نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده حقوق، دانشگاه واشنگتن، واشنگتن، ایالات متحده آمریکا.

چکیده

در دنیای امروز، تمایز روشنگری بین دین مثبت و طبیعی یک نقطه عزیمت مفید برای تفکر در مورد رابطه بین دین و حقوق بشر را فراهم می‌کند. مطابق عقل‌گرایی قرن هجدهم، دین طبیعی به ساده‌ترین شکل از آن عقاید تشکیل شده است که عقل می‌تواند بدون تناقض آن را بپذیرد؛ مانند وجود خدا و جاودانگی روح (ولتر). در حالی که مذاهب مثبت صرفاً گروهی از نهادهای ‌انشعاب یافته، عقاید تعصب‌آمیز، مراسم و عقاید مختلف هستند که انسان‌ها در طول تاریخ برای خود ایجاد کرده‌اند. در دین طبیعی، هوشیاری الوهیت را در درون خود می‌یابد و در نتیجه در قبال قوانینی که می‌سازد و پیروی می‌کند، مسئول است. در دین مثبت، خدا دستورات خود را از خارج اعمال می‌کند. هرچند با وجود اختلاف آن‌ها، هر دو نوع دین برای فهماندن ادعاهای خود به همان مفهوم موقت متکی هستند: آن‌ها زمان را به عنوان یک دنباله خطی خالص (T1،‌ T2،‌ T3،‌ و غیره) تصور می‌کنند که به شکل سه جانبه گذشته، حال و آینده تقسیم می‌شود. از نظر دین مثبت این ساختار از موجودیت یک گذشته به خوبی شکل گرفته که مقدمات مقدس شمردن احترام به حقوق بشر برای اولین بار برای یک بنیان مقدس آشکار شد. پیشینه این زمان گذشته، که در قالب نوشتار مقدس است تبدیل به یک ابزار با ثبات می‌شود که چنین فکر می‌شود برای زمینه سازی هرگونه اقدام بعدی که قصد دارد عادل باشد لازم و ضروری است. گرچه دین طبیعی، به نوبه خود، سعی دارد از جزم گرایی از طریق مجاز شمردن دلایل عملی برای استنباط عمل درست از درون قوانین اخلاقی که خداوند مقرر داشته است، اجتناب کند. مفهوم دقیق استنباط به طور کلی مستلزم همان ساختار سه جانبه زمان است: پس به این معنا است که افراد عاقل می‌توانند قانون را برای خودشان فقط در زمان گذشته وضع کنند، حتی اگر در گذشته بسیار نزدیک باشد، همواره باید (و از این رو از پیش مجوز) بر حق بودن کاری درست، عمل کند. طبق دین مثبت، خداوند قوانین اخلاقی را به مردم می‌دهد؛ طبق دین طبیعی، خداوند به آن‌ها دلیل می‌دهد که اجازه داشته باشند قوانین اخلاقی معتبری را برای خودشان تهیه کنند. تفاوت بین تاریخ نگاری و زمان تاریخی مطابق با تفاوت‌های فرومایگی و آزادی، اندیشه و عمل و تعیین و عدم تعیین است. زمان خطی با ارائه بستر مناسب برای حقوق بشر سعی در آشتی عقل و تاریخ دارد. اما همان‌طور که گوته می‌گوید، در ابتدا این عمل بود نه کلمه. اتخاذ یک زمان واحد به عنوان تاریخ تدارک ذاتی قانونی ساختن بی‌اساس حقوق بشر است، اما همانطور که کانت می‌گوید شهودهای بدون مفاهیم کور هستند. این مقاله تضاد غنی این دو حالت زمانی را روشن می‌کند و در مورد اهمیت آن‌ها برای وظیفه تفکر در مورد رابطه دین و حقوق بشر تأمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Time of Religion and Human Rights

نویسنده [English]

  • Louis E. Wolcher

Retired Professor, School of Law, University of Washington, Washington DC, USA.

