نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

چکیده

هدف اصلی پژوهش، مقایسه تطبیقی حقوق جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان ازحیث مبارزه با شکنجه و یافتن راهکارهایی برای جبران ضعف های احتمالی نظام حقوقی ایران می باشد. روش پژوهش مقایسه تطبیقی است؛ به این ترتیب که با مبنا قرار دادن نظام حقوق بشر بین الملل، رویکرد دو نظام حقوقی جزءبه جزء در مبارزه با شکنجه توصیف و نقاط ضعف و قوت هر یک تحلیل می شود. به رغم وجود ضعف هایی در نظام حقوقی ایران در مبارزه با شکنجه، نظام حقوقی آلمان برتری معناداری نسبت به ایران ندارد و به نوبه خود کسری های جدی نیز دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که رواج شکنجه الزاماً ناشی از ضعف قانون نویسی نیست و پیش و بیش از آن ناشی از عدم فرهنگ سازی دولت درباره ممنوعیت مطلق شکنجه و عدم پایبندی کلی دولت به این قاعده و جایگاه رفیع اقرار به عنوان دلیل می باشد. بهره گیری از توصیه های نظام حقوق بشر بین الملل می تواند به عنوان استراتژی ضد شکنجه در دستور کار قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Fighting against Torture: Comparative Study of the Legal System of the Islamic Republic of Iran Iran and the Federal Republic of Germany (in the Light of the International Human Rights Law)

نویسنده [English]

  • Samaneh Rahmatifar

Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities Science, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.

چکیده [English]

The main purpose of this research is a comparative study of legal system of Islamic Republic Iran and Federal Republic of Germany of fighting against torture to provide a solution for weaknesses in the legal system of Iran. The research method is comparative; In this way, based on the international human rights law, the approach of the two legal systems in the fight against torture is described part by part and the strengths and weaknesses of each are analyzed. Findings show that despite the defects in Iran law in the fight against torture, the German legal system does not have a significant advantage over Iran and in turn has serious defects. The results show that the commonness of torture is not necessarily due to the weakness of legislation; its due to the lack of culture making of the government about the absolute prohibition of torture and the violence of this principale by government at all, and the high status of confession as a criminal evidence. Using the guidelines of the international human rights law can be used as an anti-torture strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • confession
  • detention
  • training
  • absolute prohibition of torture
سیاهه منابع
الف- منابع فارسی:
 
انجام ۴۹۱۵ مورد بازرسی از مراجع سه‌گانه (انتظامی، قضائی و زندان‌ها) توسط هیئت‌ها حقوق شهروندی (۲۲/۲/۱۴۰۱)https://hoghooghshahrvandi.eadl.ir/اخبار-و-گزارش-ها/articleType/ArticleView/articleId/170609
حاجی‌ده‌آبادی، احمد، ابراهیم احمدی، و جلال‌الدین صمصامی. «تبیین مبانی و نقد سیاست کیفری ایران در زمینه منع شکنجه»، مجله حقوقی دادگستری ۷۹، شماره ۹۰ (تابستان ۱۳۹۴): ۷-۳۶. doi: 10.22106/jlj.2015.14387.
حیدری‌پوری، مریم، سیدباقر میرعباسی، و ابومحمد عسگرخانی. «بررسی ضمانت‌های منع شکنجه در اسناد حقوق بین‌الملل بشر و مقایسه آن با قوانین و مقررات ایران»، پژوهشنامه حقوق تطبیقی ۴، شماره ۱ (تابستان ۱۳۹۹): ۱۵۷-۱۸۴. doi: 10.22080/lps.2020.16485.1157
دانشجو، بتول، سید مهدی سیدزاده، و عبدالرضا جوان‌جعفری. «امکان‌سنجی جواز نسبی شکنجه در موارد اضطرار به‌موجب حقوق بین‌الملل»، پژوهش‌نامه ایرانی سیاست بین‌الملل ۵، شماره ۲ (بهار و تابستان ۱۳۹۶): ۵۷-۹۲. doi: 10.22067/jipr.v5i2.59244.
رئیس قوه قضائیه. «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور»، روزنامه رسمی کشور، شماره ۲۲۱۸۸ (۲/۳/۱۴۰۰).
رئیس قوه قضائیه. «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه‌قضاییه»، روزنامه رسمی کشور، شماره ۲۱۶۵۵ (۳۰/۴/۱۳۹۸).
رئیس قوه قضائیه. «سند امنیت قضایی»، روزنامه رسمی کشور، شماره ۹۰۰۰/۱۱۹۹۲۸/۱۰۰ (۱۳۹۹/۷/۲۱).
رئیس قوه قضائیه. آیین‌نامه در خصوص «حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه‌قضاییه»، شماره ۹۰۰۰/۴۱۱۲۸/۱۰۰ (۱۳۹۸/۴/۲۵).
رئیس قوه قضائیه. آیین‌نامه در خصوص نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین، شماره ۹۰۰۰/۲۷۸۶۳/۱۰۰ (۱۳۹۸/۳/۲۷).
رئیس قوه قضائیه. دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ (۳۰/۸/۱۳۸۳).
زمانی، سید قاسم، و مهدی عبدالمالکی. «عنصر معنوی جنایت شکنجه با نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی»، پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی ۳، شماره ۶ (نیمسال ۲ ۱۳۹۴): ۸۵-۱۱۶.
سیدفاطمی، سید محمد قاری. حقوق بشر معاصر، جستارهای تحلیلی در حق‌ها و آزادی‌ها. چاپ پنجم. تهران: نشر نگاه معاصر، ۱۳۹۵.
شورای نگهبان. طرح منع شکنجه، شماره ۶۶۲/۳۰/۸۱ (۱۶/۳/۱۳۸۱).
شیداییان، مهدی، جعفر اسحاقی، و زهرا رجایی. «پیشگیری وضعی تقنینی از جرم شکنجه»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ۷، شماره ۲۵ (۱۳۹۷): ۸۹-۱۲۳. doi: 10.22054/jclr.2019.24456.1481.
فتحی، محمد. اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان اصل سی‌وهشتم. تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، ۱۳۹۳.
ماجرای هک دوربین‌های زندان اوین از کجا آب می‌خورد و چگونه می‌توان آن را خنثی کرد؟ (۲۲/۲/۱۴۰۱) https://www.alef.ir/news/4000603082.html
مجلس شورای اسلامی. «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، روزنامه رسمی کشور (۱۳۸۳).
مجلس شورای اسلامی. «قانون آیین دادرسی کیفری»، روزنامه رسمی کشور، شماره ۲۰۱۳۵ (۳/۲/۱۳۹۳).
مجلس شورای اسلامی. «قانون نظارت بر رفتار قضات»، روزنامه رسمی کشور (۱۳۹۰).
مجلس شورای اسلامی. «کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده»، روزنامه رسمی کشور، شماره ۱۴۹۴۳ (۴/۴/۱۳۷۵).
محمدی، عقیل. «شکنجة پیشگیرانه از منظر قواعد منع شکنجه و کرامت انسانی»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی ۵۰، شماره ۳ (پاییز ۱۳۹۹): ۱۱۴۷-۱۱۶۵. doi: 10.22059/jplsq.2020.287425.2129
 
