نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری رشته حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

بخش قابل توجهی از حقوق بین‌الملل چه در مرحله تدوین، اجرا، تفسیر یا تعدیل تحت تاثیر اراده دولت‌ها قرار دارد. دکترین حاشیه صلاحدید نیز از این امر مسثتنی نیست. این دکترین تحت شرایطی برای دولت‌ها میزانی از انعطاف‌پذیری را برای اجرای تعهداتشان فراهم می‌سازد. در مواردی که موضوع این تعهدات حقوق بنیادین بشر می‌باشد این سوال مطرح می‌شود که دکترین حاشیه صلاحدید که پرتویی از اصل حاکمیت دولت است چگونه و تا چه میزان در حقوق بین‌الملل بشر ایفای نقش و میدان‌داری می‌کند. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی ابعاد دکترین حاشیه صلاحدید و میزان تاثیر‌گذاری آن را در چارچوب مبانی قواعد حاکمیت دولت و حقوق و آزادیهای انسانی مورد بررسی قرار می‌دهد. در این راستا دکترین مذکور را ذیل مفهوم حاکمیت اراده و از آبشخور دو مکتب حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوق تحلیل کرده و جلوه آن در رویه و دیدگاه دیوان اروپایی حقوق بشر به تصویر می‌کشد. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که دیوان اروپایی حقوق بشر تلاش دارد از طریق تعیین معیارها و محدودیت‌هایی نسبت به اعمال دکترین حاشیه صلاحدید به عنوان محصول پوزیتیویسم حقوقی (اراده‌گرایی)، ملاحظات مکتب حقوق طبیعی نیز از سوی دولت‌ها، مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

margin of appreciation applying in the light of legal schools and European Court of Human Rights case law

نویسندگان [English]

  • Hasan Savari 1
  • niloufar ragheb 2

1 Assistant Professor of International Law,Department of International Law, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

2 PhD student of international law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Codification, interpretation, enforcement, interpretation and modification, all are mainly affected by governments will. Margin of appreciation doctrine isn’t an exception in this respect. This doctrine provides certain flexibilities for implementation of the obligations of states under some circumstances. One would pose a question that in case the matter in question is one dealing with human rights how much and to what extent Margin of appreciation doctrine play its role under international human rights norms. This descriptive-analytical study examines the dimensions of the marginal doctrine and its effectiveness in the context of the principles of sovereignty and human rights and freedoms. In this regard, the said doctrine is analyzed in light of both the natural positivism schools to see its manifestation in the practice and view of the European Court of Human Rights. The results of the research show that, by determination of certain Criteria and restrictions for margin of appreciation doctrine as a product of legal positivism (voluntarism), European court of Human Rights attempts that considerations of the natural law school is being considered by states.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Margin of appreciation
  • rule of states will
  • positivism law
  • natural law
  • evaluation criteria
سیاهه منابع
الف– منابع فارسی:
 
