نمایه سازی دوفصلنامه حقوق بشر در Ulrichs Web

نمایه سازی دوفصلنامه حقوق بشر در Ulrichs Web

به اطلاع تمامی پژوهشگران و محققین محترم می رساند دوفصلنامه حقوق بشر در سامانه Ulrichs Web نمایه شده است.