چکیده [English]

The Enlightenment's distinction between positive and natural religion furnishes a useful point of departure for thinking about the relationship, in today's world, between religion and human rights. According to eighteenth century rationalism, natural religion consists in the simplest form of those beliefs that reason can admit to without contradiction, such as the existence of God and the immortality of the soul (Voltaire); whereas positive religions are merely the multitude of diverging institutions, dogmas, ceremonies and beliefs that human beings have created for themselves during the course of history. In natural religion, consciousness finds divinity within itself, and thus is co-responsible for the laws that it constructs and obeys; in positive religion, God imposes His commands from without. Despite their differences, however, both forms of religion rely on the same conception of temporality to make their claims understood: they conceive of time as a pure linear sequence (t1, t2, t3, etc.) that is divided into the tripartite form of past, present, and future. For positive religion, this structure supports the existence of a well-formed past-time during which sacred grounds for respecting human rights were first revealed to a privileged founder; the record of this past-time, in the form of holy writ, then becomes a stable meaning which is thought to ground (and require) any subsequent action that aspires to be righteous. And while natural religion, for its part, attempts to avoid dogmatism by permitting practical reason to deduce right action from the God-given moral law within, the very concept of deduction in general entails the same tripartite structure of time: that is, rational people can lay down the law for themselves only in a past-time which, even if it is very recent, must always precede (and hence pre-authorize) the rightness of all right action. According to positive religion, God gives people moral laws; according to natural religion, God gives them a faculty (reason) that allows them to produce valid moral laws for themselves. Just like the conventional idea of positive law in general, both forms of religion display a kind of pre-rational "faith," so to speak, in what can and should happen after the moral law comes into being. That is, law, natural religion, and positive religion all adhere to the proposition that the past in general—and appropriately sanctioned human rights norms, in particular—can provide a secure foundation for right action, both in the present and in the future.
But of course philosophers are hardly ever univocal when it comes to this or any other topic. Against the foregoing conventional interpretation of time, Western thought has also delivered us an altogether different concept of temporality, one that supplants sequential time's staid historiography of dates, laws and eras with the notion of "historical" time (Heidegger). The latter is characterized by the sheer persistence of a unitary spatial-temporal milieu that ceaselessly reproduces itself. Although this unity supports all modes of becoming, it provides no stable pause, or platform, on which a secure foundation for action could ever be established definitively, once and for all (Nietzsche). To paraphrase Walter Benjamin, the concept of this sort of temporality holds that the true site of history is not homogeneous, empty time, but rather time filled by the presence of the now (Die Jetztzeit). From this point of view, time does not "pass"; rather, human beings are seen as living their entire lives in (or as) a now-time in which they are caught, inescapably, between the warring forces of past and future. Franz Kafka's extraordinary parable, He, paints an image that vividly illustrates this concept of time:
He has two antagonists: the first presses him from behind, from the origin. The second blocks the road ahead. He gives battle to both. To be sure, the first supports him in his fight with the second, for he wants to push him forward, and in the same way the second supports him in his fight with the first, since he drives him back. But it is only theoretically so. For it is not only the two antagonists who are there, but he himself as well, and who really knows his intentions? His dream, though, is that some time in an unguarded momentCand this would require a night darker than any night has ever been yetChe will jump out of the fighting line and be promoted, on account of his experience in fighting, to the position of umpire over his antagonists in their fight with each other.
Kafka's man is a figure for human freedom: the fateful "place," as it were, where the struggle between past and future eternally transpires. But this human freedom should not be confused with the kind in which reason lays down or acknowledges universal laws that then warrant the rightness of future actions (Kant), or even with the kind of Hegelian freedom that permits the individual to recognize and identify with the rational universal that is immanent within the institutions of his time and place. Nor is this a non-rational, religious, sort of freedom, founded on grace or revelation, by means of which one can let oneself become a vehicle for accomplishing God's will (Meister Eckhart). Rather, the kind of freedom that besets the man in Kafka's parable is tragic, in the precise Greek sense that it betrays itself as un-free and self-defeating whatever it does. This is why the man dreams, impossibly, of escaping from the fighting line, for having to constantly experience oneself as the living site of a tragic confrontation between past and future is far less comforting than resting on the self-certain knowledge that one's actions are grounded on an absolute and indubitable foundation.
The difference between historiographical time and historical time corresponds to the differences between subservience and freedom, thought and action, and determinacy and indeterminacy. Linear time attempts to reconcile reason and history by giving human rights a proper ground; but as Goethe says, in the beginning was the deed, not the word. Unitary time is history by providing a site for the inherently groundless enactment of human rights; but as Kant says, intuitions without concepts are blind. This essay elucidates the rich contrast between these two modes of temporality, and meditates on their significance for the task of thinking about the relationship between religion and human rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious
  • Human Rights
  • Rationalism
  • Natural Religion
- Aquinas, Saint Thomas (1948). Introduction to Saint Thomas Aquinas, ed. Anton Pegis, New York: Modern Library.
