نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز ملی حقوق بشر دانشگاه ملی ایرلند- گالوی

چکیده

تجربه مسلمانان در زمینه حفظ هویت اقلیت‌ها برگرفته از حقوقی است که از دیرباز برای اقلیت‌های عمده مذهبی قائل شده‌اند که یکی از آنها پذیرش یک نوع خودمختاری ـ به ویژه خودمختاری قضایی‌ـ در برخی امور داخلی و نیز قوانین خانواده بوده است. این مقاله ضمن اینکه ارائه هرنوع خودمختاری قضایی به اقلیت‌ها را اصالتاً امری مثبت ارزیابی می‌نماید، آثار تبعیض‌آمیزی که ممکن است به هنگام پذیرش این نوع خودمختاری برای آنها در موارد تعارض بین قوانین مدنی کشور و یا قوانین مذهبی اکثریت با قوانین مربوطه اقلیت‌ها بروز نماید را به صورت مقایسه‌ای در قوانین و رویه قضایی کشورها مورد بررسی قرار داده است. جهت بررسی دقیق‌تر موضوع‌ این نوشتار تبعیض را به دو نوع تبعیض مستقیم و تبعیض غیرمستقیم تفکیک می‌کند؛ تمایزی که در ادبیات حقوق بشر کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
از این حیث نمی‌توان میان افراد  تفاوت قائل شد؛ دو نتیجه مهم در روابط داخلی و بین‌المللی پدیدار می‌شود: نخست اینکه، شهروندی نماد هویت ملی همه اشخاصی به‌شمار می‌آید که در آن کشور ساکن هستند؛ دوم اینکه، با کمی دقت می‌توان دریافت که در برخورداری از حقوق بنیادین و مطالبه آن برای تمامی انسان‌ها در یک کشور، تفاوتی میان اتباع  و دیگر افراد وجود ندارد. هر چند هر دو فرض به نوعی با چالش روبه‌رو هستند، در این مقاله مبانی نظری و آثار حقوقی و اجتماعی آنها بررسی خواهد شد. 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Minorities, Legal Autonomy Regimes and the Principle of Non-discrimination: A Comparative Study on the Conflict of Civil Codes and the Personal Laws of Minorities

نویسنده [English]

  • Kamran Hashemi

Irish Centre for Human Rights National University of Ireland- Galway

چکیده [English]

In international human rights law the application of the principle of ‘equality’ along with the ‘preservation of characteristics’ have been considered as the corner stones of a system for the protection of minorities. Regarding the ‘right of minorities to identity’ the regime of ‘personal legal autonomy’ will be of special interest to this study. While this phenomenon in non-Muslim countries is very rare, it is a common policy in the majority of Muslim countries.
Despite the advantages of this regime, its discriminatory aspects stand in contrast with the main principle of human rights law, i.e. the principle of non-discrimination. This paper undertakes a comparative study of the legislation and legal practices of different states, in order to discern the ways that the conflicts of religious laws might affect the principle of non-discrimination. On the concept of non-discrimination the study makes a distinction between discrimination on the ground of religion and discrimination in religious rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Minorities
  • Discrimination
  • human rights
  • Personal Legal Autonomy Regime
 
Amor, Abdelfattah. Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, ‘Racial Discrimination and Religious Discrimination: Identification and Measures’, presented at the World Conference against Racism , Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance at Geneva, 1‑5 May 2000, U.N. Doc. A/CONF.189/PC.1/7 (13 April 2000).
 
Berger, Maurits S. ‘Apostasy and Public Policy in Contemporary Egypt: An Evaluation of Recent Cases from Egypt’s Highest Courts’, 25 Human Rights Quarterly 3 (2003), pp.723-4.
 
Capotorti , Francesco. Special Rapporteur of the Sub-commission on Prevention of Discriminating and Protection of Minorities, Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, Center for Human Rights, Geneva, United Nations, New York, 1991.
 
De Jong, Cornelis D.The freedom of Thought, Conscience and Religion or Belief in the United Nations (1946 –1992), School of Human Rights Research, Antwerpen: Intersentia; Oxford: Hart, c, 2000.
 
Evans, Carolyn. Freedom of Religion under the European Convention, OxfordUniversity Press, New York, 2001.
 
Hashemi, Kamran, The Right of Minorities to Identity and the Challenge of Non-discrimination: Study on the Effects of Traditional Muslims’ Dhimmah on Current States Practices’ 13 Journal of Minorities and Group Rights 1 (2006).
 
Ipgrave, Michael. ‘Religious Freedom: A Christian Perspective from Britain’ in Mofid University, Collected Papers, of the International Conference on Human Rights and Dialogue of Civilization , May 2001, Mofid University Publication Institute , Qom –Iran, 2001.
 
Jones- Pauly , Christina. ‘Tensions between Islamic Law and Human Rights from the Perspective of Comparative law’, Seminar, Aug 1999, rev. 2001 available at : <www.humanrights.ch/cms/pdf/990827_cjp_text.pdf
 
Krishnaswami, Arcot. Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Study of Discrimination in the matter of Religious Rights and Practices, United Nations publication, Sales No.60.XIV.2, New York, 1960.
 
Maoz ,Asher. ‘Religious Human Rights in the State of Israel’ in John D Van der Vyver & John Witte Jr (eds.) Religious Human Rights in Global Perspective: Legal Perspective, Kluwer Law International, the Hague, 1996.
 
Nasir, Jamal J. The Islamic Law of Personal Status, Third Edition, Kluwer Law International, the Hague,1990.
 
Saeed, Abdullah. & Saeed Hassan. Freedom of Religion, Apostasy, and Islam  
, Ashgatee, Aldershot, Hants, England; Burlington, VT, 2004.
 
Safir, Syed. The Impact of Islamic Law on the Implementation of the Convention on the Right of the Child: The Plight of Non-marital Children, under Sharia’, 6  The International Journal of Children’s Rights, 1998.
 
Steiner , Henry J & Alston , Phillip (eds). International Human Rights in Context, Law, Politics, Morals, Second Edition, OxfordUniversity Press, 2000.
 
Weller, Paul. ‘The Dimensions and Dynamics of Religious Discrimination: Findings and Analysis from the UK’, in Nazila Ghanea (ed.) The Challenge of Religious Discrimination at the Dawn of the New Millennium (Martinus Nijhoff Publishers, Leiden /Boston, 2003.
CAPTCHA Image