نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه آلستر، ایرلند شمالی

چکیده

 
چند فرهنگ‌ گروییک مفهوم نوظهور درون گفتمان حقوق بشر مبتنی بر وحدت در عین تنوع است. معمولاً این مطلب پذیرفته شده است که حقوق بشر طرفدار اختلاف و تنوع است و این مطلب در جریان همایش جهانی علیه نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه هراسی و تعصب مربوط به آن به روشنی تصدیق گردید. با این وجود، گرچه ایدة چند فرهنگ‌گروی در علوم سیاسی و فلسفه شرح و بسط یافته اما گفتمان حقوقی مربوط به چند فرهنگ‌گروی بسیار محدود باقی مانده است. معمولاً نهادهای ناظر بر معاهدات حقوق بشر و محاکم بین‌المللی و منطقه‌ای برای استفاده از این واژه علاقه‌ای نشان نمی‌دهند. یکی از دلائل آن می‌تواند فقدان یک تعریف حقوقی دقیق باشد. این مقاله قصد دارد موارد ذیل را بررسی نماید:
چگونه نظام حقوق بشر از چند فرهنگ‌گروی حمایت می‌کند، گرچه هیچگاه اشارة خاصی به آن نمی‌نماید؛ مشکل تعریفی و اینکه چگونه مفهوم تکثرگرایی حقوقی بر چند فرهنگ‌گروی ارجحیت می‌یابد؛ فایده به رسمیت شناختن چند فرهنگ‌گروی از یک منظر حقوقی. 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Implicit Multicultural Discourse: Are Human Rights Treaty Bodies Supporting Multiculturalism?

نویسنده [English]

  • Jérémie Gilbert

Lecturer at the University of Alster, Northern Ireland

چکیده [English]

Multiculturalism is an emerging notion within human rights discourse based on unity in diversity. It is usually admitted that human rights is in favor of difference and diversity, and this was clearly affirmed during the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance. However, even though the idea of multiculturalism has been developed in political science and philosophy, the legal discourse regarding multiculturalism remains very limited. Usually, human rights treaty bodies and international and regional tribunals are reluctant to use the term. One of the reasons is the lack of a precise legal definition. The paper proposes to explore: how human rights law is in favor of multiculturalism though it never specifically refers to it, the definitional problem and how the notion of legal pluralism is preferred to multiculturalism, the advantage in the recognition of multiculturalism from a legal perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiculturalis
  • Human Rights Treaty Bodies
  • Legal Pluralism
  • Cultural Diversity
C. Krause and A. Rosas, Economic, Social and Cultural Rights – A Textbook ,Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1995.
Knop, Karen. Diversity and Self-Determination in International Law,Cambridge, 2002.
Kuper, Adam. Culture: The Anthropologists’ Account,Harvard University Press, 2000.
Kymlicka, Will. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights,1995; Charles. Taylor, Multiculturalism and the Politics of Recognition,1992.
P. Thornberry, “Minority Rights”, in Collected Courses of the Academy of European Law,VI-2, 1995.
Parekh, Bhikhu. Rethinking Multiculturalism, Cultural Diversity and Political Theory, Palgrave, 2000.
CAPTCHA Image