نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختۀ دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران.

چکیده

تحقق حق بر توسعه به مفهوم دستیابی همگان به مواهب توسعه در هر جامعه‌ای، نیازمند توجه به وضعیت گروه‌های در معرض تبعیض از جمله اقلیت‌ها و گروه‌های بومی است. به نظر می‌رسد یکی کارآمدترین راهکارها، فراهم نمودن امکان مشارکت سیاسی مؤثر این گروه‌ها در تصمیمات عمومی مرتبط با شئون مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه از طریق اختصاص سهم ویژه به آن‌ها در فرایند تصمیم‌گیری مزبور است. هدف این پژوهش، بررسی یکی از کارآمدترین سازوکارها در تأمین حق توسعه گروه‌های اقلیت و بومی است. پرسش اصلی پژوهش آن است که اختصاص سهم ویژه به گروه‌های اقلیت و بومی عملاً چه اثری بر بهره‌مندی این گروه‌ها از توسعه در کشورهای مربوطه داشته است؟ روش بررسی این پژوهش، تحلیلی –توصیفی است و شیوۀ گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است. نتیجۀ این پژوهش که با بررسی دو تجربه موفق در کشورهای رومانی و زلاندنو انجام شده است، نشان می‌دهد که با اختصاص سهم اختصاصی به نمایندگان اقلیت‌ها و گروه‌های بومی در فرایند مشارکت سیاسی، امکان مشارکت متناسب این نمایندگان در تصمیم‌گیری‌های عمومیِ مرتبط با پیشبرد توسعه فراهم شده و حقوق بشر و نیازهای این گروه‌ها هم بهتر تأمین می‌گردد. همچنین نظارت بر نحوه اجرای تصمیمات ذکرشده نیز تسهیل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Access of Minority and Indigenous Groups to the Right to Development: Allocation of a Special Share to These Groups in the Process of Political Participation

نویسندگان [English]

  • Keivan Eghbali 1
  • satar azizi 2

1 PhD candidate in Public International Law, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

چکیده [English]

The right to development which means Public access to developmental benefits in any society requires that status of those groups that seems to be under discrimination, including possible minorities or indigenous peoples is considered. One of the most effective solutions is an allocated share in political participation for these groups which enables them to participate in public decisions related to the different political, economic, social and cultural aspects of society.
The purpose of this study is to investigate one of the most effective mechanisms in securing the right to development in relation to minority and indigenous groups. The main question of the research is what effect the allocation of special shares to minority and indigenous groups has had on benefit of these Groups from development in the respective countries? The research method of this research is analytical-descriptive and the method of collecting information is library. The results of this study, which examines two successful experiences in Romania and New Zealand, show that by allocating the share in political participation to representatives of minority and indigenous Groups, there is chance for these groups for participation in public decision-making of society in relation to process of development and As a result, assurance of needs and human rights of the members of the mentioned groups in development process will be better provided. Also, there is a better possibility for further observing of implementation of mentioned decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Special Share in Political Participation
  • Positive Discrimination
  • Minorities
  • Natives
  • Right to Development

کتاب­نامه

الف) کتب و مقالات

الف-1: منابع فارسی

اقبالی، کیوان. نسبت میان توسعه و حق بر تعیین سرنوشت در هزاره سوم. چاپ اول. تهران: خرسندی، 1399.
تودارو، مایکل. توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی. جلد 1. تهران: سازمان برنامه و بودجه، 1369.
سن، آمارتیا. توسعه به مثابه آزادی. ترجمه وحید محمودی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1394.
 شایگان، فریده. حق توسعه. تهران: نشر گرایش، 1388.
عسکری، پوریا، و امیرساعد وکیل. نسل سوم حقوق بشر: حقوق همبستگی. تهران: انتشارات دانشگاهی، 1383.
 عزیزی، ستار. حمایت از اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل. چاپ دوم. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1394.
حبیب‌زاده، توکل، و حافظه سیفی. «تأثیر حکمرانی مطلوب بر اجرایی شدن حق بر توسعه با تأکید بر بعد ملی»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 18، شماره 62 (تابستان 1392): 11-38.
سلیمی ترکمانی، حجت. «حق بر توسعه به مثابۀ حقّی بشری در گسترۀ حقوق بین‌الملل انرژی»، مطالعات حقوق انرژی 4، شماره 2 (پاییز 1397): 405-426.
 https://dx.doi.org/10.22059/ JRELS.2019.259813.210/
سلیمی ترکمانی، حجت. «حقوق بین‌الملل توسعه پایدار: از آرمان تا واقعیت»، دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه سابق) دوره جدید، شماره 2 (بهمن 1391): 45-73.
https://dx.doi.org/10.22066/CILAMAG.2004.18026
سنگوپتا، آرجون. «حق توسعه در نظریه و عمل»، ترجمه منوچهر توسلی جهرمی. مجله حقوقی بین‌المللی 21، شماره 30، (خرداد 1383): 179-250.
 https://dx.doi.org/10.22066 /CILAMAG.2004.18026
فراهانی‌فرد، سعید. «توسعه پایدار بر محور عدالت»، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی 5، شماره 19، (دی 1384) 91-122.
صلح‌چی، محمدعلی، و رامین درگاهی. «بررسی ماهیت حقوق همبستگی: حقوق جمعی یا مردمی»، پژوهش حقوق عمومی 15، شماره 41 (زمستان 1392): 143-168.

