نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 مربی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

هنگامی که حقوقی برای افراد به رسمیت شناخته شده اما اعمال همزمان دو حق موجب آسیب به یک یا هر دو حق می‌گردد، با مسأله تزاحم حقوق روبرو می‌شویم. برای حل چنین تزاحمی سه رویکرد عمده وجود دارد: رویکرد اول ایجاد فراقانونی مانند قواعد حل تعارض است که شاخصه‌هایی در اختیار عموم و در نهایت قاضی قرار می‌دهد تا رجحان یک حق بر حق دیگر را به صورت واضح فهم نمایند. سه شکل عمده فراقانون‌‌‌ها متوازن سازی، توازن و سلسله مراتب است. رویکرد دوم پذیرش معیارهایی شش گانه برای حل تزاحم حقوق بشر است که توسطه دیوان اروپایی حقوق بشر هم مکرر مورد استفاده قرار گرفته است. از این معیارهای شش‌گانه، به فراخور اوضاع و احوال حاکم بر حق‌های متزاحم، یک یا چند معیار می تواند مورد استفاده قرار گیرد. رویکرد سوم اعمال معیار محدودیت کمینه است. بدین معنا که هر روشی که کمترین میزان محدودیت را به دو حق وارد می‌کند، همان بهترین روش حل تزاحم است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی با تشریح نظریه‌ها و با تکیه بر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، راه-حل‌های ممکن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Conflict of human rights, Theory and Practice

نویسندگان [English]

  • Amir Maghami 1
  • Farzane Yazdkhasti 2

1 Assistant professor, Department of Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

2 Lecturer, School of Law, Islamic Azad University, Isfahan )Khorasgan( Branch, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

When rights are recognized for people, but the simultaneous application of two rights causes damage to one or both rights, we face the problem of conflict of rights. There are three main approaches to solve such conflict: The first approach is to create meta-rules such as conflict resolution rules, which provide indicators to the public and finally to the judge to clearly understand the priority of one right over another. The three main forms of meta-rules are balancing, equilibrium and hierarchy. The second approach is to accept six criteria to resolve human rights conflicts, which have been used repeatedly by the European Court of Human Rights. From these six criteria, one or more criteria can be used depending on the situation governing the conflicting rights. The third approach is to apply the minimum restriction criterion. This means that any method that imposes the least amount of restrictions on two rights is the best method of conflict resolution. This article evaluates the possible solutions with a descriptive-analytical method by explaining the theories and relying on the jurisprudence of the European Court of Human Rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflict
  • human rights
  • social interest
  • European Court of Human Rights
سیاهه منابع
الف-منابع فارسی:
بیات کمیتکی، مهناز، و مهدی بالوی. «روش حل تعارض حقوق فردی و منافع جمعی در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر»، فصلنامه تحقیقات حقوقی ۷۷ (۱۳۹۵): ۳۱۹-۳۴۴.
راسخ، محمد. «جدال حیات بررسی اجمالی تئوری‌های سقط‌جنین»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۳۸ (۱۳۸۲): ۱۶۵-۲۰۷.
سید فاطمی، سید محمدقاری. «حق حیات»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره ۳۱ و ۳۲ (۱۳۷۹): ۱۵۰-۱۶۶.
سید فاطمی، سید محمد قاری. حقوق بشر معاصر درآمدی بر مباحث نظری: مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، (۱۳۹۱).
مقامی، امیر، و نادیا عطاران. «موازنة افشای حریم خصوصی خانوادگی چهره‌های مشهور در رسانه‌ها و آزادی بیان در رویة نهادهای قضایی»، مطالعات حقوق عمومی ۴۹، شماره ۲ (۱۳۹۸): ۳۱۱-۳۳۱. https://doi.org/10.22059/jplsq.2018.219954.1390
نیکوئی، مجید. «رویکردی انتقادی به حقوق بشر بین‌الملل در پرتو نظریه عدالت جهانی جان رالز»، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۷۹ (۱۳۹۱): ۱۲۵-۱۵۳. 10.22106/JLJ.2012.11049
 
ب-منابع لاتین:
 
Arosemona, Gustavo. “Conflicts of Rights in International Human Rights: A Meta-Rule Analysis.” Global Constitutionalism 2, Vol. 1 (2013): 6-36.
Berlin, Isaiah. Four Essays on Liberty. Oxford: oxford university press, 1969.
Berms, Eva. Conflicts between Fundamental Rights. Brussels: Intersentia, 2008.
Berms, Eva. “Conflicting Human Rights: An Exploration In The Context Of The Right To A Fair Trial In The European Convention For Protection Of Human Rights And Fundamental Freedom.” Human Rights Quarterly 27, no. 1 (2005): 294-326.
Case Of Eweida And Others V. The United Kingdom, European court of human rights, 2013.
Chassagnou and others v. France, 1999.
Donnelly, Jack. Universal Human Rights in Theory and Practice. London: Cornell university press, 2013.
Galliberg v. Sweden.april 2012.
Goodhhart, Michael. “Neither Relative Nor Universal: A Response To Donnelly.” Human Rights Quarterly 30, no. 1 (2008): 183-193.
Green, Alexander. “An Absolute Theory Of Convention Rights: Why The ECHR Gives Rise To Legal Rights That Cannot Conflict With Each Other.” UCL Jurisprudence Review 16 (2010).
Gunn, Jeremy. “Deconstructing Proportionality in Limitations Analysis.” Emory International Law Review 19 (2005): 485-498.
Hachette Filipacchi associes v. France- 71111/01, 2007.
kayacan, Nur, and Saar Derya. “How to resolve conflicts between fundamental constitutional rights.” http://jean-monnet-saar.eu/?page_id=67.
Locke, John. Two Treaties of Government. London: Baldwin-printer, 1824.
Meron, Theodor. On a Hierarchy of International Human Rights. London: Cambridge university press, 2017.
Mill, John Stuart. On liberty, Canada: Batoche Book Limited, 2001.
Otto-premiger-institut v. Austria, 1994, Pretty v. the united kingdom, 2002.
Rivers, Julian. “Proportionality and Variable Intensity of Review.” Cambridge Law Journal 47, no. 2. (2006): 174-207.
Rubio Dosamantes v Spain, application no. 20996/10. 4.5.2017
Smet, Stijn, and Eva Brems. When Human Rights Clash At The European Court Of Human Rights: Conflict Or Harmony?. Oxford: Oxford University press, 2017.
Smet, Stijn. “Freedom Of Expression And The Right To Reputation: Human Rights in Conflict.” International Law Review 26, no. 1 (2010): 183-216.
Steiner, Hillel. An Essay on Rights. Hoboken: Wiley-Blackwell, 1994.
Stone Sweet, Alec, and Jud Mathews. “Proportionality Balancing and Global Constitutionalism.” Columbia Journal of Transnational Law 47, no. 72. (2009): 68-149.
Sumner, Leonard Wayne. The Moral Foundation of Rights. Oxford: Oxford University Press, 1987.
Vonhannover v. Germany (no.2), 2012.

 Xu, Xiaobing, and George Wilson. “On Conflict of Human Rights.” The University of New Hampshire Law Review 5, no. 1 (2006): 31-57.

 Zucca, Lorenzo. Constitutional dilemmas conflict of fundamental legal rights in Europe and the USA. Oxford: Oxford University Press, 2008.
CAPTCHA Image