نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

چکیده

زیست فناوری با پیشرفتهای ناباورانۀ خود رؤیای دستیابی به یک اَبَرانسان را که در داستانها و فیلمهای تخیلی ترسیم شده است از راه درهم آمیزی اندامگان زیستی انسان با ایمپلنت ها و پروتزهای گونه گون با شتاب فزاینده ای به واقعیت نزدیک می کند. هیبریداسیون انسان و ماشین که باعنوان سایبورگ شناخته میشود، دشواریهای فراخ دامنه ای را برای علوم انسانی به ارمغان آورده است. خودنمایی گفتمانهای رویارو همچون پسا انسان گرایی که نویددهندۀ گذار از مفهوم انسان و پانهادگی به پساانسانیت هستند از پیامدهای چنین واقعیتی است. در این میان، داستان حقوق بشر که تا اندازۀ فراوانی داستانِ انسان گرایی و قدردیدگی منزلت گونۀ مسلط کنونی در جهان یعنی انسان دارای خودآگاهی است، بازیگران نوین و درنتیجه پُرسمان‌های تازه ای را فراروی خود می بیند؛ آیا سایبورگ به مثابۀ پدیده ای نیمه‌انسان- نیمه‌ماشین میتواند زیر چتر حقوق بشر با مفهوم و گسترۀ کنونی خود قرار گیرد؟ آیا سرشت پیچیده و تااندازه ای ناشناختۀ سایبورگ بایستۀ دست کشیدن از مفهوم انسان و سرانجام فروپاشی حقوق بشر است؟ نوشتار پیشِ رو میکوشد با برگرفتن روشی توصیفی‌تحلیلی افقهایی برای دست یافتن به پاسخ پرسشهایی ازاین‌دست بگشاید. دستامدۀ تحلیلی نگاشتۀ حاضر بایستگی بازنگری در مفهوم انسان و مفصل بندی دوبارۀ معنا و گسترۀ حقوق بشر و همچنین تبیین پدیدۀ سایبورگ همچون گامی برجسته در تطور گونۀ انسان و نه گُسست از آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Cyborg and its Challenges; A Reflection from the Perspective of Human Rights

نویسنده [English]

  • Mahdi Moradi Berelian

Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran.

چکیده [English]

Biotechnology with its incredible advances has accelerated the dream of achieving a hyper human depicted in fictional stories and movies by combining human biological organs with various implants and prostheses. The human-machine hybridization known as the cyborg has posed wide-ranging challenges for the humanities. The emergence of rival discourses such as post-humanism, which promise to transcend the concept of human and enter post-humanity, is one of the consequences of such a reality. Meanwhile, the story of human rights, which is to a large extent the story of humanism and the appreciation of the status of the current dominant species in the world, the conscious human, has faced new actors and, consequently, new questions; Can cyborg, as a half-human-half-machine phenomenon, fall under the umbrella of human rights in its current meaning and scope? Does the complex and somewhat unknown nature of cyborgs lead to the abandonment of the human concept and the eventual collapse of human rights? This article tries to answer the previous questions using a descriptive-analytical method. The result of the present paper is the need to reconsider the concept of man and re-articulate the meaning and scope of human rights, as well as explain the phenomenon of the cyborg as a prominent step in the evolution of the human species and not a departure from humanism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biotechnology
  • Human
  • Machine
  • Transhuman
  • Posthuman
  • Prosthesis
سیاهه منابع
الف-منابع فارسی:
عبدل‌آبادی، علی‌اکبر. «نگاهی به جایگاه مفهوم استعلایی در فلسفة نظری کانت (با توجه به پاره‌ای از مصادیق آن در کتاب نقد عقل محض)»، پژوهش‌های فلسفی، سال ۵۳، شماره ۲۱۶ (بهار و تابستان ۱۳۸۹): ۱۰۳-۸۱.
فوکویاما، فرانسیس. آیندة پسا انسانی ما، ترجمة حبیب‌الله فقیهی‌نژاد. تهران: مؤسسة انتشاراتی روزنامه ایران، ۱۳۸۴.
قاری سیدفاطمی، سید محمد. حقوق بشر معاصر، دفتر اول: درآمدی بر مباحث نظری؛ مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع. تهران: نشر نگاه معاصر، ۱۳۹۶.
هاراوی، دانا. مانیفست سایبرگ: فمینیسم در روابط اجتماعی علم و فن‌آوری. ترجمة امین قضایی. تهران: نشر گل‌آذین، ۱۳۸۷.
 
