نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه مفید

2 دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل

3 کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل

چکیده

تحریم‌های اقتصادی اعم از یک‌جانبه یا مطابق با فصل هفتم منشور ملل متحد ابزاری قدرتمند برای واداشتن یک دولت به انجام تعهدات بین‌المللی‌اش تلقی می‌گردد. تحریم‌ها خواه ‌ناخواه آثاری بر جمعیت کشور هدف خواهند داشت آثاری که ابعاد منفی آن، گاه چنان عمیق است که تا سال‌ها قابل مشاهده است. حق بر آموزش نیز به عنوان حقی توانمندساز، از اثرات زیان بار تحریم‌های اقتصادی مصون نمانده است. این حق به واسطه ارتباط با سایر حقوق بشر از جمله حق بر غذا، حق بر آب، حق بر حداقل استانداردهای زندگی و ... در معرض نقض مستقیم و غیر‌مستقیم قرار دارد. این حق از حقوق غیر‌قابل انحراف تلقی می‌شود که حتی شورای امنیت نیز برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد اما، شورا در قطعنامه 1737علیه برنامه هسته‌ای ایران در بند 17 مستقیماً حق بر آموزش اتباع ایرانی را نقض نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Economic Sanctions and Breach of the Right to Education

نویسندگان [English]

 • Mohammad Habibi Mojandeh 1
 • Mahdi Abdolmaleki 2
 • Seyede Zahra Mousavi 3

1 Associate Professor of International law, Mofid University

2 PhD of International Law

3 M.A of International law

چکیده [English]

Economic sanctions whether imposed unilaterally or on the basis of the chapter VII of the UN are a powerful means for enforcing a state to fulfill its international obligations. Sanctions, like or not, would have lasting negative impacts on the people of the targeted state. The right to education as an empowering right would not be excluded from the detrimental effects of the economic sanctions. Since this right is related to other human rights including the right to food, the right to water, the right to a basic standard of living, etc., it is directly or indirectly susceptible to breach. This right is considered as an inalienable right so that even the UN Security Council cannot ignore it for the purpose of protecting international peace and security. However, the Council, by adopting resolution 1737 (17) against Iran’s nuclear program, has violated the right to education of the Iranian citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Sanctions
 • Right to Education
 • Security Council
 1. اسدی، بهروز؛ تحریم­های اقتصادی از دیدگاه حقوق بشر، کارشناسی ارشد حقوق بین­الملل، دانشگاه پیام نور تهران، 1389.
 2. اعلامیه جهانی حقوق بشر
 3. اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف انسان، 1948.
 4. بابایی علی، دانیالی مهدی؛ حق بر آموزش در قطعنامه 1737 شورای امنیت علیه ایران، فصلنامه مطالعات بین­المللی، سال نهم، پاییز 1391، شماره 2.
 5. بیگ­زاده، ابراهیم؛ حقوق سازمان­های بین­المللی ،تهران، مجد 1389
 6. پروتکل الحاقی کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 1988.
 7. سید فاطمی، سید محمد قاری؛ حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر دوم، جستارهایی از حق­ها و آزادی­ها، ‌موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوق شهر دانش، ‌چاپ اول، 1388.
 8. داشاب، مهریار؛ حق دسترسی بر آب از منظر حقوق بین­الملل بشر، مجموعه مقالات هفته پژوهش در دانشکده حقوق و علوم سیاسی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول،
 9. طباطبایی سید احمد؛ تحریم­های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه عراق و حقوق بشر دوستانه، مجله مجتمع آموزش عالی قم، 1379، شماره 6.
 10. ظریف، محمد جواد؛ میرزایی، سعید؛ تحریم­های یکجانبه آمریکا علیه ایران، مجله سیاست خارجی، بهار 1376، شماره1.
 11. عنابستانی، ابوالحسن؛ تحریم­های اقتصادی شورای امنیت و حقوق بنیادین بشر، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1379.
 12. فرخ سیری، منصور؛ محدودیت­های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم­های اقتصادی، مجله حقوقی بین­المللی، شماره سی و نهم، پاییز و زمستان 1387.
 13. فلسفی، هدایت­اله، حقوق بین­الملل معاهدات، تهران فرهنگ نشر نو، 1383.
 14. منشور ملل متحد
 15. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 1966.
 16. میثاق حقوق مدنی و سیاسی، 1966.
 17. منشور اجتماعی اروپا، 1996.
 18. منشور سازمان کشورهای آمریکایی، 1948.
 19. منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک.
 20. نژندی منش، هیبت­اله، تحریم اقتصادی و حقوق بین­الملل بشر، روزنامه اعتماد ملی، 3اردیبهشت 1385، شماره 87.

