نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی و عضو مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

2 کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشگاه مفید

چکیده

امروزه کشورهای دنیا نسبت به شناسایی ارزش‌ها، اصول، قواعد و هنجارهای حقوق بشر، راهکاری تضمین، اجرا و نظارت بر آن‌ها از رهگذر مجموعه‌ای از اسناد، آموزه‌ها، رویه‌ها و نهادها اقدام کرد ه‌اند که از آن تحت عنوان نظام بین‌المللی حقوق بشر یاد می‌کنند. بر اساس این نظام، در پرتو مجموع مقررات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، یک نظام حمایتی به وجود آمده که با تمام اصول و نهادهایش درصدد استفاده همگان از ارزش‌های مشترک جهانی و تضمین احترام به آن‌ها برای افراد بشر است. شکل‌گیری این نظام و اجماع جهانی بر سر ارزش‌ها، اصول، قواعد و هنجارهای حقوق بشر موجبات جهان‌شمولی حقوق بشر را فراهم کرده است که بیش از هر چیز در کرامت انسانی ذاتی مردمان سراسر گیتی ریشه دارد. در نتیجه شکل‌گیری نظام بین‌المللی حقوق بشر کودکان، حمایت ویژه از کودکان به صورت عام و در برابر رفتارهای ناقض حقوق آن‌ها به صورت خاص، مورد شناسایی و پذیرش جهانی قرار گرفته است. همچنین این اصل در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش قرارگرفته است. مسئولیت‌های خانوادگی اجباری ، جرم‌انگاری افتراقی و کیفرگزاری ویژه رفتارهای ناقض حقوق کودکان از مهم‌ترین جلوه‌های اصل حمایت ویژه از کودکان در حقوق رفاهی، مدنی و کیفری می‌باشد. مهم‌ترین اشخاص که در زندگی کودک نقش دارند، والدین هستند. از این رو، خانواده مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده در حمایت از کودک است. اما آیا این نقش و رابطه می‌تواند به عنوان عاملی در جهت اعطای حقوق و امتیازات ویژه به والدین و سایر مراقبان محسوب شده و در نتیجه زمینه عدول از اصل جهانی منع تبعیض ضد کودکان را فراهم سازد. ایجاد توازن مابین حقوق کودک و حقوق والدین در خانواده از چالش برانگیز‌ترین حوزه‌های مربوط به حمایت از کودکان در برابر بزه‌دیدگی درون خانوادگی است که نتبیه کودکان یکی از آن‌هاست. استناد به نسبیت گرایی فرهنگی در کشورهایی که از یک سو به اجرای اسناد سازمان ملل متحد در این زمینه متعهد‌اند و از سوی دیگر به رعایت احکام شرعی در قانونگذاری کیفری مکلف‌اند این توازن را بسیار دشوار ساخته است. مقاله پیش رو به بررسی این موضوعدر پرتو نظام بین‌المللی حقوق بشر و بررسی اسناد خاص و عام راجع به کودکان در سطح جهانی و منطقه‌ای می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Corporal Punishment of Children: An Instance of the Challenge of Cultural Relativism and the Universality of Human Rights of Children

نویسندگان [English]

 • Amir Hamzeh Zeinali 1
 • Hussein Jom̒epour 2

1 PhD of Criminal Law

2 M.A of Human Rights, Mofid University

چکیده [English]