الف-2: منابع لاتین

Bunbongkarn, Suchit. “The Role of Civil Society in Democratic Consolidation in Asia”, in Growth& Governance in Asia, edited by Yoichiro Sato, 137-144. Honolulu: Asia-Pacific Center for Security Studies, 2004.
De Feyter, Koen. “Indigenous Peoples.” in Realizing the Right to Development, Essays in Commemoration of 25 Years of the United Nations Declaration on the Right to Development, edited by OHCHR, 159-169. New York and Geneva: OHCHR, 2013.
Sengupta, Arjun. “Conceptualizing the Right to Development for the Twenty-first Century”, in Realizing the Right to Development: Essays in Commemoration of 25 Years of the United Nations Declaration on the Right to Development, edited by OHCHR, pp.67-87. New York and Geneva: OHCHR, 2013
Steiner, Henry J and Alston, Philip. International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals. Third Edition. Oxford: Oxford University Press, 2008.
Cooke, Martin; Francis Mitrou; David Lawrence; Eric Guimond & Beavon, Dan. “Indigenous Well-being in Four Countries: an Application of the UNDP'S Human Development Index to Indigenous Peoples in Australia, Canada, New Zealand, and the United States”, BMC International Health and Human Rights 7, no. 9 (2007): 1-11. https:// doi: 10.1186/1472-698X-7-9
Liviu Ivana, Adrian and Claudia Anamaria Iov. “Minority Issues at the End of the 20th Century and the Beginning of the 21th Century. Case Study: The Hungarian Minority from Romania”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, no. 92 (2013): 426-431.
Magallanes, Catherine J Iorns. “Dedicated Parliamentary Seats for Indigenous Peoples: Political Representation as an Element of Indigenous Self-Determination”, Victoria University of Wellington Legal Research Papers 7, Issue. 5 (2017): 1-36.
Nanda, Ved P. “Self Determination and Secession under International Law.” Denver Journal of International Law& Polictics 29, no. 4 (2001): 305-326.

ب) اسناد

A/HRC/30/26, Promotion, Protection and Implementation of the Right to Participate in Public Affairs in the Context of the Existing Human Rights Law: Best Practices, Experiences, Challenges and Ways to Overcome Them, Geneva: OHCHR, 2015.
Alfararghi, Saad, A/HRC/39/51, Second Report of the Special Rapporteur on the Right to Development, New York and Geneva: Human Rights Council, 2018.
Akram, Zamir, A/HRC/36/35, Report of the Working Group on the Right to Developmnt on its Eighteenth Session, Geneva, Human Rights Council, 2017.
Capotorti, Francesco, E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1, Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, Special Rapporteur to Carry out a Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, Geneva: UN. Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, 1977.
CHR, E/2573, Report of the Tenth Session, Supplement No.7, New York: Commission on Human Rights, 1954
Dandan, Virginia, A/69/366, Second Report of the Independent Expert on Human Rights and International Solidarity, New York: General Assembly, 2014.
Dembri, Mohammad-Salah, E/CN.4/2001/26, the Right to Development, Report of the Open-Ended Working Group on the Right to Development, Geneva: Commission on Human Rights Fifty-Seventh Session, 2001.
Martinez-Cobo, José, E/CN.4/Sub.2/1983/21/Add.8, Study of the Problem of Discrimination against Indigenous Populations: Final Report, submitted by the Special Rapporteur José Martinez-Cobo, Commission on Human Rights, New York: UN Sub Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, 1983.
Magyari, Nandor, LetiTia Mark, Hajnalka Harbula and Eniko Magyari-Vincze, Country Report on Ethnic Relations: Romania, Budapest: the Central European University, 2008.
Protsyk, Oleh, Representation of minorities in the Romanian parliament, promoting inclusive parliaments: The representation of minorities and indigenous peoples in parliament, New York: United Nations Development Programme, 2010.
Radu, Marieta, Romania: the Promoting the Social Inclusion of Roma, Brussels: European Commision, 2011.
Morrica, Valerie, Malte Johann, Sabina Anne Espinoza, Sandor I. Karacsony, Romania Systematic Country Diagnostic, Background Note: Roma Inclusion, WashingtonD.C: The World Bank Group, 2018.
Salomon, Margot E and Arjun Sengupta, the Right to Development: Obligations of States and the Rights of Minorities and Indigenous Peoples, Issues Papers, London: Minority Rights Group International, 2003.
Sengupta, Arjun, E/CN.4/2001/WG.18/2, Third Report of the Independent Expert on the Right to Development, Mr. Arjun Sengupta, Submitted in Accordance with Commission Resolution 2000/5, New York: Commission on Human Rights, 2001.
ACHPR, Case of Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group International on behalf of the Endorois Welfare Council v. The Republic of Kenya, Communication No. 276/2003, 25 November 2009.
ACHPR, African Commission on Human and Peoples’ Rights v Republic of Kenya, Application No. 006/2012, 26 May 2017.
IACHR, Case of Yatama v. Nicaragua, Series C, No. 127, Judgment of 23 June 2005
IACHR, Case of Saramaka People v. Suriname, Series C, No. 172, Judgment of 28 November 2007.
PCIJ, The Greco-Bulgarian Communities, Advisory Opinion of 31 July 1930.
Declaration on the Right to Development, A/RES/41/128, 4 December 1986.
New Zealand Resource Management Act 1991.
New Zealand Te Ture Whenua Maori Act 1993.
Romania's Constitution of 1991 with Amendments through 2003.
New Zealand Public Health and Disability Act 2000
The Indigenous and Tribal Peoples Convention (No. 169), 76th ILC session, 27 June 1989.
Koti, Tepara. “Who are our Māori Members of Parliament now?” Accesed: 2021/08/20 https://www.teaomaori.news/who-are-our-maori-members-parliament-now
CAPTCHA Image