 
ب- منابع لاتین:
Annas, George J. Andrews Lori B, and Isasi, Rosario, M. “Protecting the Endangered Human: Toward an International Treaty Prohibiting Cloning and Inheritable Alterations.” American Journal of Law & Medicine 28, no. 2-3 (2002):151-178. http://dx.doi.org/10.1017/S009885880001162X.
Barfield, Woodrow, and Williams, Alexander. “Law, Cyborgs, and Technologically Enhanced Brains.” Philosophies 2, no. 1 (February 2017): 1-17. https://doi.org/10.3390/philosophies2010006
Barfield, Woodrow. “The Process of Evolution, Human Enhancement Technology, and Cyborgs.” Philosophies 4, no.1 (February 2019): 1-14. https://doi.org/10.3390/philosophies4010010.
Barfield, Woodrow. Cyber-Humans: Our Future with Machines. Switzerland: Springer International Publishing, 2015.
Belk, Russell. “Robots, Cyborgs, and Consumption.” In The Cambridge Handbook of Psychology and Economic Behaviour, edited by Alan Lewis, 741-758. Cambridge: Cambridge University Press.
Bostrom, Nick. “The Transhumanist FAQ: A General Introduction.” In Transhumanism and the Body. Palgrave Studies in the Future of Humanity and Its Successors, edited by Calvin Mercer, and Derek F. Maher, 1-17. New York: Palgrave Macmillan, 2014.
Braidotti, Rosi. The Posthuman. Cambridge: Polity Press, 2013.
Brey, Philip. “Human Enhancement and Personal Identity.” In New Waves in Philosophy of Technology. New Waves in Philosophy, edited by Jan Kyrre Berg Olsen, Evan Selinger, and Søren Riis, 169-185. London: Palgrave Macmillan, 2009.
Charter of Fundamental Rights of the European Union,” Last Visited August 4 2022, https://eur-lex.europa.eu/legalncontent/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT.
Clynes, Manfred E, and Kline, Nathan S. “Cyborgs and Space.” Astronautics, no. 14 (September 1960):29-33.
Evans, Woody. “Posthuman Rights: Dimensions of Transhuman Worlds.” Teknokultura 12, no. 2 (May 2015): 373-384. http://dx.doi.org/10.5209/rev_TK.2015.v12.n2.49072.
Fletcher, David-Jack. “Recalibrating the Human.” NEO: Journal for Higher Degree Research in the Social Sciences and Humanities 5 (Aug 2012): 1-12.
Gray, Chris Hables. Cyborg Citizen: Politics in the Posthuman Age. London: Routledge, 2001.
Halacy, Daniel Stephen. Cyborg - Evolution of the Superman. New York: Harper and Row, 1965.
Hayles, Katherine N. How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics. Chicago: University of Chicago Press, 1999.
Hughes, James. Citizen Cyborg: Why Democratic Societies Must Respond To The Redesigned Human of The Future. Boulder, Colorado: Westview Press, 2004.
Ivanc, Blaž. “The Right to Cyborgization in Slovenia.” Medicine, Law & Society 12, no.1 (April 2019): 1-16. https://doi.org/10.18690/mls.12.1.1-16.2019.
Jones, Nicholaos, and Jones, Holly. “Race as Technology: From Posthuman Cyborg to Human Industry.” Ilha do Desterro 70, no. 2 (June 2017): 39-51. https://doi.org/10.5007/2175-8026.2017v70n2p39.
Kurzweil, Ray. The Singularity Is Near. New York: Viking Adult, 2005.
Lake, Christina Bieber. Prophets of the Posthuman: American Fiction, Biotechnology, and the Ethics of Personhood. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 2013.
Livingston, Steven, and Risse, Mathias. “The Future Impact of Artificial Intelligence on Humans and Human Rights.” Ethics & International Affairs33, no. 2 (June 2019): 141-158. https://doi.org/10.1017/S089267941900011X.
Lukaszewicz, Aleksandra. Cyborg Persons or Selves. Poland: Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, 2019.
Margolis, Joseph. “Toward a Metaphysics of Culture.” Human Affairs 23, no. 4 (September 2013): 474-494. https://doi.org/10.2478/s13374-013-0143-3.
Margolis, Joseph. Introduction to Philosophical Problems. London: Bloomsbury Publishing, 2006.
Midgley, Mary. “Biotechnology and Monstrosity. Why We Should Pay Attention to the Yuk Factor.” The Hastings Center Report 30, no. 5 (October 2000): 7-15. https://doi.org/10.2307/3527881.
Miller, Lantz Fleming. “Granting Automata Human Rights: Challenge to a Basis of Full-Rights Privilege.” Hum Rights Rev, no. 16 (October 2015): 369-391. https://doi.org/10.1007/s12142-015-0387-x.
Pearlman, Ellen. “I, Cyborg.” PAJ: A Journal of Performance and Art 37, no. 2 (May 2015): 84-90.
Quigley, Muireann, and Ayihongbe, Semande. “Everyday Cyborgs: On Integrated Persons and Integrated Goods.” Medical Law Review 26, no. 2 (Spring 2018): 276-308. https://doi.org/10.1093/medlaw/fwy003.
Ranisch, Robert, and Lorenz Sorgner, Stefan. “Introducing Post- and Transhumanism.” In Post- and Transhumanism: An Introduction, edited by Robert Ranisch, and Stefan Lorenz Sorgner, 7-28. New York: Peter Lang, 2014.
Viljanen, Mika. “A Cyborg Turn in Law?.” German Law Journal 18, no. 5 (September 2017): 1277–1308. DOI: https://doi.org/10.1017/S2071832200022331.
Waldron, Jeremy. “Dignity and Rank In memory of Gregory Vlastos.” European Journal of Sociology 48, no. 2 (August 2007): 201-237. http://dx.doi.org/10.1017/S0003975607000343.
Warwick, Kevin. “Cyborg Morals, Cyborg Values, Cyborg Ethics.” Ethics and Information Technology 5, no. 3 (September 2003): 131-137. https://doi.org/10.1023/B:ETIN.0000006870.65865.cf.
Wiljan, Thomas ter. “When Cyborg meets Humanoid: a New Challenge for Human Rights” Master diss., University of Twente, 2017.
 
CAPTCHA Image