- Arendt, Hannah (1950). “The Eggs Speak Up’, Library of Congress”, Hannah Arendt Papers: Essays and Lectures.
- Aristotle (1984). The Complete Works of Aristotle, ed. Jonathan Barnes, New Jersey: Princeton University Press.
- Augustine, Saint (1961). Confessions, tr. R.S. Pine-Coffin, London: Penguin Books.
- Bell, Thelma Harrington and Corydon Bell (1963). The Riddle of Time, New York: Viking Press.
- Benjamin, Walter (1968). Illuminations, ed. Hannah Arendt, tr. Harry Zohn, New York: Schocken Books.
- Benjamin, Walter (1978). Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings, tr. Edmund Jephcott, New York: Shocken Books.
- Benjamin, Walter (1996). Selected Writings, eds. Marcus Bullock and Michael Jennings, Cambridge: Harvard University Press.
- Bentham, Jeremy (1939), “An Introduction to the Principles of Morals and Legislation”, in Edwin Burtt (ed.), The English Philosophers from Bacon to Mill, New York: Modern Library.
- Berkeley, George (1939). “A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge”, in Edwin Burtt (ed.), The English Philosophers from Bacon to Mill, New York: Modern Library.
- Borradori, Giovanna (2003). Philosophy in a Time of Terror: Dialogues with Jürgen Habermas and Jacques Derrida, Chicago: University of Chicago Press.
- Collingwood, R.G. (1956). The Idea of History, New York: Oxford University Press.
- Courant, Richard and Robbins, Herbert (1996). What is Mathematics? An Elementary Approach to Ideas and Methods, 2nd edn., rev. Ian Stewart, Bew York: Oxford University Press.
- Dawkins, Richard (2006). The God Delusion, Boston: Houghton Mifflin.
- Derrida, Jacques (1981). Positions, tr. Alan Bass, Chicago: University of Chicago Press.
- Derrida, Jacques (2002). “Force of Law: The Mystical Foundation of Authority”, tr. Mary Quaintance, in id., Acts of Religion, ed. Gil Anidjar, New York: Routledge.
- Diogenes, Laertius (1942). Lives and Opinions of Eminent Philosophers, tr. R.D. Hicks Loeb Classical Library, London: Heinemann.
- Eckhart, Johannes (1994). Meister Eckhart: Selected Writings, tr. Oliver Davies, London: Penguin Books.
- Einstein, Albert (1954). Ideas and Opinions, ed. Carl Selig, tr. Sonja Bargmann, New York: Crown Publishers.
- Ezzati, Abolfazl (2001). “An Islamic Analysis of the Concept of Human Rights and of UNUDHR”, in Mofid University, Collected Papers of the International Conference on Human Rights and the Dialogue of Civilizations, Qom, Iran: Mofid University Publications.
- Foucault, Michel (2005). The Hermeneutics of the Subject: Lectures at the Collège de France 1981-1982, ed. Arnold Davidson, tr. Graham Burchell, New York: Palgrave Macmillan.
- Glock, Hans-Johann (1996). A Wittgenstein Dictionary, Oxford: Blackwell.
- Hart, H.L.A. (1961). The Concept of Law, Oxford: Oxford University Press.
- Hegel, G.W.F. (1967). Hegel’s Philosophy of Right, tr. T.M. Knox, Oxford: Oxford University Press.
- Hegel, G.W.F. (1975). Hegel’s Logic, tr. William Wallace, Oxford: Oxford University Press.
- Heidegger, Martin (1959). An Introduction to Metaphysics, tr. Ralph Manheim, New Haven: Yale University Press.
- Heidegger, Martin (1962). Being and Time, trs. John Macquarrie and Edward Robinson, New York: HarperCollins.
- Heidegger, Martin (1972). On Time and Being, tr. Joan Stambaugh, New York: Harper & Row.
- Heidegger, Martin (1992). The Concept of Time, tr. William McNeill, Oxford: Blackwell.
- Heidegger, Martin (1997a). Kant and the Problem of Metaphysics, 5th edn., tr. Richard Taft, Bloomington: Indiana University Press.