Today many countries have taken measures to recognize the values, principles, rules and norms of human rights, adopting appropriate mechanisms to ensure their implementation and monitoring through a set of documents, doctrines, practices and institutions which are known as the international system of human rights. Under this system, in light of all rules of international law related to human rights, a protection system has been established which with all its principles and institutions seeks the ways to provide general public to benefit from the common global values ​​and to ensure respect for the human beings. The development of this system and consensus on the values, principles, rules and norms of human rights provide grounds for the universality of human rights which has its roots in inherent human dignity of people all over the world more than anything else. Thereupon the development of the international system of human rights of children, special protection of children in general and against acts that violate their rights in particular, has been recognized and universally accepted. This principle has been written into the constitutions of many countries but the constitution of the Islamic Republic of Iran is yet to integrate it. Mandatory family responsibilities, differential criminalization and passing specific penalization for behaviors that violate the rights of children, are the most important illustrations of the principle of special protection of children in public welfare, civil and criminal laws. People who are involved in the child's life the most are parents. Hence, the family is the most important factor in child protection. But can such a role and relation be considered as a justification for granting special rights and privileges to parents and other caregivers and consequently pave the way for deviating from the universal principle of prohibiting discrimination against children? Striking a balance between parental rights and children's rights in the family is the most challenging area related to child protection against victimizing within the family of which corporal punishment of children is one.
Referring to cultural relativism in countries that are committed to the implementation of United Nations documents in the context of criminal legislation on the one hand and being obliged to observe the religious rulings in this context on the other hand, make the balance very difficult to maintain. This article examines this issue in the light of international human rights and in general and specific documents about children in global and regional levels.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Child
 • human rights
 • the Principle of Special Protection
 • Parental Rights
 • International standards
 • Cultural Relativism
 • Corporal Punishment
 1. آیالا لاسو، خوزه؛ جهانی بودن حقوق بشر، در وارنر، دانیل، دانیل وارنر، (1382) [گردآوری] حقوق بشر و حقوق بشردوستانه: کنکاشی برای جهانی ساختن، ترجمه سلاله حبیبی امین، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1382.
 2. اوناما، یاسوکی؛ کنکاشی برای حقوق بشر بین تمدنی: حقوق بشر جهانی در مقابل حقوق بشر نسبی از دیدگاهی آسیایی، مندرج در: دانیل وارنر، (1382) [گردآوری] حقوق بشر و حقوق بشردوستانه: کنکاشی برای جهانی ساختن، ترجمه سلاله حبیبی امین، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1382.
 3. دانلی، جک؛ نسبیتگرایی فرهنگی و حقوق بشر جهانی، ترجمة حسین شریفی طراز کوهی در: شریفی طراز کوهی، حسین، حقوق بشر نظریه­ها و رویه­ها، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، 1380.
 4. دانلی، جک؛ نظریههای حقوق بشر، ترجمة حسین شریفی طراز کوهی در: شریفی طراز کوهی، حسین، حقوق بشر نظریه­ها و رویه­ها، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، 1380.
 5. دانیل وارنر؛ [گردآوری]، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه: کنکاشی برای جهانی ساختن، ترجمه سلاله حبیبی امین، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، 1382.
 6. باقی، عمادالدین؛ گونهشناسی حقوق پایمال شده کودکان، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1384، شماره 14.
 7. حسینی، سید علی‌اکبر؛ مقایسه اجمالی نظام حقوق کودک در اسلام و غرب، مجله ندای صادق، 1384، شماره 31.
 8. زینالی، امیرحمزه؛ بررسی ابعاد حقوقی و جرم­شناختی حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر، انتشارات روزنامه رسمی، تهران، 1388 الف.
 9. ________ ؛ جهانی شدن حقوق کیفری در قلمرو حمایت از کودکان در برابر بزه­دیدگی و موانع و مقتضیات حقوق ایران،رساله دوره دکترای حقوق کیفری و جرم­شناسی ،دانشگاه تربیت مدرس، 1388 ب.
 10. .سروش، عبدالکریم؛ صراط­های مستقیم، تهران، مؤسسه فرهنگی صراط، چاپ چهارم، 1380.
 11. شریفی طراز کوهی، حسین؛ حقوق بشر نظریه­ها و رویه­ها، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، 1380.
 12. کوکب، محمد؛ نقد سنت­گرایان بر پلورالیسم دینی، فصلنامه پل فیروزه، 1382، سال دوم، شماره 8.
 13. گل‌محمدی، احمد؛ (1381)، جهانیشدن فرهنگ و هویت، تهران، نشر نی، چاپ اول، 1381.
 14. لواسانی، محمود؛  فلسفه حقوق بشر و نقد مبانی آن، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، 1384.
 15. مصفا، نسرین؛ کنوانسیون حقوق کودک و بهره­وری از آن در حقوق داخلی ایران، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، 1383.
 16. _______ ؛ میثاق حقوق کودک در اسلام: تلاش برای حمایت از حقوق کودک در کشورهای اسلامی، مندرج در: حقوق مدنی تطبیقی (به قلم گروهی از مؤلفان) به مناسبت نکوداشت دکتر سیدحسین صفایی، تهران، انتشارات سمت، 1386.
 17. مدنی قهفرخی، سعید؛ (1383) وضعیت کودک­آزاری در ایران، تهران، انتشارات اکنون، چاپ اول، 1383.
 18. مرکز مطالعات حقوق بشر؛ گزینهای از مهمترین اسناد بینالمللی حقوق بشر، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1382.