 

 1. Andréasson Gabriel; 2008, Evaluating the Effects of economic sanctions against Burma, National ekonomiska institutionen, Lund’s university.
 2. Akande, Dapo, Tim Murithi, Tarcisio Gazzini, Nikolaos Tsagourias, and Enrico Milano; 2007, "Old questions and new challengesfor the UN Security system: The role of the Security Council in the light of the charter’s reform", Journal of International Law & Policy.
 3. Al-Jawaheri, Yasmin Husein; 2009, Book Review: Women In Iraq: The Gender Impact of International Sanctions. Journal of International Women's Studies, 10(4) Reviewed by: Guthrie, Amber; Arrington, Christina; Mohammad, Kesser; and Rothblum, Esther .
 4. Brown Lie, Ian; 1998, Principles of Public International Law, Fifth edition, Oxford University press.
 5. Coomans,Fons; 1995, "Clarifying the Core Elements of the Right to Education", The Right to complain about Economic, Social and Cultural Right, SIM Special No.18. 1995. Utrecht: The Netherlands Institute for Human Rights.
 6. Carter, Barry E; 1988, International Economic Sanction: Improving the Haphazard U.S. Legal Regime, Cambridge University Press.
 7. Corten, Olivier and Klein, Pierre; 2011, The Vienna Convention on the Law of Treaties A Commentary, Oxford University Press, First Published, Vol. I.
 8. Davidsson, Elias; 2003, "Legal Boundaries to UN Sanctions", the International Journal of Human Rights, Vol.7, No. 4.
 9. _____________ ; 2006, "Towards a Definition of Economic Sanctions", (revised version 2003), Available at: Http://freepdfdb.com/pdf/towards-a-definition-of-economic-sanctions-10755473 .htmlDubreuil, Céline, The Right to Water: from concept to implementation .World Water Council.
 10. De Wet, Erika; 2004, The Chapter Vii Powers Of The United Nations Security Council, Oxford And Portland Oregon.
 11. Dieter Beiter, Klaus; 2006, The protection of the right to education by international law: including a systematic analysis of Article 13 of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights Martinus Nijhoff.
 12. Frederking, Brian; 2007, The United States and the Security Council Collective security since the cold war, Routledge, First published.
 13. Galtung, Johan; 1967, "On the Effect of International Economic Sanctions: With Examples from the Case of Rhodesia", World Politics, Volume 19, Issue 3.
 14. Hossain, Kamrul. The Concept of Jus Cogens and the Obligation under the U.N. Charter. Santa Clara Journal of International Law. Volume 3. 2005 
 15. Kalantry, Sital Joycelyn, Getgen E, and Arrigg Koh, Steven; 2010, "Enhancing Enforcement of Economic", Social and Cultural Rights using indicators: A focus on Right to Education in the ICESCR, Human Rights Quarterly, vol. 32.
 16. Künnemann, Rolf & Epal-Ratjen, Sandra; 2005, "The Right to Food: A Resource Manual for NGOs", AAAS Science and Human Rights Program.
 17. Lopez, George A and Cortright, David; 1995, "The Sanctions Era: An Alternative to Military Intervention", The Fletcher Forum, Summer/Fall.
 18. Luck, Edward C; 2006, UN Security Council Practice and promise, Routledge, First published.
 19. Malone David; 2006, The International Struggle Over Iraq, Oxford University press, First published.
 20. Marks Stephen P; 1999, "Economic Sanctions as Human Rights Violations: Reconciling Political and Public Health Imperatives", American Journal of Public Health, October, Vol. 89, No. 1.
 21. Marshall Jill; 2009, Personal Freedom through Human Rights Law? Autonomy, Identity and Integrity under the European Convention on Human Rights, Vol. 98. Leiden, Boston.
 22. Rajendra prasad, Kundu; 2005, "The Right to Education: Some Theatrical Issues", Contemporary Issues and Social, Jawaharlal Nehru University, January.
 23. Reisman, W. Michael and L. Sterick, Douglas; 1998, "The Applicability of International Law Standards to United Nations Economic Sanctions Programs", European Journal of International Law (EJIL), vol. 9.
 24. Senyonjo, Manisuli; 2009, Economic, Social and Cultural Rights in International Law, Oxford And Portland, Oregon, Hart Publishing.
 25. Simma, Brono; 1995, Charter of The United Nations A Commentary, Oxford University Press, First Published.
 26. Simons, Geoff; 1999, Imposing Economic Sanctions Legal Remedy or Genocidal Tools, Pluto Press, First published.
 27. Standard-Setting in UNESCO; 2007, Volume II. Conventions, Recommendations, Declarations and Charters Adopted by UNESCO (1948–2006), UNESCO, Publishing Martinus Nijhoff Publishers. Leiden. Boston.
 28. Verheyde, Mieke; 2005, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, (Article 28 the Right to Education Brill Academic Publishing; 1St Edition.