- Heidegger, Martin (1997b). Phenomenological Interpretation of Kant’s Critique of Pure Reason, trs. Parvis Emad and Kenneth Maly, Bloomington: Indiana University Press.
- Heidegger, Martin (1999). Contributions to Philosophy (From Enowning), trs. Parvis Emad and Kenneth Maly, Bloomington: Indiana University Press.
- Heidegger, Martin (2006). Mindfulness, trs. Parvis Emad and Thomas Kalary, London: Continuum.
- Heraclitus (1987). Fragments tr. T.M. Robinson, Toronto: University of Toronto Press.
- Husserl, Edmund (1962). Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology, tr. W.R. Gibson, New York: Collier Books.
- Husserl, Edmund (1991). On the Phenomenology of the Consciousness of Internal Time (1893-1917), tr. John Brough, Dordrecht: Kluwer.
- Inwood, Michael (1999). A Heidegger Dictionary, Oxford: Blackwell.
- James, William (1994) The Varieties of Religious Experience: A Study in Human Nature, New York: Modern Library.
- Jankélévitch, Vladimir (2005). Forgiveness, tr. Andrew Kelley, Chicago: University of Chicago Press.
- Kant, Immanuel (1993). The Philosophy of Kant: Immanuel Kant’s Moral and Political Writings, ed. Carl Friedrich, trs. Carl Friedrich et al., New York: Modern Library.
- Kant, Immanuel (1996). “Critique of Practical Reason”, in id., Practical Philosophy, ed. and tr. Mary Gregor, Cambridge: Cambridge University Press.
- Kant, Immanuel (1998). The Critique of Pure Reason, eds. and trs. Paul Guyer and Allen Wood, Cambridge: Cambridge University Press.
- Kant, Immanuel (2000). The Critique of Judgment, tr. J.H. Bernard, Amherst, NY: Prometheus Books.
- Kripke, Saul (1982). Wittgenstein on Rules and Private Language: An Elementary Exposition, Cambridge: Harvard University Press.
- Kripke, Saul (1993). The Philosophy of Kant, ed.Carl Friedrich, New York: Modern Library.
- Levinas, Emmanuel (1996). Basic Philosophical Writings, eds. Adriaan Peperzak et al., Bloomington: Indiana University Press.
- Levinas, Emmanuel (1998). On Thinking-of-the-Other Entre Nous, trs. Michael Smith and Barbara Harshav, New York: Columbia University Press.
- Levinas, Emmanuel (1999). Alterity and Transcendence, tr. Michael Smith, New York: Columbia University Press.
- Levinas, Emmanuel (2001a). Existence and Existents, tr. Alphonso Lingis, Pittsburgh: Duquesne University Press.
- Levinas, Emmanuel (2001b). Is it Righteous to Be?, ed. Jill Robbins, trs. Andrew Schmitz et al., Stanford: Stanford University Press.
- Locke, John (1939). “An Essay Concerning Human Understanding”, in Edwin Burtt (ed.), The English Philosophers from Bacon to Mill, New York: Modern Library.
- Löwy, Michael (2005). Fire Alarm: Reading Walter Benjamin’s ‘On the Concept of History’, tr. Chris Turner, London: Verso.
- Lucretius, Titus (1946). On the Nature of Things, tr. Charles Bennett, New York: Walter J. Black.
- MacKinnon, Catherine (1983). “Feminism, Marxism, Method and State”, Signs: Journal of Women in Culture and Society, Vol. 8, pp.635-58.
- Marx, Karl (1964). Early Writings, ed. and tr. T.B. Bottomore , New York: McGraw-Hill.
- Nancy, Jean-Luc (2002). Hegel: The Restlessness of the Negative, trs. Jason Smith and Steven Miller, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Nancy, Jean-Luc (2003). A Finite Thinking, ed. Simon Sparks, trs. Edward Bullard et al., Stanford: Stanford University Press.
- Nietzsche, Friedrich (1968). The Will to Power, ed. Walter Kaufmann, trs. id. and R.J. Hollingdale, New York: Vintage Book.
- Nietzsche, Friedrich (1969). Thus Spoke Zarathustra: A Book for Everyone and No One, tr. R.J. Hollingdale, New York: Penguin Books.
- Parmenides of Elea (1984). Fragments, tr. David Gallop, Toronto: University of Toronto Press.
