نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس ارشد در امنیت بین‌المللی، پژوهشگاه پزشکی قانونی کرنفیلد، کرنفیلد، انگلستان.

چکیده

در زمانه اقدامات تروریستی، جنگ‌های داخلی در افغانستان و عراق و پس از کاریکاتورهای سخنرانی پیامبر و پاپ شانزدهم در مورد خشونت در اسلام، ضروری است که جامعه دانشگاهی اسلامی درباره یک موضوع مهم صحبت کند: مفاهیم صلح و جنگ در اسلام. این مقاله به بررسی و تحلیل این مفاهیم می‌پردازد و بر اسلام به عنوان دین صلح که مروج حقوق بشر و ارزش‌های بشردوستانه است، تأکید می‌شود. نویسنده به منظور نقد و رد به استدلال‌هایی می‌پردازد که اسلام را دین خشونت می‌دانند. در واقع نویسندگانی وجود دارند که اسلام را دین خشونت می‌دانند که در درون خود بذر تنفر، نژادپرستی و بسیاری ارزش‌های دیگر خلاف حقوق بشری را دارا می‌باشد. این نویسندگان معمولاً شرق‌شناس هستند. در این مقاله توضیح داده می‌شود که چرا این نظریه‌ها اشتباه هستند. البته در این میان گروه‌های افراطی وجود دارند که تفسیرهای تحریف شده از اسلام را که کشتارهای گسترده (تروریسم، WMD، حملات انتحاری) را توجیه می‌کنند و ارائه می‌دهند. نویسنده مقاله نمونه‌هایی را برای توضیح چگونگی تکیه این جنبش‌ها بر دیدگاههای تحریف شده و پوچ گرایانه در مورد اسلام ارائه می‌دهد. سپس اقدامات مختلفی را که به نفع معرفی اسلام به عنوان دین صلح و ترویج آن، حقوق بشر و ارزش‌های انسان دوستانه تعریف خواهد شد. عذرخواهی کنندگانی وجود دارند که از تهاجمی بودن مفهوم جهاد عذرخواهی می‌کنند (نویسنده با این موضع مخالف است)؛ نویسندگان تندرو مانند آل مودودی وجود دارند که نسبت به نقش اسلام در جنگ موضع تهاجمی‌تری دارند. با وجود این موقعیت، مهم است بدانید که چنین نویسندگان همیشه معیارهای انسانی و بشردوستانه را حفظ می‌کنند. سرانجام در این مقاله دیدگاه دانشمندان مسلمان را که اسلام را دین صلح می‌دانند ارائه خواهند کرد (نویسنده مقاله خود را با این دیدگاه مرتبط می‌کند). لازم به ذکر اهمیت و قدرت پیشبرد این استدلال است که اسلام آیین صلح و ترویج آن، حقوق بشر و ارزش‌های انسان دوستانه است. این استدلال در زمان اعمال تروریستی انجام می‌شود که به نام اسلام انجام می‌شود و لازم است دانشمندان یادآوری کنند که اسلام دارای میراث صلح عمیق است و از این نظر جهاد به عنوان سلاح بازدارنده یا یک مفهوم دفاعی تلقی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Violence, Islam and Human Rights: Islam, a Religion of Peace or a Religion of War?

نویسنده [English]

  • Aniseeh Van-Engeland

Senior Lecturer in International Security, Cranfield Forensic Institute, UK.

چکیده [English]

At a time of terrorist actions, the civil wars in Afghanistan and in Iraq as well as the caricatures of the Prophet and Pope XVI’s speech about violence in Islam, it is urgent for the Islamic academic community to speak about a major issue: the notions of peace and war in Islam.
This paper will explore and analyze these notions, putting an emphasize on Islam as a religion of peace promoting human rights and humanitarian values; the author will of course approaches and presents the explanations as to why Islam is a religion of violence, only to dismiss these arguments. There are indeed authors presenting Islam as a religion of violence that carries deep inside the seeds of hatred, racism and many other values that are against human rights. These authors are usually Orientalists. This paper will explain who and why these theories are wrong. Then there are extremist groups presenting distorted interpretations of Islam as to justify massive killings (terrorism, WMD, suicide attacks); the author of the paper will take few examples as to explain how these movements rely on distorted and nihilist views of Islam.
The author will then define the different movements in favor of seeing Islam as religion of peace promoting concord, peace, human rights and humanitarian values. There are the apologists, apologizing for the aggressively of the notion of Jihad (the author disagrees with this stance); There are hardline authors such as al Mawdudi who have a more aggressive stance regarding the role of Islam in war; despite this position, it is important to know that such authors always keep minimum human and humanitarian standards. Eventually the authors will present the viewpoint of Muslim scholars who perceive Islam to be a religion of peace (the author of the paper associates herself with this viewpoint).
It is necessary to underline the importance and the power of advancing the argument that Islam is a religion of peace promoting concord, human rights and humanitarian values. This argument comes at a time of terrorist acts carried out in the name of Islam and it is essential to have scholars reminding that Islam carries a deep peace legacy and that in that sense jihad is perceived as a deterring weapon or a defensive notion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violence
  • Islam
  • Human Rights
  • War

