نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

یکی از مسائل اصلی پیش روی حقوق بشر به امکان یا امتناع اجرای آن برمی‌گردد. در عرصه‌ی داخلیِ کشورها، وجود اقتدار سیاسی برآمده از لویاتان به ضمانت اجرای حقوق بشر کمک می‌کند اما در عرصه‌ی بین‌المللی با شرایط نسبتاً آنارشیکی مواجه هستیم که چشم‌انداز تحقق حقوق بشر را مبهم می‌کند. این مشکله را می‌توان از منظر پارادایم‌های مسلط در این دو عرصه بررسی کرد. بنابراین، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که پارادایم‌های برجسته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل چه سازوکارهایی را برای اجرای حقوق بشر پیش نهاده‌اند. در این مقاله با چارچوب پارادایم و سامانه‌های معرفتی تبارشناسی، حقوق بشر در پارادایم‌های علوم سیاسی و روابط بین‌الملل بررسی می‌گردد. بنابراین، پارادایم‌های بالا را می‌توان در یک پیوستار قرار داد که دیدگاه‌های مختلف از امکان تا امتناع اجرای حقوق بشر را پوشش دهد. در یک سر این پیوستار، رویکردهای لیبرال و تکنولوژی‌گرا قرار می‌گیرند که اجرای حقوق بشر را در عرصه های داخلی و بین‌المللی امکان‌پذیر می‌دانند و در سوی مقابل، پارادایم‌های انتقادی و پدیدارشناسی قرار می‌گیرند که حقوق بشر و اجرای آن را در شرایط فعلی ناممکن می‌دانند. در بین این دو نیز می‌توان از پارادایم واقع‌گرایی یاد کرد که اجرای حقوق بشر را در چارچوب دولت قابل اجرا می‌داند اما تحقق آن را در عرصه بین‌المللی دشوار می‌پندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Possibility or denial of human rights in Politics and International Relations: a meta-theoretical reading

نویسندگان [English]

  • seyed ahmad fatemi nejad
  • Rohollah Eslami

Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

One of the main issues facing human rights is the possibility and how it is implemented. In the domestic arena, the existence of political power from the Leviathan helps to guarantee the implementation of human rights, but in the international arena we face relatively anarchic conditions. The question is what mechanisms the prominent paradigms of political science and international relations have proposed for the implementation of human rights. In the article with the framework of genealogy paradigms and epistemological systems, human rights in the paradigms of political science and international relations are examined. For this purpose, thinkers, intellectual foundations, and executive mechanisms of human rights have been analyzed. The above paradigms can be placed in a continuum that encompasses a variety of perspectives from the possibility to the denial of human rights. At one end of the spectrum are liberal and technology-oriented approaches that consider the implementation of human rights in the domestic and international arenas possible and offer a variety of mechanisms for it. On the other hand, there are critical and phenomenological paradigms that make human rights and its implementation impossible in the current situation. Between the two is the paradigm of realism, which finds the implementation of human rights within the framework of the state feasible but finds it difficult to achieve in the international arena.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Rights
  • International Relations
  • Political Philosophy
  • World Leviathan
  • Political Science
سیاهه منابع
الف- منابع فارسی:
بل، دانیل. آینده تکنولوژی. ترجمه احد علیقلیان. تهران: اداره نشر وزارت امور خارجه، ۱۳۸۲.
خالقی، احمد. قدرت، زبان، زندگی روزمره در گفتمان فلسفی-سیاسی معاصر. تهران: گام نو، ۱۳۸۲.
هارت، هربرت. مفهوم قانون. ترجمه محمد راسخ. تهران: نشر نی، ۱۴۰۰.
هایدگر، مارتین. فلسفة تکنولوژی. ترجمه شاپور اعتماد. تهران: مرکز، ۱۳۷۷.
هوسرل، ادموند. تأملات دکارتی: مقدمه‌ای بر پدیدارشناسی. ترجمه عبدالکریم رشیدیان. تهران: نشر نی، ۱۳۸۱.
ونت، الکساندر. چرا دولت جهانی اجتناب ناپذیر است؟ ترجمه حسین سلیمی. تهران: انتشارات علمی، ۱۴۰۰.
 