- Phillips, D.Z. and Maio von der Ruhr (2005). Religion and Wittgenstein’s Legacy, Aldershot, UK: Ashgate.
- Plato (1961). The Collected Dialogues, eds. Edith Hamilton and Huntington Cairns, Princeton: Princeton University Press.
- Sartre, Jean-Paul (1956). Being and Nothingness: An Essay on Phenomenological Ontology, tr. Hazel Barnes, New York: Philosophical Library.
- Seneca, Lucius Annaeus (1971). Natural Questions: Books I-III, tr. Thomas Corcoran, Cambridge: Harvard University Press.
- Seneca, Lucius Annaeus (2005). On the Shortness of Life, tr. C.D.N. Costa, New York: Penguin Books.
- Shanker, S.G. (1987). Wittgenstein and the Turning-Point in the Philosophy of Mathematics, Albany: State University of New York Press.
- Sorel, Georges (1999). Reflections on Violence, ed. Jeremy Jennings, trs. id. and Thomas Hulme, Cambridge: Cambridge University Press.
- Spinoza, Baruch (1930). “Short Treatise on God, Man, and his Well-Being”, in John Wild (ed.), Spinoza: Selections, New York: Scribners.
- Spinoza, Baruch (1955). “Ethics”, in James Gutmann (ed.), Ethics Preceded by On the Improvement of Understanding, New York: Hafner Publishing.
- Stevens, Wallace (1990). “Description without Place”, in id., The Collected Poems of Wallace Stevens, New York: Vintage Books.
- Thompson, E.P. (1967). “Time, Work-Discipline and Industrial Capitalism’, Past and Present, Vol.38, pp. 56-97.
- Tolstoy, Leo (1997). The Gospel in Brief, tr. Isabel Hapgood, Lincoln, NB: University of Nebraska Press.
- Voltaire (1949). The Portable Voltaire, ed. Ben Ray Redman, New York: Viking Press.
- Waismann, Friedrich (1979). Wittgenstein and the Vienna Circle: Conversations Recorded by Friedrich Waismann, ed. Brian McGuinness, trs. id. and Joachim Schulte, Oxford: Blackwell.
- Weber, Max (1949). The Methodology of the Social Sciences, eds. and trs. Edward Shils and Henry French, New York: Macmillan.
- Weber, Max (1978). Economy and Society, eds. Guenther Ross and Claus Wittich, trs. Ephraim Fischoff et al., Berkeley: University of California Press.
- Weiss, Bernard (1992). The Search for God’s Law: Islamic Jurisprudence in the Writings of Sayf al-Din al-Amidi, Salt Lake City: University of Utah Press.
- Wittgenstein, Ludwig (1953). Philosophical Investigations, tr. G.E.M. Anscombe, New York: Macmillan.
- Wittgenstein, Ludwig (1960). The Blue and Brown Books: Preliminary Studies for the ‘Philosophical Investigations’, 2d edn., New York: Harper & Row.
- Wittgenstein, Ludwig (1974). Tractatus Logico-Philosophicus, trs. D.F. Pears and B.F. McGuinness, Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press.
- Wittgenstein, Ludwig (1978). Philosophical Grammar, ed. Rush Rhees, tr. Anthony Kenny, Berkeley: University of California Press.
- Wittgenstein, Ludwig (1979). Wittgenstein’s Lectures: Cambridge, 1932-1935, ed. Alice Ambrose, Chicago: University of Chicago Press.
- Wittgenstein, Ludwig (1984). Culture and Value, eds. G.H. von Wright and Heikki Nyman, tr. Peter Winch, Chicago: University of Chicago Press.
- Wittgenstein, Ludwig (1988). Lectures on Philosophical Psychology 1946-47, ed. P.T. Geach, Chicago: University of Chicago Press.
- Wittgenstein, Ludwig (2003). Public and Private Occasions, eds. James Klagge and Alfred Nordmann, Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Wittgenstein, Ludwig and Friedrich Waismann (2003). The Voices of the Vienna Circle, ed. Gordon Baker, trs. Gordon Baker et al., London: Routledge.
- Wolcher, Louis (1997). “Ronald Dworkin’s Right Answers Thesis Through the Lens of Wittgenstein”, Rutgers Law Journal, Vol. 29, No.1, pp.43-65.
CAPTCHA Image