A) Books & Articles

- Agence France Presse, September 14, 2001.
- Al Jarbou, Abd Al-Aziz. The Foundations of the Legality of the Destruction that Befell America, Saudi Arabia, Published online.
- Al Mawardi, Al Akham (1996). The Laws of Islamic Governance, London: Ta Ha Publishers.
- Al Mawdudi, Abul (1980). Human Rights in Islam, 2nd edition, Markfield: The Islamic Foundation.
- Al Mawdudi, Abul (2001). Jihad in Islam, Markfield: Islamic Publications.
- Al Zarkawi, Abdul (2005). Abou Moussab, Lettre à Ben Laden et à Al Zawahiri in Kepel Gilles (ed), Al Qaida dans le Texte, Paris : Presses Universitaires de France.
- Al Zuhili, Sheikh Waheb (2005). “Islam and International Law”, International Review of the Red Cross, pp.87-858.
- An Naim, Abdullahi (1988). “Islamic Ambivalence to Political Violence: Islamic law and International Terrorism”, German Yearbook of International Law, No. 31.
- Belkhdja, Habib (1992). La Conception Islamique de la Guerre, in TORRELLI, Maurice, JOANNON Pierre et D’ONORIO Joël-Benoit, Madrid : Tecnos.
- Ben Achour, Yahd (1980). “Islam et Droit Humanitaire”, Revue Internationale de la Croix Rouge, April-March 1980.
- Bennoune, Karima (1994). “As-Salamu Alaykum? Humanitarian Law in Islamic Jurisprudence”, Michigan Journal of International Law, Vol. 15, p.607.
- Boisard, Marcel A. (1977). “The Conduct of Hostilities and the Protection of the Victims of Armed Conflicts in Islam”, Annals of International Studies, Vol. 8, p.3, 5, 6 & 8.
- Boisard, Marcel A. (1980). “On the Probable Influence of Islam on Western Public International Law”, International Journal of Middle East Studies, Vol. 11, p.432.
- Boroumand, Ladan & Boroumand, Roya (2002). “Terror, Islam and Democracy”, Journal Of Democracy, Vol. 13, No. 2, p. 5.
- Chubin, Shahram & Tripp, Charles (1988). Iran and Iraq at War, London: auris Academic Studies.
- Dakkak, M. Shokry El (2000). State’s Crimes against Humanity: Genocide, Deportation and Torture from the Perspectives of International and Islamic Laws, Kuala Lumpur : A.S. Noordeen.
- Draz, Mohamed Abdallah (1964). “Le Droit International Public et l’Islam”, Revue Egyptienne du Droit International, Vol. 5, p.197.
- Erekoussi, M.K. (1960). “Le Coran et les Conventions Humanitaires”, Revue Internationale de la Croix Rouge, Issue. 503, p. 650.
- Fadl, Abou Khaled El (2001). Rebellion and Violence in Islamic Law, Cambridge: Cambridge University Press.
- Fadl, Khaled Abou El (1999). “The Rules of Killing at War: An Inquiry into Classical Sources”, The Muslim World, Vol. 2, p. 149.
- Ghunaimi, Mohammad Al (1968). The Muslim Conception of International Law and the Western Approach, Leiden: Martinus Nijhoff.
- Hadar, Leon T. (1993). “What Green Peril?”, Foreign Affairs, Vol.72, P.2.
- Haleem, Harfiyah Abdel, Ramsbotham, Oliver, Risaluddin, Saba & Wicker, Brian (1998). The Crescent and the Cross: Muslim and Christian Approaches to War and Peace, NY: MacMillan.
- Hamidullah, Muhammad (1977). Muslim Conduct of State, 7th ed, Lahore: SH Muhammad Ashraf.
- Hashemi, Sohail (1999). “Saving and Taking life in war: three Modern Muslim Views”, Muslim World, Vol. 89, No. 2, p.104.
- Hashemi, Sohail (2002). “Interpreting the Islamic Ethics of War and Peace”, In Hashemi Sohail (ed), Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism and Conflict, Princeton: Princeton University Press.
- Huntington, Samuel (2011). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, NY: Simon & Schuster.
- Kelsay, John (1993). Islam and War: a Study in Comparative Ethics, Kentucky: John Knox Press.