 

 

 1. Bhalla, S.L; 1991, Human Rights an Institution Framework for Implementaion, First Published, Delhi .
 2. Kwast, Elizabeth, Laws, Sophie; 2007, United Nations Secretary- General's Stady on Violence against children, Adapted for children and young people, Un.
 3. O'Donnell, dan; 2006, child protection: A Handbook for Parliamentarians, Switzrland, SRO-Kunding.
 4. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights; 2002, Human Rights A compilation of international iustruments, Volume 1 (first and second part), New York and Geneva, united Nations publications.
 5. Relustion on child protection in the Islamic World; 2003, In Investing in the children on the Islamic World, New York: United Nations children's Fund (UNICEF).
 6. Donnelly Jack; 1984, International Human Rights, West view press, 7Cerna, chiristian (1994) Universality of Human Rights and Cultural Diversity: Implementation of Human Rights in Different socio-cultural conterts, Human Rights Quarterly.
 7. Initial Reports: Guinea; 1997, committe on the Rights of child, U.N. Doc.CRC/C/3/Add. 48, supra not 74, Office of the High commissioner for Human Rights, Fact sheet. No 23, Harmful Traditional practices Affecting the Health of women and children arailable http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fe23.htm
 8. Harris-short sohia; 2001, listening to “the other” the united nations convention on the Rights of the child, Melbourne Journal of International Law Vol. 2.
 9. Ibhawoh Bonny; 2000, Between culture and constitution: Evaluationg cultural Legitimacy of Human Rights in the African state, Human Rights Quarterly, Vol. 22.
 10. Report of the working Group on a Draft convention on the Rights of the child; 1987, U.N commission on Human Rights, 43 rdsess./ Agenda Ltem 13, at 28, U.N. Doc. E/CN 4/1987/25
 11. Intial Reports: Congo; U.N. Doc. CRC/C/3/Add. 57,
 12. Intial Reports: Burkina Faso; 1994, U.N. Doc. CRC/C/3/Add. 19, at 33.
 13. Summary Record of the 71st Meeting: Sudan; 1993, U.N. committee on the Rhights of child, U.N. Doc. CRC/C/3/SR: 71.
 14. Summery Record of the 409 th meeting: Uganda; 1997, U.N. committee on the Rights of the child, U.N. Doc. CRC/C/SR.409.
 15. Summery Record of the 544th meeting: Benin; 1999, U.N. committee on the Rights of the child, U.N. Doc. CRC/C/SR. 544.
 16. Summery Record of the 676th meeting: Fthiopia; 2001, U.N. committee on the Rights of the child, U.N. Doc. CRC/C/SR. 676, 6.
 17. Summery Record of the 638th meeting: Djibouti; 2000, U.N. committee on the Rights of the child, U.N. Doc. CRC/C/SR/638.
 18. Summery Record of the 566th meeting: Vanuatu; 1999, committee on the Rights of the child, U.N. Doc. CRC/C/SR. 566.
 19. Summery Record of the 378th meeting: Ghana; 1997, U.N. Doc. CRC/C/SR. 378, at 50.
 20. Initial state party Reports Due in 1994: Addendum: Central African Republic, U.N. Committee on the Rights of child, U.N.Doc. CRC/C/11/ad. 18, 1998 Supra note 50.
 21. Summery Record of the 136th meeting: Burkinafaco, U.N. Comitteon the Rights of the cild, U.N. Doc. CRC/C/SR 136, 1995 Supra not 74, Summery Record of the 657th meeting: Central African Republic; 2000, U.N. Committee on the Rights of the cild, U.N. Doc. CRC/C/SR 627, Supra note 57.
 22. Initail Reports: Lvory coast U.N. Doc. CRC/C/SR 711, 2001, supra note 57.
 23. Initial Reports of States parties Due in 1995: Adelendum: India, Committee on the Rights of the child, U.N. Doc. CRC/C/28/Add. 10, 1997.
 24. Summery Record of the 298th meeting: China; 1996, committee on the Rights of the child, U.N. Doc. CRC/C/SR. 298.
 25. Summery Record of the 262nd meeting: Yemen; 1996, committee on the Rights of the child, U.N. Doc. CRC/C/SR.262, supra note 9.
 26. Summery Record of the 680th meeting: Egypt; 2001, committee on the Rights of the child, U.N. Doc. CRC/C/SR. 680, Supra note 48.
 27. Summery Record of the 132nd meeting: committee on the Rights of the child, U.N. Doc. CRC/C/SR. 132, Supra note 81.
 28. Summery Record of the 90th meeting: Sudan; 1993, U.N. Doc. CRC/C/SR. 90, Supra note 89, p.17.
 29. Summery Record of the 621st meeting: U.N. Doc. CRC/C/SR. 621, 2000, Supra note 89.
 30. http://www.unhchr.ch/htmI/Menu2/6/crc/treate/status-creihtm
CAPTCHA Image