industry of abortion, 2019/10/12, https://spuc.org.uk/blog/the-abortion-industry-and-body-parts-what-happens-after.
Pro-life, 2020/4/22, https: //spuc.org.uk/.
Sexual revolution, 2020/4/13, https://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_revolution.
Abortion rates, 2020/5/1, https://www.vox.com/2016/5/11/11657174/abortion-rates-falling.
Pro-life, 2020/4/16, http://www.whyprolife.com/alice-paul-feminist-pro-life-advocate.
Vocabulary, 2020/4/1, https: //medical-dictionary.thefreedictionary.com/induced +abortion.
Statistics, 2020/6/2, https: //www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ preventing-unsafe-abortion.
Sex selective abortion, Nils Muižnieks, 2020/6/2, https://www.coe.int/en/web/ commissioner/-/sex-selective-abortions-are-discriminatory-and-should-be-bann-1.
CAPTCHA Image