- Kepel, Gilles (2005). Al Qaida dans Le Texte, Paris : Presses Universitaires de France.
- Khadduri, Madjid (1955). War and Peace in the Law of Islam, Maryland: John Hopkins Press.
- Khaldoun, Ibn (1967). The Muqaddimal: An Introduction to History, Princeton: Princeton University Press.
- Khan, Maimul Ahsan (2003). Human Rights in the Muslim World: Fundamentalism, Constitutionalism and International Politics, Durham: Carolina Academic Press.
- Khan, Mian Rashid Ahmad (1978). Islamic Jurisprudence, Lahore: SH Muhammad Ashraf ed.
- Kian-Thiebaut, Azadeh (2002). Les Femmes Iraniennes entre Islam, État et Famille, Paris : Maisonneuve & Larose.
- Kramer, Martin (2001). “Hijacking Islam: A religion in danger of deteriorating into a manifesto for terror”, National review online, September 19.
- Kruse, Hans (1956). The Foundation of Islamic International Jurisprudence, Pakistan: Historical Society.
- Lacroix, Stéphane (2005). “Ayman Al Zawahiri, le vétéran du Jihad”, In KEPEL Gilles, Al Qaida dans Le Texte, Parise: Presses Universitaires de France.
- Mir, Mustansir (1991). “Jihad in Islam”, In Ronald A. Messier & Hadia, Dajani Shakeel (eds), The Jihad and Its Times, Michigan: University of Michigan.
- Mohaghegh Damad, Seyed Mostafa (2003). “International Humanitarian law in Islam and Contemporary International Law”, in Hossein Salimi, Islamic Views on Human Rights: Viewpoints of Iranian Scholars, New Dehli: Kanishka Publishers.
- Mottahari, Ayatollah Morteza (1998). Jihad va Mavarede Mashruyiat-e Dar Quran, introduction, Tehran: Islamic Culture and Relations Organization.
- Quran: NIKAYIN Fazlollah, Quran-A Poetic Translation from the Original, (2000).
- Rahman, Abdul (1990). The Present Rulers and Islam: Are they Muslim or not?, London: Al Firdous.
- Schacht, Joseph (1946). An Introduction to Islamic Law, Oxford: Clarendon Press.
- Stephens, W.R.W. (1877). Christianity and Islam: The Bible and the Koran, Ny: Scribner.
- Sultan, Hamed (1986). “La Conception Islamique”, In Les Dimensions Internationales du Droit Humanitaire, Pedone : Institut Henry Dunant, Unesco.
- Tavernier, Paul (1993). “La Guerre du Golfe: Quelques Aspects de l’Application du Droit des Conflits Armés et du Droit Humanitaire”, In Tavernier Paul (ed), Nouvel Ordre Mondial et Droits de l’Homme: La Guerre du Golfe.
- The Middle East Media Research Institute, (2004). “Contemporary Islamist Ideology Authorizing Genocidal Murder”, Special Report No 25, January 27, 2004.
- Tibi, Bassam (2002). “War and Peace in Islam”, In HASHMI Sohail (ed), Islamic Political Ethics, New Jersey: Princeton University Press.
- Wiktorowicz, Quintan and Kaltner, John (2003).“Killing in the Name of Islam: Al-Qaeda's Justification for September 11”, Middle East Policy Council Journal, Vol. 4, No. 2, p.1.
- Zawati, Hilmi (2001). “Is Jihad a Just War: War, Peace and Human Rights under Islamic and Public International law”, Studies in Religion and Society, Vol. 53, p.41.

B) Websites

- Al Banna Hassan, The Way of Jihad, available http://islamic-world.net/book/ jihad_preface.htm.
- Bush, Georges W. (2004). “Transcript: Bush Casts War on Terrorism in Historic Terms”, Transcript of the commencement address at the United States Air Force Academy in Colorado Springs, June 2, 2004,available at http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A9946-2004Jun2.html (Last visited February 16, 2006).
- India Times, editorial, Islam the religion of Peace, http://spirituality. indiatimes.com/articleshow/995419914.cms.
- Khan Maulana Wahiduddin Khan, The Man islam Builds, available at: www.alrisala.org/Articles/mailing_list/man_islam_builds.htm.
CAPTCHA Image