پارساپور، محمدباقر. «نظریه حقوق طبیعی»، پژوهش‌های فلسفی کلامی ۴، شماره ۱۴ (پاییز و زمستان ۱۳۸۱): ۱۵۱-۱۴۱.
https://doi.org/10.22091/pfk.2002.422
جاوید، محمدجواد. نظریه نسبیت در حقوق شهروندی: تحلیلی مبتنی بر اطلاق در حقوق طبیعی. تهران: گرایش، ۱۳۸۸.
جاوید، محمدجواد، و مصطفی شفیع‌زاده خولنجانی. «فطرت یا طبیعت بشر مناطی برای سد نسبیت در حقوق بشر»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی ۱۸، شماره ۵۲ (پاییز ۱۳۹۵): ۸۶-۵۹. http://dx.doi.org/10.22054/qjpl.2016.6791
جاویدی، مجتبی. «حق طبیعی یا حق پوزیتیویستی، بازتعریف مفهوم «حق» در حقوق اسلامی»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره ۴۲ (پاییز و زمستان ۱۳۹۴): ۱۳۷-۱۱۵. http://dx.doi.org/10.30497/law.2016.1824
حبیبی، همایون، و سوده شاملو. «نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در توسعه حقوق بین‌الملل»، پژوهش حقوق عمومی ۱۵، شماره ۴۱ (پاییز ۱۳۹۳): ۱۱۴-۷۱.
دانشور، هاجر. «بررسی نسبت پوزیتیویسم حقوقی با سابقه نقد حقوق طبیعی»، سومین کنفرانس بین‌المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق، (۱۳۹۹).
ذوالعین، پرویز. مبانی حقوق بین‌الملل عمومی. جلد اول. تهران: وزارت امور خارجه، ۱۳۷۸.
رضایی، سجاد. «محدودیت‌های حاکمیت ناشی از اسناد حقوق بشری سازمان ملل متحد (نسل سوم حقوق بشر)»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران، دوره ۶ (۱۳۹۹): ۲۲-۱.
زرنشان، شهرام، و سید حسین میرجعفری. «جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان ملل متحد»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران ۴۸، شماره ۴ (دی ۱۳۹۷): ۷۳۴-۷۱۵. http://dx.doi.org/10.22059/jplsq.2018.230249.1500
زمانی، سیدقاسم، و ایوب عبدی. «حاشیه صلاحدید دولت‌ها در آزادی دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی ۱۹، شماره ۵۵ (زمستان ۱۳۹۵): ۸۴-۶۰. https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7778
شریفی طرازکوهی، حسین. حقوق بشر (ارزشهاو واقعیتها). تهران: میزان، ۱۳۹۰.
شریفی طرازکوهی، حسین، و جواد مبینی. «دکترین حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر»، پژوهش حقوق عمومی ۱۶، شماره ۴۴ (۱۳۹۳): ۱۰۳-۷۳.
فلسفی، هدایت‌الله. «تدوین و اعتلای حقوق بشر در جامعه بین‌الملل»، مجله تحقیقات حقوقی ۱، شماره ۱۶ و ۱۷ (۱۳۷۵): ۱۳۵-۹۳.
قاری سیدفاطمی، سید محمد. حقوق بشر در جهان معاصر. دفتر یکم. تهران: شهر دانش، ۱۳۹۰.
قاری سیدفاطمی، سید محمد، و علی بحرینی. «ویژگی‌های انسان از منظر نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران ۵۱، شماره ۲ (تابستان ۱۴۰۰): ۵۳۵-۵۱۹. http://dx.doi.org/10.22059/jplsq.2019.285463.2082
محبی، محسن، و اسماعیل سماوی. «نقش رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در تفسیر پویای معاهدات حقوق بشری»، مجله حقوقی بین‌المللی ۳۵، شماره ۵۸ (بهار و تابستان ۱۳۹۷): ۳۰-۷. https://dx.doi.org/ 10.22066/cilamag.2018.31672
نژندی‌منش، هیبت‌الله، سید علی حسینی‌آزاد، و مسعود احسن‌نژاد. «حاکمیت دولت‌ها و اسناد بین‌المللی بشر: تأثیر یا تأثر»، دوفصلنامه بین‌المللی حقوق بشر دانشگاه مفید ۷، شماره ۲ (پاییز و زمستان ۱۳۹۱): ۵۰-۲۷.
ب– منابع لاتین:
 
Garner, Bryan A, and Henry Campbell Black. Black’s law dictionary. 8th edition, MN: Thomson West, 2004.

Gerards, Janneke . “Margin of Appreciation and Incrementalism in the Case Law of the European Court of Human Rights”, Human Rights Law Review 3, no. 18 (2018): 495-515. https://doi.org/10.1093/hrlr/ngy017.

Ghantous, Marie. “FREEDOM OF EXPRESSION AND THE “MARGIN OF APPRECIATION” OR “MARGIN OF DISCRETION” DOCTRINE”, Revue québécoise de droit international (2018): 221- 241.
Greer, steven. The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion under the European Convention on Human Rights. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2000.
Kratochvil, Jan. “The Inflation of the Margin of Appreciation by the European Court of Human Rights”, Netherlands Quarterly of Human Rights 3, no. 29 (2011): 324-357.  
Lepard, Brian D. customary International Law:a new theory with practical applications. Cambridge University Press, 2012.