ب-منابع لاتین:
 
Amnesty International. Germany: Briefing to Committee against Torture. London: Amnesty International Publications, 2011. Index EUR 23/002/2011.
CAT. Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 19 of the Convention Conclusions and Recommendations of the Committee against Torture Germany. CAT/C/CR/32/7 (11 June 2004).
CAT. Consideration of Reports Submitted By States Parties Under Article 19 Of The Convention Comments By The Government Of Germany To The Conclusions And Recommendations Of The Committee Against Torture. CAT/C/CR/32/7/RESP/1 (17 August 2005).
CHR. “Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.” U.N. Doc. E/CN.4/1997/38, (1997).
Council of Europe. European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1987.
Germany. “Code of Crimes against International Law.” Federal Law Gazette I (26 June 2002), 2254, Federal Law Gazette I (22 December 2016), 3150.
Germany. “Code of Criminal Procedure.” Federal Law Gazette I (7 April 1987), 1074, 1319, last amended: Federal Law Gazette I (11 July 2019), 1066.
Germany. “Criminal Code.” Federal Law Gazette I (13 November 1998), p. 3322, last amended: Federal Law Gazette I, (19 June 2019) 844.
Germany. “German Judiciary Act.” Federal Law Gazette I (19 April 1972), 713, last amended: Federal Law Gazette I (25 June 2021), 2154.
Germany. Basic Law for the Federal Republic of Germany (23 May 1949).
ICRC. Geneva Conventions (First to Fourth), (1949).
Report of the International Law Commission, Seventy-first session. UN doc. A/74/10, (2019): 147.
National Agency for the Prevention of Torture. Annual Report 2020 (Period under review 1 January 2020 – 31 December 2020).
OHCHR. Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Istanbul Protocol), 2004.
UN General Assembly. “Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.” United Nations Treaty Series 1465 (10 December 1984), 85.
UN General Assembly. Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (2003).
UN General Assembly. Rome Statute of the International Criminal Court (last amended 2010), (17 July 1998).
UN General Assembly. Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran: report of the Secretary-General. A/67/327 (2012).
UN General Assembly. Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, Report of the Special Rapporteur. A/74/188 (2019).
UN Secretary-General. Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, Report of the Secretary-General. Seventy-sixth session. A/64/357 (2009).
UN Secretary-General. Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, Report of the Secretary-General. Forty-third session. A/HRC/43/20 (2020).
UN Secretary-General. Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, Report of the Secretary-General, Seventy-sixth session (2021).
Report of the Committee against Torture. General Assembly Official Records Sixty-seventh session Supplement. no. 44 (A/67/44), (2012).
CAPTCHA Image