ب- منابع لاتین:
Agamben, Giorgio. what is an Apparatus? And Other Essays. Stanford: Stanford University Press, 2009.
Albritton, Robert. let them eat junk: how capitalism creates hunger and obesity. Pluto Press, 2009.
Baudrillard, Jean. “Simulacra and Simulations.” in Selected Writings, edited by Jean Baudrillard. Stanford: Stanford University Press, 1988.
Bauman, Zygmunt. Intimations of postmodernity. London & New York: Routledge, 1992.
De Beauvoir, Simone. The second Sex. NRF essais, 1949.
Dobson, Andrew, and Robyn Eckersley. Political Theory and the Ecological Challenge. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
Dolzer, Rudolf. Encyclopedia of Public International Law 8 Human Rights and The Individual in International Law. Elsevier Science Publishers, 1985.
Donnelly, Jack, and Daniel J. Whelan. International Human Rights. London: Routledge, 2020.
Donnelly, Jack. Universal Human Rights in Theory and Practice. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2013.
Douzinas, Costas. Human Rights and Empire, the political philosophy of cosmopolitanism. USA: Routledge-Cavendish, 2007.
Dunne, Tim, and Nicholas. J. Wheeler. “Great illusions or great transformations? Human rights and international relations a hundred years on.” International Relations 33, no. 2 (2019): 338–356.
Fine, Ben. Marx's Capital. 5th edition. London: Pluto, 2010.
Flux, Jane. “Political Philosophy and the patriarchal UN Conscious: A, Psycholoonalgtic perspective an Epistemology and metaphysics.” in Discovering Reality, Feminist Perspective on Epistemology, metaphysics, Methodology and philosophy of Science, edited by Sandra Harding, and Merrill B. Hintikka. London: Springer, 2003.
Forsythe, David P. Human Rights in International Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
Forsythe, David P. Human Rights in International Relations. New York: Cambridge University Press, 2006.
Foucault, Michel. Archaeology of Knowledge. Psychology Press, 2002.
Foucault, Michel. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New York: Random House, 1977.
Frost, Mervyn. Constituting Human Rights Global civil society and the society of democratic states. London and New York: Routledge, 2003.
Fukuyama, Francis. The End of History and the Last Man. Simon and Schuster, 2006.
Harvey, David. A Companion to Marx's Capital. London: Verso, 2010.
Heidegger, Martin. Poetry, Language, Thought. New York: Harper Modern Perennial Classics, 2001.
Heywood, Andrew. Global Politics. UK: Palgrave Macmillan, 2012.
Heywood, Andrew. Key Concepts in Politics and International Relations. UK: Palgrave Macmillan, 2015.
Hsiung, James C. “Human Rights and International Relations: Morality, Law, and Politics.” Asian and Pacific Migration Journal 2, no. 2 (1993): 127–146.
Kellner, Douglas. Media culture: cultural studies, identity, and politics between the modern and the postmodern. London & New York: Routledge, 1995.
Kuhn, Thomas S. The Structure of Scientific Revolution. Chicago: University of Chicago Press, 1970.
Kuhn, Thomas S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press, 2012.
Lioyd, Genevieve. The man of Reason: male and female in western philosophy. London: Routledge, 2004.
Lyotard, Jean-François. The Lyotard reader. Massachusetts: Blackwell, 1989.
Machiavelli, Niccolò. Prince. translated by James B. Atkinson. Reprinted by Hackett Publishing Company, 2008.
Mannheim, Karl. Freedom, Power, and Democratic Planning. Oxford: Oxford University Press, 1950.
Marx, Karl., and David McLellan. Capital: An Abridged Edition. Oxford: Oxford Paperbacks, 2008.
Mill, John Stuart. On the Subjection of Women. London: Longmans, Green, Reader & Dyer, 2012.
Moran, Dermot., and Joseph Cohen. The Husserl Dictionary. London: Continuum Press, 2012.
Mossberger, Karen. “Toward digital citizenship: addressing inequality in the information age.” in internet politic, edited by Andrew Chadwick, and Philip N Howard. London & New York: Rutledge, 2008.
Nye Jr, Joseph S. Power in The Global Information Age from Realism to Globalization. London & New York: Routledge, 2004.
Rawls, John. Political Liberalism. Columbia: Columbia University Press, 1993.
Rimer, Neal. The change of politics, London: Sage, 2014.
Rousseau, Elise. “Power, Mechanisms, and Denunciations: Understanding Compliance with Human Rights in International Relations.” Political Studies Review 16, no. 4 (May 2018): 318–330.
Simmons, Beth A. Mobilizing for Human Rights: International Law in Domestic Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
Smith, David Woodruff. Husserl. London: Routledge, 2007.
Wagner, Ben., and Matthias C. Kettemann. Research Handbook on Human Rights and Digital Technology: Global Politics, Law and International Relations. London: Edward Elgar Publishing Ltd, 2019.
Wall, Steven. The Cambridge companion to Liberalism. London: Cambridge university press, 2015.
Webster, Frank. culture and Politics in the Information Age. London: Rutledge, 2001.
Wrathall, Mark. Heidegger and Unconcealment: Truth, Language, and History. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
 
CAPTCHA Image