 29. E/CN.4/sub.2/1999/10. Commission On Human Rights, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, The Realization of the Right to Education, Including Education In Human Rights, The Content of the Right to Education, Working Paper Presented By Mr. Mustapha Mehedi.
 30. E/CN.4/Sub.2/2000/33. Commission On Human Rights, Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights.
 31. E/CN.4/Sub.2/1994/23.3 June 1994. Chapter I: Question of Inalienable or Non-derogable Rights.
 32. E/CN.4/Sub.2/1994/39. Commission On Human Rights, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities
 33. The Report of the Secretary General on the Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran (A/67/327 ).
 34. The Secretary General’s annual report on Human rights and unilateral coercive measures (A/67/181).
 35. Secretary General’s report on unilateral economic measures as a means of political and economic coercion against developing countries (A/66/138).
 36. Grill, t, d: Legal and some political limitation on the power of the UN Security Council to Exercise its Enforcement powers under chapter Netherland Yearbook of International Law 1995.
 37. Iraq, Education in Transition Needs and Challenges. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, 2004.
 38. The Human Rights Impact of Economic Sanction on Iraq .Background Paper by the Office of the High Commissioner for Human Rights for the Meeting of The Executive Committee on Human Affairs 5 September 2000.
 39. S/AC.50/2007/2. 5 March 2007.
 40. S/AC.50/2007/20. 27 February 2007.
 41. S/AC.50/2007/24. 5 March 2007. "
 42. S/AC.50/2007/16. 2 March 2007.
 43. S/AC.50/2007/13. 2 March 2007 and for see other reports: http://www.un.org/sc/committees/1737/memberstatesreports.shtml
 44. Convention against discrimination in education, Paris, 14 December 1960.
 45. Declaration of Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation among States in Accordance with the Charter of the United Nations. Adopted by General Assembly resolution 2625 (XXV) of 24 October 1970.
 46. The Policies of Apartheid If the Government of the Republic of South Africa UN GAR Sn 20; A/RES/1761 (XVII) (6 November 1962).
 47. SC Res, 661(1990).
 48. Resolution adopted by the Human Rights Council. Human rights and unilateral coercive measures.6 October 2010. A/HRC/RES/15/24.
 49. Resolution adopted by the Human Rights Council. Human rights and unilateral coercive measures. A/HRC/RES/12/22. 12 October 2009.
 50. Resolution adopted by the General Assembly. Human rights and unilateral coercive measures. A/RES/64/170. 24 March 2010.
 51. A/RES/51/22(1996)
 52. A/RES/46/210. Economic measures as a means of political and economic coercion against developing countries. 20 December 1991.
 53. S/RES/1929. Adopted by the Security Council at its 6335th meeting, on 9 June 2010.
 54. S/RES/1835. Adopted by the Security Council at its 5984th meeting, on 27 September 2008.
 55. S/RES/1803. Adopted by the Security Council at its 5848th meeting, on 3 March 2008.
 56. S/RES/1747. Adopted by the Security Council at its 5647th meeting on 24 March 2007.
 57. S/RES/1737. Adopted by the Security Council at its 5612th meeting, on 23 December 2006.
 58. S/RES/1696. Adopted by the Security Council at its 5500th meeting, on 31 July 2006.
 59. General Comment No. 8. E/C.12/1997/8 12 December 1997.The relationship between economic sanctions and respect for economic, social and cultural rights.
 60. General Comment No. 11. E/C.12/1999/4 (1999). Plans of action for primary education
 61. General Comment No. 13. E/C.12/1999/10. The Right to Education (Article 13 of the Covenant). Twenty-First Sessions, 1999.
 62. General Comment No. 15 (2002), the right to water (arts. 11 and 12 of the. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). E/C.12/2002/11.
 63. Recommendation concerning education for international understanding, co-operation and peace and education relating to human rights and fundamental freedoms adopted by the General Conference at its eighteenth session Paris, UNESCO, 19November 1974.
 64. World Conference on Human Rights Vienna, 14-25 June 1993. A/CONF.157/23
 65. Charter of Economic Rights and Duties of States. GA Res. 3281(xxix), UN GAOR, 29 the Sess. Supp. No. 31 (1974).
 66. http://wse-concerning-sanctions-on-iraww.sharesproject.nl/news/judgment-of-the-dutch-supreme-court-in-can
 67. http://www.iranianembassy.nl/5_dip_omom/bayaniyeh_payam/52537.html
 68. http://fararu.com/fa/news/138458

 

CAPTCHA Image