McGoldrick, Dominic.  “A DEFENCE OF THE MARGIN OF APPRECIATION AND AN ARGUMENT FOR ITS APPLICATION BY THE HUMAN RIGHTS COMMITTEE”, International & Comparative Law Quarterly 1, no. 65 (2016): 21-60. https://doi.org/10.1017/S0020589315000457.

Mowbray, Alastair. “A Study of the Principle of Fair Balance in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights”, Human Rights Law Review 2, no. 10 (2010): 289-317.  https://doi.org/10.1093/hrlr/ngq006.

Council of Europe Treaty Series - no. 213. Protocol No. 15 amending the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Strasbourg, 24.VI. 2013.
ECHR. Bumbeș v. Romania. no. 18079/15 (3 May 2022).
ECHR. Mediengruppe Österreich GmbH v. Austria. no. 37713/18 (26 April 2022).
ECHR. Lings v. Denmark. no. 15136/20 (12 April 2022).
ECHR. Toplak and Mrak v. Slovenia. nos. 34591/19 and 42545/19 (26 October 2021).
ECHR. Vassiliou and Others v. Cyprus. no. 58699/15 (31 August 2021).
ECHR. Savenko and Others v. Russia. no. 13918/06 (14 September 2021).
ECHR. M.A. v. Denmark. no. 6697/18 (9 July 2021).
ECHR. Špadijer v. Montenegro. no. 31549/18 (9 November 2021).
ECHR. Polat v. Austria. no. 12886/16 (20 July 2021).
ECHR. mutatis mutandis, Vavřička and Others v. the Czech Republic [GC]. no. 47621/13 (8 April 2021).
ECHR. Todorov and Others v. Bulgaria. nos. 50705/11,11340/12, 26221/12, 71694/12, and 44845/15 (13 July 2021).
ECHR. Gachechiladze v. Georgia. no. 2591/19 (22 July 2021).
ECHR. GEORGIA v. RUSSIA (II). no. 38263/08 (21 January 2021).
ECHR. Šaltinytė v. Lithuania. no. 32934/19 (26 October 2021).
ECHR. Medžlis Islamske Zajednice Brčko and Others v. Bosnia and Herzegovina [GC]. no. 17224/11 (27 June 2017).
ECHR. Morice v. France [GC]. no. 29369/10 (23 April 2015).
ECHR. Senigo Longue and Others v. France. no. 19113/09 (10 July 2014).
ECHR. Vallianatos and Others v. Greece [GC]. nos. 29381/09 and 32684/09 (7 November 2013).
ECHR. Animal Defenders International v. the United Kingdom ([GC]). no. 48876/08 (22 April 2013).
ECHR. Axel Springer AG v. Germany [GC]. no. 39954/08 (7 February 2012).
ECHR. Gouveia Gomes Fernandes and Freitas e Costa v. Portugal. no. 1529/08, § 47 (29 March 2011).
ECHR. Roland Dumas v. France. no. 34875/07 (15 July 2010).
ECHR. A, B and C v. Ireland. no. 25579/05 (16 December 2010).
ECHR. Salontaji-Drobnjak v. Serbia. no. 36500/05 (13 October 2009).
ECHR. Stoll v. Switzerland. no. 69698/01 (10 December 2007).
ECHR. Lindon, Otchakovsky-Laurens and July v. France [GC]. nos. 21279/02 and 36448/02 (22 October 2007).
ECHR. Dickson v. the United Kingdom [GC]. no. 44362/04 (4 December 2007).
ECHR. Evans v. the United Kingdom [GC]. no. 6339/05 (10 April 2007).
ECHR. Roche v. the United Kingdom [GC]. no. 32555/96 (19.10.2005).
ECHR. Vo v. France [GC]. no. 53924/00 (8 July 2004).
ECHR. Fretté v. France. no. 36515/97 (26 February 2002).
ECHR. Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC]. no. 28957/95 (11 July 2002).
ECHR. Sürek v. Turkey (no. 1) [GC]. no. 26682/95 (8 July 1999).
ECHR. Sidiropoulos and Others v. Greece. no. 57/1997/841/1047 (10 July 1998).
ECHR. X, Y and Z v. the United Kingdom. no. 75/1995/581/667 (22 april 1997).
ECHR. Golder v. the United Kingdom. Series A. no. 4451/70 (21 February 1975).
CAPTCHA Image