نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد فلسفه دانشگاه کلمبیا، کلمبیا، ایالات متحده آمریکا.

چکیده

یک نکته اساسی نظری در باب این مقاله این است که اگر الزامات و تعهدات بنیادی و پرسش‌های مرتبط با هویت فرهنگی که با خود به همراه دارد (در باب اینکه ایکس چیست؟) در قالب تحلیل کارکردی از یک نوع که من سعی کرده‌ام در باب هویت اسلامی ارائه دهم فهمیده می‌شود، آنگاه این امکان وجود دارد که این تعهدات و الزامات در معرض انتقادات مختلفی در فضاهای خاص تعارضات ممکن، قرار بگیرد. به نظر می‌رسد تمام این‌ها دامنه و توجهات بیشتری را به فلسفه اخلاق نسبت به آنچه ویلیامز مطرح کرده، معطوف می‌کند. حتا پس از تصدیق صحت نقش محوری ایده الزامات بنیادی و صحت انتقادات او از فلسفه اخلاق سنتی.
این مقاله پرسش «مسلمان کیست؟» را در دیالکتیک یک تعارض ناشی از نگرانی برای اصلاحات اسلامی بررسی می‌کند. این تعارض به دلیل تعهدات بنیادین مسلمانان نسبت به یک دکترین است که شامل ویژگی‌هایی است که غالباً توسط مسلمانان مطلق انگار مورد استفاده قرار می‌گیرد و به طور ریشه‌ای، مسلمانان معتدل با آن‌ها مخالفند. در یک تحلیل کامل از این الزامات، عملکرد دفاعی خود را در ناتوانی تقابل قدرتمند و خلاق با مطلق‌گرایان آشکار می‌کند. و علاوه بر این اگر این عملکرد از تعهد به عنوان یک ابتناء عمیق درونی اما در قالب مغالطه مرسوم فلسفی تشخیص داده شود، آنگاه برای مسلمانان معتدل امکان‌پذیر خواهد بود تا به راهی برای خروج از این تعارض اندیشه کنند و ماهیت تعهد خود را به اسلام تبدیل نمایند به صورتی که از این راه ناتوان نشوند.
بنابراین مسئله هویت، «مسلمان کیست؟» پاسخ‌‌های بسیار متفاوتی پس از آن و پیش از اینکه این دیالکتیک در باب اصلاحات مطرح شود، به دست می‌آورد. بنابراین این دیالکتیک مذاکره‌پذیری مفهوم هویت و نکات روش‌شناختی که من از آن‌ها شروع کردم را هم‌زمان با موقعیتی که دارد، حفظ می‌کند و ضرورت و جذابیتی که چنین سؤالاتی برای ما به وجود می‌آورد را توضیح می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

What is a Muslim? Fundamental Commitment and Cultural Identity

نویسنده [English]

  • Akeel Bilgrami

Professor of Philosophy, Columbia University, Columbia, USA.

چکیده [English]

An underlying theoretical point of this paper has been that if fundamental commitments and the questions of cultural identity that they bring with them (What is an X?) are understood in terms of functional analyses of the kind I have tried to give in the case of Islamic identity today, then there is scope to see these commitments as susceptible to various criticisms in the particular context of a conflict in which they might figure. All this seems to me to offer far more scope and interest to moral philosophy than Williams allows it, even after granting to Williams the validity of the central role he gives to the idea of fundamental commitment and the validity of his critique of traditional moral philosophy.
The paper has studied the question "What is a Muslim?" in the dialectic of a conflict arising out of a concern for Islamic Reform. The conflict is one that arises because of moderate Muslims' fundamental commitment to a doctrine which contains features that are often effectively invoked by the absolutists whom moderate Muslims fundamentally oppose. If a full analysis of the commitment reveals its defensive function which have disabled Muslims from a creative and powerful opposition to the absolutists, and if, moreover, this function of the commitment is diagnosed as itself based on a deep but common philosophical fallacy, it should be possible then for moderate Muslims to think there way out of this conflict and to transform the nature of their commitment to Islam, so that it is not disabling in that way.
The question of identity, "What is a Muslim?", then, will get very different answers before and after this dialectic about reform has played itself out. The dialectic, thus, preserves the negotiability of the concept of identity and the methodological points I began with, at the same time as it situates and explains the urgency and fascination that such questions hold for us.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muslim
  • Identity
  • Human Rights
  • Culture
- Bilgrami, Akeel (1989). “Rushdie and the Reform of Islam”, Grand Street, Vol.8, No.4.
- Bilgrami, Akeel (1990). “Rushdie, Islam and Postcolonial Defensiveness”, Yale Journal of Criticism , Vol.4, No.1.
- Bilgrami, Akeel (1991). “Cry, the Beloved Sub-Continent”, New Republic, pp. 4-30.
- Cohen, G.A. (1989). “Reconsidering Historical Materialism” in Marxist Theory, ed. A. Callinicos, Oxford: Oxford University Press.
- Eliot, T. S. (1933). The Use of Poetry and The Use of Criticism, London: Faber and Faber.
- Isaac, Thomas (1987). Levi's Hard Choices, Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Kant, Immanual (1983). Foundations of the Metaphysics of Morals, Translated by Lewis White Beck, Indianapolis: Bobbs-Merrill.
- Nagel's, Thomas (1986). The View From Nowhere, New York: Oxford University Press.
- Quine, W.V. (1960). Word and Object, Cambridge, Mass.: M.I.T. Press.
- Quine, W.V. (1969). “Natural Kinds” in Ontological Relativity and Other Essays, Columbia: Columbia University Press.
- Rahman, Fazlur (1982). Islam and Modernity, Chicago: University of Chicago.
- Said's, Edward (1978). Orientalism, New York: Columbia University Press.
- Williams, Bernard (1981). “Utilitarianism and Moral Self-Indulgence" in Moral Luck, Cambridge: Cambridge University Press.
- Williams, Bernard (1985). Ethics and the Limits of Philosophy, London: Collins.
- Williams, Smart and Bernard (1973). Utilitarianism: For and Against, Cambridge: Cambridge University Press.
CAPTCHA Image