نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد ساوه

چکیده

صلح و امنیت یکی از دغدغه‌های همیشگی بشر می‌باشد. زیربنای امنیت و آسایش را باید در مبانی فکری و ایده‌ای جست. طراحان حقوق بشر جهانی به دور از مبانی دینی به میدان رقابت وارد شده و در این جهت حرکت کرده‌اند. مقالۀ حاضر به طرح‌ریزی حقوق جهانی بشر در پرتو تعالیم ادیان همت گماشته و مبانی ادیان را در این خصوص به تصویر کشیده و تفاوت مبانی حاکم بر جهان فعلی در زمینۀ حقوق بشر را با مبانی دینی روشن نموده و مشخص گردیده است که چنانچه پایبندی به آن مبانی در روابط بین‌الملل مدّ نظر قرار گیرد؛ صلح و امنیت پایدار جهانی به ارمغان خواهد آمد و بر این اساس هویداست که دین در صلح و امنیت نقشی بی‌بدیل دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Divine Revelation and Religious Teachings in Human Rights System: Security and Global Peace

نویسنده [English]

  • Mahmoud Ghayyoum Zadeh

Associate Professor and Faculty Member of Islamic Azad University - Saveh Branch

چکیده [English]

Peace and security have always been considered as one of man’s concerns. The basis of peace and security should be sought in the theoretical foundations. However, the drafters of universal human rights have struggled to attain peace and security away from religious principles. The present article intends to introduce universal human rights in the light of religious teachings and elaborate on the related religious principles. It also deals with the distinctions between the principles governing the present world with regard to human rights and religious principles to show that if religious principles are seriously followed in the international relations, they will bring about perpetual peace and security for mankind. Therefore, Religion has a unique role in peace and security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revelation
  • Religions
  • peace
  • Security
  • Universal Declaration of Human Rights
  • Human Rights System of Religions
قرآن کریم
اعلامیه جهانی حقوق بشر، متن و پیش نویس، تصویب، 1947 م.
امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 4، کتابفروشی اسلامیه، تهران، 1368.
جانسون، گلن، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن، مترجم: محمد جعفر پوینده، نشر نی، تهران، 1377.
جعفری تبریزی، محمدتقی، حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب و تطبیق آن دو با یکدیگر، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1370.
جوادی آملی، عبدالله، سلسله بحث‌های فلسفه دین ـ  فلسفه حقوق بشر، نشر اسراء، قم، 1377.
چند تن از اساتید فلسفه غرب، فلسفه یا پژوهش حقیقت، مترجم: سید جلال الدین مجتبوی، انتشارات حکمت، تهران، 1370.
حرّ عاملی، محمدبن‌حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، کتاب‌فروشی اسلامی،تهران، 1403 ق.
راسخ، محمد، حق و مصلحت، طرح نو، چاپ اول، تهران، 1381.
فتحعلی، محمود،  در آمدی بر نظام ارزش و سیاسی اسلام، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1388.
فروغی، محمد علی، سیر حکمت در اروپا، البرز، تهران، 1375.
کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد 1، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1377.
کتاب مقدس، عهد قدیم (توران).
کتاب مقدس، عهد جدید، اناجیل.
کتاب مقدس، اوستا و گات‌ها.
کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، تحقیق: علی اکبر غفاری، دارالکتب الاسلامیه، 1367.
لوی برول، هانری، جامعه‌شناسی حقوق، ترجمه: ابوالفضل قاضی، دادگستر، تهران، 1376.
مجلسی، ملا محمدباقر، مرآت العقول فی شرح اخبار آل الرّسول، جلد 1، بیروت دار احیاء الترات العربی، 1407 ق.
Gaddis, John Lewis. The United States and the Origins of the Cold War, 1972.
CAPTCHA Image